Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

482. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Kozje, stran 1020.

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 10. redni seji dne 9. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Kozje.
Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Kozje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo izvajalci na področju turizma izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– so registrirani po zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programov,
– občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov ter plan aktivnosti za prihodnje leto.
3. člen
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
Sofinanciranje nabave in vzdrževanje opreme za izvedbo programov se lahko izvede do višine 50 % vrednosti vloge posameznega društva, oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov Občine Kozje.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
Javni razpis obsega:
– ime, naziv in sedež naročnika razpisa,
– predmet razpisa,
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– okvirno višino sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prijavi,
– rok za vložitev prijav,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
5. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik občinske uprave,
– dva predstavnika odbora za gospodarstvo in razvoj.
Naloge komisije:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
6. člen
V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan, odločitev župana o pritožbi je dokončna.
8. člen
Po pravnomočnosti sklepa župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 8 dni po prejemu pogodbe ne podpiše pogodbe, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA IN KRITERIJI
9. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisno leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
10. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– poročilo o delu preteklega leta: do 5 točk
Ocenjuje se število izvedenih programov, število sodelujočih članov in število udeležencev pri izvedbi programa.
– število članov društva s plačano članarino:
– 1 do 29 članov do 5 točk
– 30 do 49 članov do 10 točk
– 50 članov in več do 15 točk
– aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine in urejanje ter varstvo okolja:
– vsaka celoletna akcija šteje 3 točke
– enkratna akcija šteje 1 točko
– sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju občine: do 5 točk
– organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, podjetij, zavodov v KS: do 10 točk
– organizacija in izvedba prireditev:
– krajevnega pomena vsaka 3 točke
– občinskega pomena vsaka 6 točk
– medobčinskega pomena vsaka 9 točk
– regijskega pomena vsaka 12 točk
– republiškega pomena vsaka 15 točk
– sodelovanje pri prireditvi:
– krajevnega pomena 1 točka
– občinskega pomena 2 točki
– medobčinskega pomena 3 točke
– regijskega pomena 4 točke
– republiškega pomena 5 točk
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti do 10 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma:
– vsaka aktivnost 1 točka
– sodelovanje z društvi in organizacijami v občini in izven občine pri skupnih projektih:
– vsako društvo šteje 1 točko
– izobraževanje članov društva:
– enodnevna udeležba 1 točka
– večdnevna udeležba 5 točk
– tečaj 10 točk
– izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe: do 10 točk
– sodelovanje in promocija izdelkov s področja Občine Kozje na sejmih in drugih prireditvah:
– vsaka promocija šteje 1 točko.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, občini predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
12. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V primeru, da izvajalec programa, zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela ipd. ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 73/03, 122/08).
14. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-10/09
Kozje, dne 9. februarja 2012
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost