Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3577. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KA-80 v mestu Kamnik v Občini Kamnik (identifikacijska št. PA: 2903), stran 11033.

  
Na podlagi 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 127., 130. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 26. seji dne 19. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KA-80 v mestu Kamnik v Občini Kamnik (identifikacijska št. PA: 2903) 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči s parc. št. 727/3 in 727/5 obe k.o. 1911 – Kamnik.
(2) Območje lokacijske preveritve se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17, 163/21; v nadaljevanju Odlok o OPN) nahaja v delu enote urejanja prostora z oznako KA-80 s podrobnejšo namensko rabo prostora ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport.
(3) Z lokacijsko preveritvijo se na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena omogoča začasna raba prostora.
(4) Identifikacijska številka v prostorskem informacijskem sistemu je 2903.
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve se, poleg posegov, dovoljenih v skladu s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (PPIP) v veljavnem Odloku o OPN, dopusti začasna raba prostora za ureditev »pumptracka – skate parka«, pasjega parka in igrišča med drevjem.
(2) Za navedene ureditve se določajo naslednji pogoji:
– »pumptrack – skate park« je treba umestiti v južni del območja lokacijske preveritve in lahko obsega največ 1.000 m2 površin. Z načrtovanjem »pumptracka – skate parka« (višinsko razgiban poligon z grbinami) je treba zagotoviti, da se z njegovo umestitvijo ne bo povečala obstoječa poplavna ogroženost območja oziroma se ne bo odvzemalo dodatnega volumna za razlivanje poplavnih voda. Namesto »pumptracka – skate parka« se lahko predvidi vkopano utrjeno ploščad za igre z žogo za manjše otroke. Igrišče se omeji s travnato brežino, v katero se lahko terasasto umesti sedišča. Igrišče lahko skupaj z brežino obsega največ 1.000 m2 površin,
– pasji park se lahko zameji z varovalno ograjo, ki mora biti transparentna in je lahko visoka največ 1,8 m,
– igrišče med drevjem se opremi z urbano opremo (igrala na otroškem igrišču, vadbena oprema za fitnes in trim poligon ipd.),
– pasji park in igrišče med drevjem se oblikujeta parkovno z redčenjem obstoječih gozdnih površin na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe drevje oziroma se zasadi novo drevje lokalno značilnih vrst. Tudi druge ureditve je treba načrtovati in izvajati na način, da se ohrani čim več obstoječe vegetacije,
– na celotnem območju lokacijske preveritve se lahko postavi klopi, koše za smeti in pasje iztrebke ter informacijske table,
– peš in kolesarske poti se lahko uporablja tudi za dostopanje (vzdrževanje, gospodarjenje, gradnja ipd.) do vodotoka, gozdnih, travnatih in drugih površin ipd. ter za ukrepanje gasilcev, reševalcev in drugih intervencijskih služb,
– območje lokacijske preveritve se na javno pot JP 660261 (Pot 27. julija) navezuje preko nekategorizirane ceste, speljane po zemljiščih s parc. št. 730/1 in 731/3, obe k.o. 1911 – Kamnik,
– za preprečevanje nekontroliranega dostopa/prehoda na območje gospodarske cone zahodno z območja lokacijske preveritve se predvidi umestitev transparentne varovalne ograje (načeloma višine do 1,8 m) oziroma izvede druge ukrepe (npr. obnova morebitnih obstoječih ograj ipd.), s katerimi bo v največji možni meri onemogočen dostop/prehod na območje gospodarske cone z območja lokacijske preveritve. Varovalno ograjo se lahko izvede skupaj (v kombinaciji) z zamejitvijo pasjega parka. Potek/lokacijo varovalne ograje oziroma druge ukrepe se podrobno načrtuje v projektni dokumentaciji.
(3) K ureditvam, ki se jih dopusti s to lokacijsko preveritvijo, je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove.
(4) Začasna raba prostora je predvidena za obdobje največ sedmih let od uveljavitve tega sklepa. Po preteku navedenega obdobja je treba ureditve, ki se jih dopusti s to lokacijsko preveritvijo, odstraniti oziroma so lahko urejene/postavljene tudi za daljše obdobje, če to dopusti izvedbeni prostorski načrt.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-2/2022
Kamnik, dne 19. oktobra 2022
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost