Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3591. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna, stran 11070.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 29. redni seji dne 10. 11. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 67/15, 64/21, 181/21; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se prvi odstavek 10. člena dopolni tako, da se za 11. točko dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. Pomoč pri začetnem zagonu podjetja v obliki nagrade za najboljšo podjetniško idejo.
13. Subvencioniranje stroškov najemnin za prostore v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva.«
2. člen 
V Pravilniku se za 56. členom dodata novi podpoglavji tako, da se glasita:
»12. Pomoč pri začetnem zagonu podjetja v obliki nagrade za najboljšo podjetniško idejo
13. Subvencioniranje stroškov najemnin za prostore v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva«
ter se k tema podpoglavjema dodajo naslednji novi členi, ki se glasijo:
»12. Pomoč pri začetnem zagonu podjetja v obliki nagrade za najboljšo podjetniško idejo
57. člen 
Namen pomoči je spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih podjetij z inovativnimi podjetniškimi idejami ter ustvarjanje novih delovnih mest.
58. člen 
Pomoč se bo izplačala kot denarna nagrada za najboljšo podjetniško idejo v vrednosti 10.000,00 eur.
59. člen 
Upravičenci do pomoči so:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) ter na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost,
– imajo sedež v Občini Postojna,
– novonastala podjetja, vpisana manj kot tri leta v ustrezen register na dan prejetja denarne nagrade,
– potencialni podjetniki (fizične osebe ali skupine oseb), ki razmišljajo o ustanovitvi lastnega podjetja in imajo podjetniško idejo v začetnih fazah oblikovanja produktov – storitev.
60. člen 
(1) Pogoj dodeljevanja sredstev za najboljšo podjetniško idejo se določi z javnim pozivom, pri čemer se upošteva sledeče:
– v primeru, da se nagrada podeli fizični osebi/skupini oseb, mora ta pred izplačilom le-te uradno registrirati poslovni subjekt v Občini Postojna, v obliki gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika v skladu z zakonodajo,
– upravičenci morajo realizirati svojo poslovno idejo v roku, določenim z javnim pozivom ter zagotoviti in izkazovati delovanje podjetja najmanj dve leti po prejemu nagrade.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
13. Subvencioniranje stroškov najemnin za prostore v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva
61. člen
Namen pomoči je spodbujati podjetniške aktivnosti ter učinkovito podjetniško okolje, spodbujati ustanavljanje novih podjetij, zagotavljati učinkovito podjetniško okolje, s subvencioniranjem najemnin za prostore v podjetniškem inkubatorju pa prispevati k ugodnemu podpornemu okolju.
62. člen
Upravičeni stroški so stroški najemnin za prostore v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44B v Postojni.
63. člen 
Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so podjetja, in sicer:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) ter na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost,
– drugi poslovni subjekti, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na njihov pravni status in način financiranja,
– ki imajo sedež v Občini Postojna ali ki imajo poslovanje organizirano na način, da bodisi sami, bodisi preko podružnice ali poslovne enote opravljajo gospodarsko dejavnost na območju Občine Postojna,
– ki so novonastala podjetja, vpisana manj kot pet let v ustrezen register, kar pomeni 5 let od prvega vpisa v ustrezen register ter niso s katerim od poslovnih subjektov ali z velikim podjetjem povezano podjetje v smislu predpisov, ki urejajo gospodarske družbe.
64. člen
(1) Višina se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 80 % upravičenih stroškov.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.«
3. člen 
Obstoječi 57., 58., 59., 60. ter 61. člen se preštevilčijo tako, da 57. člen postane 65. člen, 58. člen postane 66. člen, 59. člen postane 67. člen, 60. člen postane 68. člen ter 61. člen postane 69. člen.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015
Postojna, dne 10. novembra 2022
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost