Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3573. Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 24-urne dežurne službe in cen vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v Občini Idrija, stran 11022.

  
Na podlagi 8., 26., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 14. in 25. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/18) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 31. seji dne 13. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 24-urne dežurne službe in cen vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v Občini Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen in izhodišča določb odloka) 
(1) Ta odlok ureja politiko določanja cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 24-urne dežurne službe in vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v Občini Idrija.
(2) Za določanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja se uporabljajo določila vsakokrat veljavnega predpisa, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba MEDO), pa tudi drugi predpisi ter ta odlok.
(3) Za določanje cen 24-urne dežurne službe se uporabljajo določila vsakokrat veljavnega predpisa, ki določa metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (v nadaljevanju: Uredba MEDO 24-ur), pa tudi drugi predpisi ter ta odlok.
(4) Za določanje cen gospodarskih javnih služb s področja vzdrževanja cest in javnih površin se upošteva zlasti pravilnik, ki ureja redno vzdrževanje občinskih cest v Občini Idrija in drugi veljavni predpisi ter pogodbe.
(5) S tem odlokom se urejajo naslednja področja politike določanja cen gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju tudi GJS):
– določitev pristojnosti oddelkov občinske uprave v zvezi z izvajanjem GJS;
– ureditev nadzora nad oblikovanjem cen storitev;
– določitev upravičenih stroškov, ki smejo biti vključeni pri oblikovanju in določanju cen storitev;
– definiranje regulativnega obdobja;
– reguliranje cene in upravičenih stroškov;
– ureditev načina presoje upravičenih stroškov;
– ureditev obračunskega obdobja, vrst in načina oblikovanja upravičenih stroškovnih elementov cen storitev ter odbitnih postavk, ki znižujejo cene storitev (velja za GJS varstva okolja in 24-urno dežurno službo);
– oblikovanje mehanizma za uravnavanje stroškov in prihodkov (velja za GJS varstva okolja in 24-urno dežurno službo).
(6) Izhodišča za oblikovanje cen storitev GJS so:
– obveznosti iz predpisov, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru posamezne GJS;
– obveznosti iz drugih predpisov, ki urejajo standarde kakovosti izvajanja posamezne GJS;
– tehnični standardi izvajanja posamezne GJS;
– podatki o doseganju okoljskih in drugih ciljev preteklega leta (velja za GJS varstva okolja in 24-urno dežurno službo);
– podatki iz zadnjega letnega poročila izvajalca GJS v Občini Idrija (v nadaljevanju: Izvajalec, tudi Vzdrževalec);
– operativni programi Izvajalca za področje posamezne GJS (velja za GJS varstva okolja in GJS s področja vzdrževanja cest in javnih površin);
– pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture za izvajanje GJS in druge pogodbe;
– medobčinski sporazumi, v primeru dogovora o koriščenju javne infrastrukture ali v primeru upravljanja skupne javne infrastrukture za več občin;
– obveznosti, ki izhajajo iz občinskih predpisov ali drugih veljavnih pravnih aktov.
2. člen 
(določitev pristojnosti za nadzor nad oblikovanjem cen storitev) 
(1) Presojo upravičenih stroškov in druge aktivnosti nadzora nad oblikovanjem cen storitev GJS Občina Idrija (v nadaljevanju: Občina) izvaja prek organov nadzora Izvajalca, zlasti nadzornega sveta Izvajalca in prek strokovnih služb Občine.
(2) Za spremljanje ustreznosti kalkulativnih elementov cen storitev GJS, je pristojna občinska uprava Občine.
(3) Občina lahko poleg inštrumentov nadzora iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena zahteva tudi dodatne revizije ali nadzor poslovanja Izvajalca.
3. člen 
(ureditev načina presoje upravičenih stroškov) 
(1) Upravičene stroške Občina presoja na podlagi podatkov in informacij, o katerih poroča Izvajalec v različnih poročilih, zlasti načrtu poslovanja, medletnih in letnih poročilih o poslovanju in v okviru elaborata o oblikovanju cen.
(2) Skladno z določili področnega računovodskega standarda in druge zakonodaje, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti GJS, kakor tudi Uredbe MEDO in Uredbe MEDO-24, Izvajalec pri razporejanju stroškov oziroma odhodkov (v nadaljevanju: stroškov) in prihodkov ter vodenju evidenc, ki so podlaga za interna in eksterna poročanja, zagotavlja dosledno ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti GJS in drugih dejavnosti.
(3) Vsi stroški in prihodki se vselej knjižijo po stroškovnih mestih oziroma stroškovnih nosilcih. Šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev je prilagojen organizacijski strukturi in hkrati zahtevam ločenega evidentiranja dejavnosti oziroma pravilom ločenega oblikovanja cen posameznih GJS. Omogoča obvladljivo, optimalno pregledno evidentiranje in spremljanje, kakor tudi presojo stroškov. Hkrati omogoča dosledno ugotavljanje uspešnosti poslovanja, tako na ravni posameznih dejavnosti (in kalkulativnih elementov cen) kot na ravni občine.
(4) Za večino stroškov in prihodkov velja, da jih je mogoče neposredno prisoditi posamezni dejavnosti in občini, na katero se nanašajo. Vsi taki stroški imajo značaj neposrednih stroškov in prihodkov. V nasprotnem primeru se jih obravnava kot posredne stroške in prihodke, ki se na posamezno dejavnost oziroma občino razporedijo z uporabo sodil oziroma meril, ki jih potrdi organ upravljanja Izvajalca.
(5) Stroški plač se evidentirajo na tisto stroškovno mesto, na katerem je posamezen delavec dejansko opravljal svoje delo. Enako velja tudi za druge stroške dela.
(6) V primeru, ko delavci določene enote opravljajo dela za drugo enoto, se stroški plač tega dela evidentirajo na stroškovno mesto, kjer je delavec delal. Nato se opravljene storitve med enotami obračunajo z internim obračunom – na podlagi delovnega naloga. Upoštevajo se cene iz veljavnega cenika storitev.
(7) Stroški opreme (vozil, strojev in naprav) se evidentirajo na posebnih stroškovnih mestih in nosilcih oziroma splošnih stroškovnih mestih dejavnosti. V kolikor določena enota uporabi opremo druge enote, se opravljene storitve med enotami obračunajo z internim obračunom – na podlagi delovnega naloga. Upoštevajo se cene iz veljavnega cenika storitev.
(8) Interni prihodki enote oziroma dejavnosti, realizirani pri opravljanju del za drugo enoto, se pri oblikovanju cen storitev dosledno upoštevajo kot odbitna postavka za zmanjšanje lastne cene posamezne GJS.
(9) Interni stroški enote oziroma dejavnosti se pri oblikovanju cen storitev dosledno upoštevajo kot drugi neposredni stroški.
(10) Izvajalec mora imeti za prejete račune in druge izvirne ter izpeljane knjigovodske listine vzpostavljen sistem formalne, poslovne in računovodske kontrole oziroma pretoka dokumentacije, s čimer se zadosti načelu resničnosti, torej da podatki v listinah kažejo dejansko stanje in gibanje sredstev, obveznosti do virov, prihodkov in odhodkov. Osebe, odgovorne za posamezno stopnjo kontrole, s svojim podpisom potrdijo, da je bilo kontroliranje opravljeno, s čimer se zagotavlja tudi revizijska sled kontrol.
II. DOLOČANJE CEN GOPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA IN CEN 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
4. člen 
(določitev upravičenih stroškov, ki smejo biti vključeni pri oblikovanju in določanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja) 
(1) Pri oblikovanju cen GJS varstva okolja Izvajalec upošteva standarde in ukrepe za opravljanje posamezne GJS, opredeljene v državnih ali občinskih predpisih.
(2) Upravičene stroške, upoštevane pri oblikovanju predračunskih cen GJS varstva okolja, Izvajalec določi na podlagi načrtovanih stroškov in prihodkov ter načrtovanih količin opravljenih storitev za regulativno obdobje.
(3) Donos na vložena sredstva se pri GJS varstva okolja lahko obračuna največ do višine, določene v vsakokrat veljavni Uredbi MEDO. Donos na vložena sredstva se obračuna od nabavne vrednosti posameznega osnovnega sredstva, ki ga Izvajalec uporablja za izvajanje določene GJS varstva okolja.
(4) Prihodki od odpisa terjatev ter drugi podobni prihodki se pripišejo dejavnostim, na katerih so ti prihodki nastali in kjer je bil rezultat poslovanja v preteklih obdobjih zmanjšan z odpisom terjatev.
(5) V kalkulaciji cen storitev se upoštevajo le upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev posamezne GJS varstva okolja. To so stroški, ki so nujni za izvajanje določene GJS varstva okolja.
(6) Nekatere vrste neupravičenih stroškov so določene z Uredbo MEDO, prav tako pa se kot neupravičeni stroški v kalkulaciji cen storitev GJS varstva okolja upoštevajo stroški v zvezi z izvajanjem storitev, ki se financirajo iz proračuna občine. To so stroški za izdajanje mnenj, soglasij in projektnih pogojev, vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, vzdrževanja hidrantnega omrežja in podobni.
(7) Med splošnimi stroški se evidentirajo poslovni dogodki, povezani z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, povezanimi z delovanjem in vzdrževanjem celotne družbe Izvajalca. To so npr. splošni stroški uprave, ki so povezani z vsemi dejavnostmi in se jih ne da neposredno razporediti na dejavnosti ali občine. Delijo se lahko le po sodilih, ki jih potrdi organ upravljanja Izvajalca.
(8) Občina za opravljanje GJS varstva okolja Izvajalcu obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne GJS varstva okolja in jo ima Občina v lasti ali finančnem najemu, v višini amortizacije te javne infrastrukture. Na uporabnike storitev posamezne GJS varstva okolja se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo Občina za uporabo javne infrastrukture določene GJS varstva okolja zaračuna Izvajalcu in je sorazmeren z deležem zmogljivosti te javne infrastrukture.
(9) Izvajalec v soglasju z Občino opravlja tudi posebne storitve za osebe, ki niso uporabniki storitev GJS varstva okolja, ali opravlja posebne storitve z uporabo javne infrastrukture, ki niso obvezne storitve GJS varstva okolja, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Pri izračunu cene storitev GJS varstva okolja se prihodki od opravljanja posebnih storitev upoštevajo tako, da se znižajo stroški opravljanja GJS varstva okolja. Izvajalec pri pripravi cen oziroma v elaboratu upošteva tovrstne prihodke tako, da jih prikaže za stroški izvajanja posamezne GJS varstva okolja in jih odšteje od stroškov, torej zmanjša lastno ceno posamezne GJS varstva okolja.
5. člen 
(določitev upravičenih stroškov, ki smejo biti vključeni pri oblikovanju in določanju cen storitev 24-urne dežurne službe) 
(1) Pri oblikovanju predračunskih cen 24-urne dežurne službe Izvajalec upošteva standarde in ukrepe za opravljanje 24-urne dežurne službe, opredeljene v državnih ali občinskih predpisih.
(2) Upravičene stroške, upoštevane pri oblikovanju predračunskih cen 24-urne dežurne službe, Izvajalec določi na podlagi načrtovanih stroškov in prihodkov ter načrtovanih količin opravljenih storitev za regulativno obdobje. Donos na vložena sredstva se pri 24-urni dežurni službi lahko obračuna največ do višine, določene v vsakokrat veljavni Uredbi MEDO 24-ur.
(3) Donos na vložena sredstva se obračuna od nabavne vrednosti posameznega osnovnega sredstva, ki ga Izvajalec uporablja za izvajanje 24-urne dežurne službe.
(4) Prihodki od odpisa terjatev ter drugi podobni prihodki se pripišejo dejavnostim, na katerih so ti prihodki nastali in kjer je bil rezultat poslovanja v preteklih obdobjih zmanjšan z odpisom terjatev.
(5) V kalkulaciji cen storitev se upoštevajo le upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev 24-urne dežurne službe.
(6) Med splošnimi stroški se evidentirajo poslovni dogodki, povezani z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, povezanimi z delovanjem in vzdrževanjem celotne družbe Izvajalca. To so npr. splošni stroški uprave, ki so povezani z vsemi dejavnostmi in se jih ne da neposredno razporediti na dejavnosti ali občine. Delijo se lahko le po sodilih, ki jih potrdi organ upravljanja Izvajalca.
(7) Izvajalec v soglasju z lastnikom javne infrastrukture opravlja tudi posebne storitve, kot so prevozi na obdukcijo, odvzemi organov oziroma drugimi postopki na pokojniku.
6. člen 
(definiranje regulativnega obdobja in poračuni cen pri GJS varstva okolja in GJS 24-urne dežurne službe) 
(1) Poračuni cen GJS varstva okolja in GJS 24-urne dežurne službe se izvajajo skladno z določbami Uredbe MEDO in Uredbe MEDO 24-ur oziroma Slovenskega računovodskega standarda (SRS) 32 ter v skladu z javno objavljenimi mnenji Računskega sodišča Republike Slovenije.
(2) Pri oblikovanju predračunskih cen se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovani stroški in prihodki Izvajalca za prihodnje obdobje. Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotovi dejansko količino opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno, dejanska količina opravljenih storitev ter morebitna pomoč Občine Izvajalcu v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upoštevajo pri izračunu predloga predračunske cene za prihodnje obdobje.
(3) Poračun preveč zaračunanih prihodkov preteklega obračunskega obdobja in primanjkljajev pri cenah, torej premalo zaračunanih prihodkov preteklega obračunskega obdobja, se izvede na način prilagoditve cene po zaključku obračunskega obdobja (poračun prek prihodkov prihodnjega obdobja). Pri poračunu presežkov in primanjkljajev pri cenah se upošteva triletno regulativno obdobje, torej se v kalkulaciji predračunske cene za prihodnje obdobje upošteva tretjina vrednosti nevračunanih presežkov ali nekritih primanjkljajev pri cenah iz preteklih obdobij.
7. člen 
(določitev načina reguliranja cen storitev in oblikovanje mehanizma za uravnavanje stroškov in prihodkov pri GJS varstva okolja in GJS 24-urne dežurne službe) 
(1) Predračunske cene posameznih storitev, ki jih določa Uredba MEDO, predlaga Izvajalec enkrat letno, in sicer z elaboratom, ki ga mora predložiti strokovnim službam Občine najpozneje do 31. decembra tekočega leta za prihodnje poslovno leto.
(2) Predračunske cene posamezne storitve, ki jih določa Uredba MEDO 24-ur, predlaga Izvajalec enkrat letno, in sicer z elaboratom, ki ga mora predložiti strokovnim službam Občine najpozneje do 31. decembra tekočega leta za prihodnje poslovno leto.
(3) Župan Občine je v primerih, ko tako določa Uredba MEDO, dolžan predlagane predračunske cene predložiti Občinskemu svetu.
(4) Občinski svet Občine je dolžan o predlogu predračunskih cen odločiti najkasneje v roku 60 dni od dneva, ko jih je Izvajalec predložil strokovnim službam Občine. Potrjene cene stopijo v veljavo s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, ko jih je Občinski svet Občine potrdil.
(5) Potrjena cena je zaračunana cena, ki jo plača uporabnik. Zaračunana cena se uporabnikom na računih prikazuje enotno, skladno s prilogo iz Uredbe MEDO oziroma določbami Uredbe MEDO 24-ur.
(6) Če Občina določi potrjeno ceno, ki ne omogoča kritja stalnega dela predračunske cene storitev iz prvega odstavka tega člena (omrežnine oziroma stroška javne infrastrukture), mora za razliko oblikovati subvencijo iz proračuna Občine. V tem primeru je zaračunana cena potrjena cena, zmanjšana za subvencijo iz prejšnjega stavka. Uporabnike, upravičene do subvencije, in višino subvencije s sklepom določi Občinski svet Občine.
(7) Izvajalec oblikuje in objavi cenik na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
(8) Občina določa cene storitev GJS varstva okolja in GJS 24-urne dežurne službe na način, da načeloma zagotovi najmanj ničelni rezultat poslovanja posamezne javne službe, pri čemer se upošteva, da je Izvajalec upravičen do dovoljenega donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva Izvajalca. Rezultat poslovanja posamezne GJS je lahko negativen ali pozitiven, kar se izravnava skladno s pravili, ki jih določa Uredba MEDO oziroma Uredba MEDO 24-ur, na način, opredeljen v 6. členu tega odloka.
(9) Določbe tega člena se uporabljajo tudi v primeru zamrznitve cen ali v drugih primerih regulacije cen.
III. DOLOČANJE CEN GOPODARSKIH JAVNIH SLUŽB S PODROČJA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN 
8. člen 
(določitev upravičenih stroškov, ki se upoštevajo pri oblikovanju in določanju cen storitev) 
(1) Pri oblikovanju cen GJS s področja vzdrževanja občinskih cest in javnih površin Vzdrževalec upošteva standarde in ukrepe za opravljanje posamezne GJS, opredeljene v državnih ali občinskih predpisih.
(2) V kalkulaciji cen storitev se upoštevajo le upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev posamezne GJS s področja vzdrževanja občinskih cest in javnih površin. To so stroški, ki so nujni za izvajanje določene GJS s tega področja.
(3) Med splošnimi stroški se evidentirajo poslovni dogodki, povezani z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, povezanimi z delovanjem in vzdrževanjem celotne družbe Vzdrževalca. To so npr. stroški splošni stroški uprave, ki so povezani z vsemi dejavnostmi in se jih ne da neposredno razporediti na dejavnosti ali občine. Delijo se lahko le po sodilih, ki jih potrdi organ upravljanja Izvajalca.
(4) Pri oblikovanju cen storitev vzdrževanja občinskih cest in javnih površin, ki jih izvaja Vzdrževalec, se upoštevajo tehnološki normativi ter cene delovne sile in cene opreme iz veljavnega cenika Vzdrževalca.
(5) Pri vseh storitvah dejavnosti vzdrževanja cest in javnih površin, ki so vezane na dobave materiala in storitev, ki jih za Vzdrževalca opravljajo njegovi podizvajalci, se cene oblikujejo tako, da se cene podizvajalcev, pridobljene v postopku javnega naročanja, povišajo za pribitek manipulativnih stroškov.
(6) Cene storitev in materiala iz prejšnjega odstavka se lahko spremenijo skladno z določili vsakokrat veljavnega predpisa, ki določa načine valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.
(7) Cene materialov in storitev se lahko spremenijo tudi ob izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih predpisuje zakonodaja s področja javnega naročanja.
9. člen 
(način reguliranja cen) 
(1) Vzdrževalec je dolžan predloge cen storitev vzdrževanja občinskih cest in javnih površin, predložiti strokovnim službam Občine:
a. za storitve zimske službe: praviloma do 30. septembra tekočega leta, za uveljavitev cen s 15. 11. tekočega leta,
b. za storitve letnega vzdrževanja cest in javnih površin: praviloma do 30. novembra tekočega leta za uveljavitev cen s 1. 1. prihodnjega leta.
(2) Župan Občine je dolžan predlagane cene iz prvega odstavka tega člena predložiti Občinskemu svetu v potrditev, Občinski svet Občine pa je dolžan o tem predlogu cen odločiti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko jih je Vzdrževalec predložil strokovnim službam Občine.
(3) V primerih, ko so izpolnjeni pogoji za spremembo cen, določeni v šestem in sedmem odstavku 8. člena tega odloka, se cene storitev Vzdrževalca lahko spremenijo brez predhodnega soglasja Župana Občine. Vzdrževalec je dolžan o spremembi cen zaradi izpolnitve pogojev iz šestega in sedmega odstavka 8. člena tega odloka, obvestiti Občino najkasneje 15 dni pred uveljavitvijo na tej podlagi spremenjenih cen.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2022
Idrija, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti