Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3604. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje, stran 11094.

  
Na podlagi drugega odstavka 141. člena in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Dobrepolje dne 16. novembra 2022 sprejel
S K L E P 
o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve grafičnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 17/17; v nadaljnjem besedilu: OPN), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) v drugem odstavku 141. člena in v 142. členu.
(2) Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev OPN Dobrepolje in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
(3) Tehnična posodobitev se izvede za celotno območje Občine Dobrepolje.
2. člen 
(razlogi za pripravo tehnične posodobitve) 
S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela izvedbenega dela OPN Dobrepolje s katastrom nepremičnin.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljeni izvedbeni del OPN Dobrepolje izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki skupaj z občinsko urbanistko potrdita, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom ZUreP-3.
4. člen 
(postopek priprave in sprejema) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– objava sklepa 
november 2022
– osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN Dobrepolje
december 2022
– obvestilo MOP o tehnični ustreznosti gradiva
v roku 7 dni od prejema vloge
– javna razgrnitev 
v trajanju 15 dni
– predlog tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN Dobrepolje
januar 2022
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
februar 2023
– objava v uradnem glasilu
februar 2023
(2) Roki iz prvega odstavka tega člena so informativni in se lahko spremenijo.
5. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Z namenom vključevanja in sodelovanja javnosti Občina Dobrepolje v postopku priprave tehnične posodobitve osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN Dobrepolje objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine https://www.dobrepolje.si.
(2) Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku 15 dni od objave iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter velja naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor, in na spletni strani Občine Dobrepolje, https://www.dobrepolje.si/.
Št. 350-0005/2022-04
Videm, dne 16. novembra 2022
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost