Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

Št. 331-31/2022 Ob-3524/22, Stran 2458
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22 in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 36/15 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2023 
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja na območju MOL za naslednji vrsti ukrepov:
1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo
Podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo
Podukrep. 1.3 – Urejanje pašnikov
Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis
Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov.
Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči po Ukrepu 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo ter podukrepi v okviru tega ukrepa in Ukrepu 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 36/15), ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči iz 14. in 29. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to, ali se pomoč za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz drugega odstavka 81. člena in iz 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, glede na iste upravičene stroške, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč iz Ukrepa 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za:
– naložbe za skladnost s standardi Evropske unije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja MOL;
– že izvedena dela;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Evropske unije;
– naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z rejo toplokrvnih pasem konj, prašičev, perutnine in kuncev.
Pomoči za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen, kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le-ta ni izterljiv.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom (mikro podjetjem), ki niso naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije (EU), s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom in niso podjetja v težavah.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč de minimis se ne sme uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena enotnemu podjetju v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev MOL, države ali Evropske unije, ne sme preseči 200.000 eurov, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi št. 360/2012.
Če je podjetje dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije in predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se pomoč dodeli v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Pomoč za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se ne sme uporabljati za nakup rabljene opreme in naprav.
Do pomoči za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, niso upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do MOL, države ali do zaposlenih v podjetju.
Upravičenci pomoči za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne smejo pričeti z izvedbo naložbe pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
Upravičenci lahko vložijo skupaj največ dve vlogi (po eno vlogo za posamezno naložbo) za pomoči iz ukrepov v tem javnem razpisu.
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za posamezne ukrepe izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
1.1 Upravičenci do pomoči za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
Upravičenci do sredstev za podukrepa 1.1 in 1.2 so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju MOL in katerih naložba se izvaja na območju MOL.
Upravičenci do sredstev za podukrep 1.3 so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in katerih naložba se izvaja na območju MOL.
Intenzivnost pomoči iz podukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 je:
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih.
Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 eurov.
Vlogo za pomoč iz podukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
1.2 Upravičenci do pomoči za Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
Upravičenci do sredstev za ukrep 3 so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju MOL in katerih naložba se izvaja na območju MOL.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 3 je:
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih.
Najvišji skupni znesek pomoči iz ukrepa 3 za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 eurov.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 3 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
2.1 Upravičenci do pomoči za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu
Upravičenci do sredstev za ukrep 4 so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ima sedež na območju MOL in katerih naložba se izvaja na območju MOL.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 4 je do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 eurov.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 4 predloži član kmetijskega gospodarstva.
2.2 Upravičenci do pomoči za Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis
Upravičenci do sredstev za ukrep 5 so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ima sedež na območju MOL in se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo in trženjem na kmetijskem gospodarstvu.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 5 je do 100 % upravičenih stroškov.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetijskega gospodarstva.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi posebne razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen ukrep.
1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
1.1. Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo
Pomoč iz podukrepa 1.1 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo, večletnega sadilnega materiala, razen jagod);
– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev.
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.1 so:
– gradbeno dovoljenje za postavitev rastlinjaka, če je to zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za naložbo iz prejšnje alineje;
– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovosti);
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2;
– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti nasad ali na novo posaditi nasad minimalne površine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja;
– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne površine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora vlagatelj imeti nasad minimalne površine 0,1 ha špargljev na zemljišču v svoji lasti;
– na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo
Pomoč iz podukrepa 1.2 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški gradnje enoetažnih objektov za rejo živali do vključno 100 m2 površine, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (stroški materiala in storitev);
– stroški rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa opreme objektov za rejo živali (oprema za odstranjevanje gnoja, napajalna, krmilna, molzna, prezračevalna oprema ipd.).
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.2 so:
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za gradnjo enoetažnih objektov za rejo živali do vključno 100 m2, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov na kmetiji, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za naložbo iz prejšnje alineje;
– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi velike živine na hektar (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo državni predpisi za posamezna področja;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z izpustom; 
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi; 
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi; 
b) za čebelarjenje:
– gradbeno dovoljenje za gradnjo enoetažnih objektov za rejo živali do vključno 100 m2, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov za rejo živali, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– čebelarjenje z najmanj 20 čebeljimi družinami avtohtone kranjske čebele;
– certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo.
Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov
Pomoč iz podukrepa 1.3 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.3 so:
– naložba se mora izvesti na površini najmanj 2,5 ha;
– dokumentacija za izvedbo naložbe (načrt za postavitev pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše);
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za načrtovano naložbo.
1.2. Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
Pomoč iz ukrepa 3 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Pogoji za pridobitev sredstev iz ukrepa 3 so:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za načrtovano naložbo.
2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
2.1. Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu
Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– stroški gradnje ali obnove objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– stroški nakupa opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– stroški gradnje ali obnove objekta za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– stroški nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za turizem na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo gozdnih lesnih sortimentov.
Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 4 so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za načrtovano naložbo.
2.2. Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis
Pomoč iz ukrepa 5 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški tečajev za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije.
Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 5 so:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se pomoč uveljavlja;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije za opravljanje nekmetijske dejavnosti na kmetiji ter predelavo in trženje kmetijskih proizvodov;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– certifikat mora biti pridobljen v letu 2023, do roka navedenega za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev v pogodbi.
IV. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Merila za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov so:
– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2018,
– starost vlagatelja,
– izobrazba vlagatelja,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Merila za Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih so:
– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2018,
– starost vlagatelja,
– status upravičenca,
– starost objekta,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Merila za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskih gospodarstvih – de minimis so:
– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2018,
– starost vlagatelja,
– izobrazba vlagatelja,
– status dejavnosti,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
Za Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis) se za dodelitev pomoči upošteva naslednje merilo:
– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev se ocenijo s 100 točkami.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem javnem razpisu, je 100.000,00 EUR.
Okvirna višina sredstev po posameznih vrstah ukrepov:
1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014:
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 40.000,00 EUR;
Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 30.000,00 EUR.
2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013:
Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu in
Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis.
Skupna okvirna vrednost za Ukrep 4 in Ukrep 5 je 30.000,00 EUR.
V kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih vlogah za naložbe v okviru posameznega ukrepa ali sklopa ukrepov nižja od predvidenih sredstev za posamezen ukrep oziroma sklop ukrepov, se preostanek sredstev prerazporedi kot pomoč drugemu ukrepu v isti vrsti ukrepov ali pa naslednji vrsti ukrepov.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2023 in do spremembe besedila pogodbe glede na spremenjene veljavne predpise.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2023 morajo biti porabljena v letu 2023.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo oddati vloge za ukrepe 1, 3, 4 in 5 izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, vključno do 6. 2. 2023 (velja datum žiga pošte).
Vloga za dodelitev sredstev za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, se pripravi na obrazcu Vloga 1. Vloga za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu se pripravi na obrazcu Vloga 2 in za Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis, na obrazcu Vloga 3.
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija tega javnega razpisa in so navedeni na obrazcu vloga.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za ukrepe 1, 3, 4 in 5, ki ga vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini Ljubljana za leto 2023 s področja dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: komisija) se bo pričelo dne 9. 2. 2023. Odpiranje vlog ne bo javno. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi istega dne, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,
– tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog dosegli najnižje število točk v okviru posamezne vrste ukrepa, vendar le v primeru, če zaprošena sredstva vseh vlagateljev presegajo okvirno višino razpoložljivih sredstev po posameznih vrstah oziroma sklopih ukrepov.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti med MOL in prejemnikom.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Zarnikova 3, Ljubljana, V. nadstropje, soba 503a.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v sredo, 30. 11. 2022 ob 11. uri, v sejni sobi 505 (V. nadstropje), Zarnikova 3, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delovni dan pri Teodori Makoter tel. 01/306-43-11 ali Maruški Markovčič, tel. 01/306-43-09 med 9. in 12. uro ter na elektronskem naslovu teodora.makoter@ljubljana.si in maruska.markovcic@ljubljana.si .
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost