Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

Št. 705-4/2022/47 Ob-3534/22, Stran 2470
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZSICT) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv 
za imenovanje 
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – psihologija družine,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija (pedopsihiatrija),
medicina – travmatologija,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – dermatovenorologija,
medicina – oftalmologija,
medicina – kardiologija,
medicina – otroška kardiologija,
medicina – onkologija,
medicina – nefrologija,
medicina – anesteziologija,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – nizke gradnje,
informacijska varnost in računalniška forenzika – informacijska varnost in računalniška forenzika,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekonomija – finance,
ekonomija – javna naročila,
ekonomija – nelikvidnost in prisilna poravnava,
promet – tahografi,
promet – raziskave prometnih nezgod,
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – lesna masa,
varstvo pri delu in požarna varnost – varnost in zdravje pri delu,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske evidence,
ekologija – hrup in vibracije,
varovanje – fizično in tehnično varovanje,
arhitektura – urbanizem,
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
telekomunikacije – telekomunikacije.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih:
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – lesna masa.
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
albanski jezik,
angleški jezik,
azerbajdžanski jezik,
bengalski jezik,
bolgarski jezik,
češki jezik,
črnogorski jezik,
danski jezik,
estonski jezik,
francoski jezik,
gruzijski jezik,
italijanski jezik,
jezik farsi (=perzijski jezik),
kurdski jezik,
latvijski jezik,
litovski jezik,
madžarski jezik,
makedonski jezik,
norveški jezik,
pakistanski jezik (urdu, pandžabi),
paštu jezik,
romski jezik,
romunski jezik,
ruski jezik,
srbski jezik,
švedski jezik,
turški jezik,
ukrajinski jezik,
vietnamski jezik.
Pogoji za imenovanje:
ZSICT v prvi točki 16. člena določa, da je za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača lahko imenovana fizična oseba, ki:
1. ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno področje dela izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja,
2. ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program,
3. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
4. je poslovno sposobna,
5. je osebnostno primerna,
6. ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača,
7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njenega dela ali ugledu sodišča,
8. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom ali cenilstvom,
9. ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja.
Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača oseba, ki ima nižjo izobrazbo, kot je to določeno v prvem odstavku 16. člena ZSICT, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.
Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, izkaže ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti. Pred pristopom k preizkusu mora v skladu s 17. členom Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21) plačati stroške posameznega preizkusa, ki skladno s cenikom znašajo 438,00 EUR. Cenik je objavljen na spletni strani ministrstva (št. cenika: 7051-20/2019 z dne 26. 11. 2019).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/javne-objave objavilo Javni poziv k oddaji vlog ter obrazec vloge za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. Kandidati za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače se lahko prijavijo z objavljenim obrazcem.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje po navadni pošti na naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mp@gov.si.
Rok za vložitev vloge: do vključno 31. 1. 2023.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost