Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

455. Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora
456. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravljajo funkcije poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcije v Vladi

MINISTRSTVA

457. Pravilnik o času dela in času počitka kontrolorjev zračnega prometa

USTAVNO SODIŠČE

458. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici

BANKA SLOVENIJE

459. Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

460. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

461. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2012

OBČINE

Beltinci

462. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2012
463. Odlok o občinskih taksah v Občini Beltinci
464. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci
465. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
466. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k subvencioniranju cene te storitve v letu 2012

Bled

467. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Braslovče

468. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod – območje osnovne šole

Brežice

469. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
470. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
471. Odlok o občinskih taksah v Občini Brežice
472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
473. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice
474. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank

Divača

475. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2012
476. Sklep o spremembi cene ravnanja z odpadki

Ig

477. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

478. Sklep o cenah za plakatiranje v Občini Kanal ob Soči

Kobarid

479. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2012

Kočevje

480. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Kozje

481. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2012
482. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Kozje
483. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
484. Pravilnik o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Kozje
485. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mirna Peč

486. Pravilnik o subvencioniranju najemnin poslovnih prostorov

Murska Sobota

487. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorske ureditve skupnega pomena za vojašnico BEREK
488. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)

Novo mesto

494. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta BTC Češča vas – I. faza
495. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina

Ptuj

489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

Rogašovci

490. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2012
491. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Slovenska Bistrica

492. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05) – skrajšani postopek

Tišina

496. Sklep o dolžnosti poravnave obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Turnišče

493. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE11)

Vitanje

497. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
498. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

POPRAVKI

499. Popravek Javnega naznanila o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta I3 SC Ivančna Gorica – center

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost