Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

Ob-1501/12 , Stran 332
Ob-1501/12
V skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah -1, uprava družbe Telekom Slovenije, d.d. objavlja, da je dne 11. 2. 2012 od delničarjev Bojana Dremlja, Dušana Mitiča in Željka Puljića prejela naslednji nasprotni predlog k predlogu sklepov pod 3. točko dnevnega reda 21. skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicane za dne 7. 3. 2012, ki se glasi: »Na podlagi 300. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), delničarji družbe Telekom Slovenije, d.d.: mag. Bojan Dremelj (stan. Na bregu 43, 1241 Kamnik), Dušan Mitič (stan.: Blažičeva ulica, 1000 Ljub­ljana, in mag. Željko Puljić (stan.: Gregorčičeva 12, 1230 Domžale) dajemo nasprotni predlog k predlogu sklepov po točki 3: »Seznanitev s Poročilom Posebne revizije v Telekomu Slovenije, d.d. na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 23. 3. 2011« na 21. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d. sklicane za dan 7. 3. 2012 ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe kot sledi: 1. Skupščina družbe se seznani: (i) s Poročilom o dejanskih ugotovitvah izvedenih dogovorjenih postopkov za Telekom Slovenije, d.d. z dne 7. decembra 2011, ki ga je izdelala družba Delloite Revizija d.o.o. in (ii) s Poročilom o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja 2012, ki ga je izdelala družba Delloite Revizija d.o.o. 2. Skupščina družbe ugotavlja: (i) da se ugotovitve iz Poročila o dejanskih ugotovitvah izvedenih dogovorjenih postopkov za Telekom Slovenije, d.d. z dne 7. decembra 2011 in ugotovitve iz Poročila o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja 2012, kljub istemu dejanskemu stanju in kljub istim postavljenim ciljem, razlikujejo in si nasprotujejo, saj v prvem Poročilu škoda ni ugotovljena, v drugem Poročilu pa so ugotovitve drugačne in je ugotovljen obstoj hipotetično možne škode (ii) ker se ugotovitve iz Poročila o dejanskih ugotovitvah izvedenih dogovorjenih postopkov za Telekom Slovenije, d.d. z dne 7. decembra 2011 in ugotovitve iz Poročila o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja 2012, kljub istemu dejanskemu stanju in istim postavljenim ciljem, razlikujejo in si nasprotujejo, so te ugotovitve neverodostojne in ne morejo predstavljati temelja za odškodninske zahtevke družbe zaradi povračila škode. 3. Ker Poročilo o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja 2012 ugotavlja, da pri nakupu in poslovanju družbe On.net, d.o.o., Skopje, škoda ni nastala in ker skupščina družbe ni seznanjena z vsebino že vloženih odškodninskih tožb, povezanih z nakupom in poslovanjem družbe On.net, d.o.o., Skopje, skupščina družbe v zvezi s temi postopki ne sprejme nobenih odločitev. in predlagamo, da skupščina družbe Telekom Slovenije, d.d. odloča o teh nasprotnih predlogih sklepov, namesto o predlogih sklepov, ki jih pod isto točko daje uprava družbe Telekom Slovenije, d.d. in so bili objavljeni v sklicu 21. skupščine delničarjev družbe dne 3. 2. 2012. Predlagatelji bodo ugovarjali predlogu organa vodenja in ostale delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov nasprotni predlog. Utemeljitev nasprotnega predloga Na osnovi sklepa skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 23. 3. 2011 o imenovanju družbe Delloite Revizija, d.o.o. za posebnega revizorja, je le-ta izdelal Poročilo o dejanskih ugotovitvah izvedenih dogovorjenih postopkov za Telekom Slovenije, d.d. z dne 7. decembra 2011. Ker v tem Poročilu Delloite Revizija, d.o.o. škode ni ugotovila, je Telekom Slovenije, d.d. zahteval izdelavo novega mnenja in je Delloite Revizija, d.o.o., glede istega dejanskega stanja in glede istih postavljenih ciljev revizorju, izdelala novo mnenje: Poročilo o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja 2012. V tem novem mnenju je Delloite Revizija, d.o.o., na temelju nejasnih predpostavk, ugotovila obstoj hipotetično možne škode. Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d. je skupščini družbe dolžna zagotoviti seznanitev z obemi mnenji, saj z vsebino prvega mnenja z dne 7. decembra 2011 skupščine družbe ni seznanila. Upoštevaje dejstvo, da glede istega dejanskega stanja in glede istih postavljenih ciljev revizorju obstajata dve različni mnenji istega revizorja, takšne ugotovitve ne morejo biti verodostojne in ne morejo predstavljati razumno verjetnega temelja za začetek odškodninskih postopkov. Potrebno je namreč upoštevati, da bi bila uprava Telekoma Slovenije, d.d. lahko tudi sama odškodninsko odgovorna, če bi začela sodne postopke na temelju revizorskih mnenj, ki niso verodostojna in pri izdelavi katerih niso bila upoštevana pravila stroke in veljavni. Poleg tega pa je potrebno upoštevati, da mora oškodovanec za uspešno uveljavljanje odškodnine s stopnjo gotovosti dokazati nastanek konkretne škode, nedopustno škodljivo dejanje, vzročno zvezo in krivdo tistemu, kateremu se očita neskrbnost. Škoda bi morala dejansko nastati, njena višina pa bi morala biti utemeljena s konkretnimi postavkami, ne pa temeljiti na hipotetičnemu izračunu, upoštevaje neobstoječe ali nepreverjene predpostavke. Poročilo o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja 2012 med ostalim vsebuje tudi ugotovitev, da pri nakupu in poslovanju družbe On.net, d.o.o., Skopje, škoda ni nastala. Glede na takšno ugotovitev in ob upoštevanju dejstva, da skupščina družbe ni seznanjena z vsebino že vloženih odškodninskih tožb v povezavi z nakupom in poslovanjem družbe On.net, d.o.o., Skopje, je pričakovanje uprave Telekoma Slovenije, d.d., da bi skupščina družbe neposredno odločala o zadevah iz operativnega vodenja družbe, vsaj neprimerno, če že ne v nasprotju z veljavnimi predpisi. Zato je tudi predlog, da skupščina v zvezi s temi postopki ne odloča, utemeljen.« Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
Telekom Slovenije, d.d. predsednik uprave Ivica Kranjčević

AAA Zlata odličnost