Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

457. Pravilnik o času dela in času počitka kontrolorjev zračnega prometa, stran 973.

Na podlagi 3. točke tretjega odstavka 124. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o času dela in času počitka kontrolorjev zračnega prometa
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja čas dela in čas počitka kontrolorjev zračnega prometa, ki opravljajo naloge letališke, priletne in območne kontrole zračnega prometa pri izvajalcu navigacijskih služb zračnega prometa.
2. člen
(čas dela kontrolorjev zračnega prometa)
(1) Kontrolorji zračnega prometa imajo delovni čas razporejen tako, da je zagotovljeno nepretrgano opravljanje navigacijskih služb zračnega prometa (24 ur na dan, sedem dni na teden, vse dni v letu).
(2) Delovne obveznosti in tedenski počitek kontrolorja zračnega prometa načrtuje delodajalec tako, da delovni čas kontrolorja zračnega prometa ne presega 160 ur mesečno oziroma 462 ur v treh zaporednih mesecih.
(3) Kontrolor zračnega prometa dela v izmenah v skladu z veljavnim mesečnim delovnim načrtom enote navigacijskih služb zračnega prometa, v kateri dela. Opraviti sme ciklus največ šestih izmen zapored.
(4) Kontrolor zračnega prometa lahko dela v nočni izmeni največ dva dni zapored. Za nočno izmeno se šteje, ko delavec dela osem nepretrganih ur v času med 22. uro in 7. uro naslednjega dne.
3. člen
(časovna omejitev izmen)
(1) Izmene so časovno omejene tako, da lahko trajajo največ osem ur in 30 minut, razen nočne izmene, ki lahko traja največ deset ur in 15 minut, pri čemer morajo biti upoštevane omejitve po splošnih predpisih.
(2) Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka in ob upoštevanju omejitev iz delovnopravne zakonodaje lahko traja izmena dlje, vendar ne več kakor 12 ur:
– zato da bi se preprečila nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter premoženje,
– v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali drugimi predpisi s področja letalstva.
4. člen
(počitek med izmenami)
Počitek kontrolorja zračnega prometa med eno in drugo izmeno ne sme biti krajši od 12 ur.
5. člen
(deljen delovni čas)
Če delo kontrolorja zračnega prometa ne poteka v izmenah, temveč je delovni čas deljen, prvi in drugi del delovnega časa ne smeta skupaj trajati več kakor deset ur, pri čemer mora prekinitev med prvim in drugim delom trajati najmanj dve uri.
6. člen
(nepretrgano trajanje dela)
(1) Nepretrgano delo kontrolorja zračnega prometa ne sme trajati več kakor tri ure.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nepretrgano delo kontrolorja zračnega prometa ne sme trajati več kakor dve uri, če se delo opravlja na delovnem mestu, za katerega je potreben rating nadzornega priletnega kontrolorja zračnega prometa ali rating nadzornega območnega kontrolorja zračnega prometa.
7. člen
(počitek po nepretrganem delu)
Kontrolorju zračnega prometa pripada po nepretrganem delu iz prejšnjega člena 60-minutni počitek.
8. člen
(tedenski počitek)
(1) Tedenski počitek pripada kontrolorju zračnega prometa, če traja ciklus izmen najmanj štiri dni.
(2) Za ciklus izmen štirih ali petih dni pripada kontrolorju zračnega prometa najmanj 36-urni počitek, za ciklus šestih izmen pa najmanj 48-urni počitek. Če se ciklus zaporednih izmen konča z nočno izmeno, kontrolorju zračnega prometa pripada dodatni počitek najmanj 12 ur.
(3) Počitek iz prejšnjega odstavka je lahko krajši, če je kontrolor zračnega prometa po končanem ciklusu dela načrtovan za dosegljivost zunaj delovnega mesta ali pripravljenost na domu, vendar ne krajši od 24 ur. Dosegljivost zunaj delovnega mesta ali pripravljenost na domu se začne ob 7. uri zjutraj in traja 24 ur.
(4) Enak tedenski počitek, kakršen je določen v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, pripada kontrolorju zračnega prometa tudi, če dela enako obdobje v deljenem delovnem času.
(5) Če je kontrolor zračnega prometa po končanem ciklusu dela v izmeni načrtovan za delo v pisarni, za službeno pot, za simulator ali osvežitveni tečaj oziroma za druga dela in naloge, ki niso vezana na izvajanje operativnega dela v izmeni, je počitek lahko krajši, kakor je določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, vendar ne manj od 24 ur.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o trajanju izmen, trajanju nepretrganega dela in trajanju dnevnega počitka kontrolorjev letenja in pomočnikov kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 6/89 in 40/89).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-403/2011/24
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2011-2411-0097
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost