Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

492. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05) – skrajšani postopek, stran 1042.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZP Načrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) ter 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05) – skrajšani postopek
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Odlok o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05) v prvem odstavku 8. člena predpisuje pogoje za lego objekta na zazidljivem delu parcele.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskega akta so spremenjeni pogoji glede velikosti zazidljivega dela parcele v odvisnosti od varovalnega pasu daljnovoda 2 x 110 kV Maribor–Selce, odsek DV Maribor–Trnovlje in DV 110 kV Rače–Slovenska Bistrica, v razpetini med stebri SM 75 in SM 76. Istočasno se opravi tehnični popravek v grafičnem delu LN, kjer je zazidljivo območje glede na DV napačno zarisano.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in 61a. člen (ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na tehnični popravek zarisa severozahodne meje zazidljivega območja na parcelah št. 1–4, kjer je pravilno 15 m pas določen od osi DV. Dodatno se zazidljivo območje za I. fazo izvedbe lokacijskega načrta (območje parcele št. 2) spremeni tako, da se v območju te parcele zazidljivo območje razširi do oddaljenosti 8m do zunanjega vodnika DV.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, je izdelal AME Edib Miralem s.p..
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe       |  februar 2012|
|prostorskega akta               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na     |  februar 2012|
|svetovnem spletu                |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Priprava osnutka spremembe prostorskega akta  |     10 dni|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pridobivanje smernic              |     15 dni|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni  |     7 dni|
|obravnavi osnutka               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava      |     15 dni|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Priprava stališča do pripomb in predlogov   |     5 dni|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pridobivanje mnenj               |     15 dni|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Priprava usklajenega predloga         |     5 dni|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu     |   junij 2012|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Objava v Uradnem listu RS           |   junij 2012|
+-----------------------------------------------+---------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Zaradi narave sprememb in dopolnitev prostorskega akta, ki se nanaša le na odmik objekta od obstoječega daljnovoda ELES, je potrebno pridobiti smernice in mnenje le od Elektro-Slovenija d.o.o..
6. Financiranje prostorskega akta
Pripravo prostorskega akta financira investitor Miduš d.o.o..
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3502-34/2011-3-2011
Slovenska Bistrica, dne 6. februarja 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost