Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3588. Sklep št. 466 o sprejemu predloga znižanja oziroma oprostitve plačila ekonomske cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda za starše in skrbnike otrok, vključenih v enoto vrtca na Hotizi, stran 11065.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 25. korespondenčni seji dne 3. 11. 2022sprejel naslednji
S K L E P   Š T.   466 
1. 
Občinski svet sprejema predlog znižanja oziroma oprostitve plačila ekonomske cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda za starše in skrbnike otrok, vključenih v enoto vrtca na Hotizi v času sanacijskih del.
2. 
Starši otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in so imeli otroka vključenega v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v enoto na Tomšičevi 6a, 9220 Lendava lahko v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 21. 9. 2022, to je v času sanacijskih del v enoti vrtca na Hotizi uveljavijo:
– povračilo potnih stroškov glede na število dni prisotnosti otroka v enoti Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda na Tomšičevi 6a, 9220 Lendava v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 21. 9. 2022 v višini 0,21 EUR/km za prihod otroka v vrtec in odhod otroka iz vrtca.
V kolikor je bil v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda vključen tudi sorojenec otroka, ki je bil v navedenem obdobju prav tako vključen v enoto Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda na Tomšičevi 6a v Lendavi, lahko starši uveljavljajo povračilo potnih stroškov samo za enega otroka.
3. 
Obračunavanje odsotnosti otrok v času sanacijskih del v enoti vrtca na Hotizi za starše, ki v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 21. 9. 2022 otrok niso vključili v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda:
– Starši, ki v času sanacijskih del v enoti vrtca na Hotizi svojega otroka niso vključili v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda so za dneve odsotnosti iz navedenega razloga plačila v celoti oproščeni.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2022.
Št. 602-0022/2022-4
Lendava, dne 4. novembra 2022
Podžupan 
Občine Lendava 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Ivan Koncut 

AAA Zlata odličnost