Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

475. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2012, stran 1010.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 12. redni seji dne 6. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 2012
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Divača za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine (v nadaljevanju: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov v naslednjih zneskih:
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  7.654.136|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.573.674|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  2.741.494|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.469.384|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |   194.590|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |   77.520|
|   |   |IN STORITVE              |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |706 DRUGI DAVKI            |      0|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   832.180|
|   |   |(710+711+712+713+714)         |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        |   662.165|
|   |   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA       |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |    2.000|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |712 DENARNE KAZNI           |    1.000|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA     |    1.215|
|   |   |IN STORITEV              |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   165.800|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |  1.797.403|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   64.356|
|   |   |SREDSTEV               |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |  1.733.047|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA       |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |      0|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.283.059|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |740 TRANSFERNI PRIHODKI        |  2.283.059|
|   |   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ  |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  7.438.625|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  1.265.023|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   299.861|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV      |   47.769|
|   |   |ZA SOCIALNO VARNOST          |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |   837.713|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   67.500|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |409 SREDSTVA, IZLOČENA        |   12.180|
|   |   |V REZERVE               |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |  2.167.376|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |410 SUBVENCIJE            |   42.950|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM      |   826.066|
|   |   |IN GOSPODINJSTVOM           |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   217.590|
|   |   |IN USTANOVAM             |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.080.770|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  3.794.324|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |  3.794.324|
|   |   |SREDSTEV               |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |   211.902|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |430 INVESTICIJSKI TRANSFER      |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |   168.757|
|   |   |IN FIZ.OSEBAM             |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   43.145|
|   |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM       |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   215.511|
|   |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |      |
|   |   |SKUPAJ ODHODKI)            |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |      |
|   |   |IN NALOŽB               |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
|   |   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |   |(750+751)               |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)     |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |440 DANA POSOJILA           |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |      0|
|   |   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|   |   |– V.)                 |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   | VII.|SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |   215.511|
|   |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI        |      |
|   |   |TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL  |      |
|   |   |(I. + IV.) – (II. + V.)        |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA          |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|50  |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |      0|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|55  | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   220.000|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   |   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   220.000|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)     |  –220.000|
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
|   | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –4.489|
|   |   |RAČUNIH                |      |
|   |   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –    |      |
|   |   |(II.+V.+IX.)             |      |
+-----+-----+--------------------------------------+------------+
Zmanjšanje sredstev na računu se pokriva iz prenosa sredstev preteklih let.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na nanaslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke – konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2012–2015, sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta ali župana drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
5. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, je župan pooblaščen, da odloča o kratkoročni zadolžitvi, v višini do 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
6. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanjem obveznosti, katerih vrednost presega 4.173 EUR, obvezno pridobiti soglasje župana.
7. člen
O začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča predstojnik neposrednega uporabnika proračuna.
8. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2012 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje požarne varnosti,
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme,
– donacije in druga namenska sredstva sofinanciranja,
– sredstva krajevnih skupnosti, kot so donacije, prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu ZJF odloča svet krajevne skupnosti.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.
Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Če je po sprejemu proračuna vplačan namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge, za katere so opredeljena.
Naloge, ki so bile v skladu z veljavnim proračunom realizirane v letu 2011, za katere pa se zaradi prenosa plačil v leto 2012, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v proračun in v načrte razvojnih programov po uveljavitvi proračuna, pod pogojem, da so zagotovljena sredstva s prenosom sredstev iz prejšnjega leta.
9. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.
10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma sredstev iz posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna občine se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika lahko odpre nov konto, nova proračunska postavka, nov podprogram, glavni program in področje proračunske porabe kolikor ni bilo mogoče predvideti izvedbe določene naloge.
Župan mora o prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.
11. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekti, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz preteklega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Odločitve o potrditvi ali zavrnitvi investicijskih dokumentov za projekte, ki so že vključeni v proračun, sprejme župan sklepom. O sprejetihodločitvah župan redno obvešča občinski svet.
12. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo presegati 50 % sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
13. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
14. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
15. člen
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih programov.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
16. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 10.000 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
17. člen
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.000 EUR odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
18. člen
Župan lahko odpiše plačilo dolga do višine 500,00 EUR v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. Župan lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Kot dolg iz prejšnjega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do višine 250,00 EUR, v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaral.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2012-02
Divača, dne 6. februarja 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.