Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

Ob-1486/12 , Stran 316
Ob-1486/12
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/10), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11) ter na podlagi Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 97/11, 11/12) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. II. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 97/11). III. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec. Gospodarska javna služba obsega zlasti: – izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso; – izgradnjo ter obratovanje toplovodnega omrežja za daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju DOLB) do uporabnikov toplotne energije; – redno pregledovanje delovanja objektov in naprav; – vsa potrebna vzdrževalna dela oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja; – intervencije na objektih in napravah DOLB; – vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte ter naprave; – vodenje katastra in kontrolne knjige; – priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju; – vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih; – druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti. Koncesionar bo pridobil stavbno pravico oziroma služnost na zemljiščih v lasti Občine Bovec za nemoteno opravljanje dejavnosti, za kar bo z Občino Bovec sklenil pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za izgradnjo objekta kotlovnice, ter pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice za toplovod za zemljišča v lasti Občine Bovec. Koncesionar je dolžan zgraditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje kotlovnice ter deponije goriva. V fazi izvajanja bo moral koncesionar na lastne stroške pridobiti služnostne pogodbe od služnostnih upravičencev, kjer bo potekala trasa toplovoda in urediti postopek vpisa služnostnih razmerij v zemljiško knjigo. IV. Območje koncesije: predmet koncesije se izvaja v kraju Bovec, v Občini Bovec. Lokacija kotlovnice ter deponije goriva se nahaja na zemljišču s parcelno št. 261/4, k.o. 2207 Bovec, v izmeri 1352 m2, trasa toplovoda pa poteka po zemljiščih na parcelnih številkah 261/4, 261/3, 283, 281, 278/1, 280, 286/12, 286/11, 286/5, 1686/1, 260/2, 1718/1, 303/2, 303/1, 317/1, 317/9, 1656/1, 1656/8, 1718/2, 498, 499, 364, 486, 485, 487, 461/5, 442/9, 443/5, 443/1, 443/3, 445, 446, 571/1, 571/2, 569, 567/1, 582/1, 597, 598/1, 1712, 556/3, 556/1, 1571, 1570, 1717, 1566, 944, 952, 953, 1494/1, vse k.o. 2207 Bovec. V. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen čas 20 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja za DOLB, vendar najkasneje v roku 2 leti po sklenitvi koncesijske pogodbe, ne glede na to, do katere faze je zgrajen DOLB. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih z zakonom. VI. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje razpisne dokumentacije: – Javni razpis je objavljen na spletni strani naročnika: http://obcina.bovec.si/ in na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika: http://obcina.bovec.si/, 24 ur dnevno v času od objave tega javnega poziva, najkasneje do zadnjega dne za oddajo ponudbe. Razpisna dokumentacija je v pisni obliki dostopna na sedežu naročnika Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, vsak delovni dan do poteka roka za oddajo ponudbe med 9. in 11. uro. Razpisna dokumentacija je brezplačna. – Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki, preko portala e-naročanje. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja je 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, do 10. ure. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve objavi na portalu javnih naročil ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. VII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in kjer je zahtevano izkazati z ustreznimi dokazili: – Ponudnik mora biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje gospodarske javne službe. – Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. – Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi. – Ponudnik ni bil v katerikoli državi s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ki po pravu te države predstavlja kaznivo dejanje. – Ponudnik je v primeru samostojne prijave samostojno, v primeru skupne prijave pa so vsi ponudniki skupaj sposobni zagotavljati vse dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran in kvaliteten način, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisov, normativov in standardov. – Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ni uvrščen na seznam poslovnih sub­jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami; ZIntPK) naročnik (koncedent) ne sme poslovati ter ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance Republike Slovenije v skladu z ZJN-2. – Ponudnik je finančno in poslovno sposoben izvajati javno gospodarsko službo. – Ponudnik zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času, v skladu z določbami koncesijske pogodbe. – Ponudnik mora izpolnjevati tudi druge pogoje, potrebne za udeležbo v postopku podelitve koncesije, določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil ter sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ter načini dokazovanja, so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji. VIII. Pogoji za predložitev skupne vloge: v skladu z razpisno dokumentacijo. IX. Celotna vloga na razpis mora biti v skladu z navodili in vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. X. Ponudniki morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost ponudnika. XI. Rok in način predložitve prijav: – Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. – Končni rok za oddajo prijav je 29. 3. 2012, do 10. ure. – Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko) do naročnikovega vložišča prispeti, do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem primeru se štejejo ponudbe za prejete prepozno. – Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. XII. Postopek izbire: – Naloge v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ki zajemajo predvsem odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku, opravlja strokovna komisija v sestavi treh članov, ki jo imenuje župan. – V imenu naročnika/koncedenta koncesijo potrdi župan Občine Bovec z upravno odločbo. XIII. Merila za izbor ponudnika Merila so razvrščena v pet kategorij: – cena toplotne energije za uporabnike – maksimalno 60 točk; sestavljena iz fiksnega dela – maksimalno 30 točk in variabilnega dela – maksimalno 30 točk, – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja primerljive gospodarske javne službe – maksimalno 10 točk, – začetek izvajanja nalog gospodarske javne službe – maksimalno 10 točk, – ogljični odtis pri obratovanju kotlovnice – maksimalno 10 točk, – sopro­izvodnja toplotne in električne energije, ter uporaba komunalnih odpadkov kot gorivo – maksimalno 10 točk. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navede­nih meril je predmet razpisne dokumen­tacije. XIV. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb po potekalo v sejni sobi naročnika na sedežu naročnika Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, dne 29. 3. 2012, ob 11. uri. XV. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo. XVI. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo poslan ponudnikom v roku treh dni od odpiranja ponudb.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost