Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

Št. 3506-8/2012 Ob-1479/12 , Stran 326
Št. 3506-8/2012 Ob-1479/12
Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 23. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 54/10 in 18/11) in 44. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09)
javno zbiranje ponudb
za oddajo javnih površin na ulici Ceste prvih borcev v Brežicah za postavitev začasnih objektov – tipskih gostinskih teras za določen čas petih let (v terminu od 1. 4. do 30. 9. tekočega leta)
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, matična številka: 5880173000, ID za DDV: SI34944745. 2. Predmet oddaje v najem in izhodiščna višina najemnine Predmet javnega razpisa je oddaja javnih površin na Cesti prvih Borcev v Brežicah v najem za sezonsko postavitev začasnih objektov – tipskih gostinskih teras na naslednjih lokacijah in v naslednjih površinah: 1. Lokacija št. 1 – Terasa A pri stavbi Trg izgnancev 5, površina, ki se oddaja v najem je 23,00 m2 (1,93 m – 2,65 m × 10,00 m), izhodiščna cena za najem je 92,00 EUR mesečno. 2. Lokacija št. 2 – Terasa B pri stavbi Trg izgnancev 2, površina, ki se oddaja v najem je 29,00 m2, izhodiščna cena za najem je 116,00 EUR mesečno. 3. Lokacija št. 3 – Terasa C pri stavbi Cesta prvih borcev 44, površini, ki se oddajata v najem sta varianti A in B in sicer: – varianta A – 30,00 m2 (3,18 m – 3,77 m × 8,65 m) in – varianta B – 50,00 m2 (2,74 m – 3,77 m × 15,40 m). Izhodiščna cena za najem variante A je 120,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za najem variante B je 200,00 EUR mesečno. 4. Lokacija št. 4 – Terasa D pri stavbi Cesta prvih borcev 40a, površina, ki se oddaja v najem je 50,00 m2 (5,18 m × 9,65 m), izhodiščna cena za najem je 200,00 EUR mesečno. 5. Lokacija št. 5 – Terasa E pri stavbi Cesta prvih borcev 33, površini, ki se oddajata v najem sta varianti A in B in sicer: – varianta A – 15,70 m2 (2,88 m × 5,45 m) in – varianta B – 39,20 m2 (2,88 m × 13,60 m). Izhodiščna cena za najem variante A je 62,80 EUR mesečno in izhodiščna cena za najem variante B je 156,80 EUR mesečno. Za varianto je B potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega objekta katerega fasado terasa deloma zakriva in ga mora ponudnik priložiti ponudbi. 6. Lokacija št. 6 – Terasa F pri stavbi Cesta prvih borcev 22, površini, ki se oddajata v najem sta varianti A in B in sicer: – varianta A – 50,00 m2 (5,00 m × 10,00 m) in – varianta B – 33,50 m2 (5,00 m × 6,70 m). Izhodiščna cena za najem variante A je 200,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za najem variante B je 134,00 EUR mesečno. 7. Lokacija št. 7 – Terasa G pri stavbi Cesta prvih borcev 15, površina, ki se oddaja v najem je 50,00 m2 (4,36 m × 11,47 m), izhodiščna cena za najem je 200,00 EUR mesečno. 8. Lokacija št. 8 – Terasa I pri stavbi Cesta prvih borcev 2, površini, ki se oddajata v najem sta varianti A in B in sicer: – varianta A – 28,00 m2 (4,00 m × 7,00 m) in – varianta B – 50,00 m2 (5,00 m × 10,00 m). Izhodiščna cena za najem variante A je 112,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za najem variante B je 200,00 EUR mesečno. 9. Lokacija št. 9 – Terasa H pri stavbi Cesta prvih borcev 14, površini, ki se oddajata v najem sta varianti A in B in sicer: – varianta A – 35,00 m2 (5,00 m × 7,00 m) in – varianta B – 50,00 m2 (5,00 m × 10,00 m). Izhodiščna cena za najem variante A je 140,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za najem variante B je 200,00 EUR mesečno. Natančne lokacije, videz in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objekti, so določeni z idejno zasnovo umestitev začasnih objektov – Sezonski gostinski vrtovi, ki jo je izdelal Region d.o.o, Cesta prvih borcev 11, Brežice, št. projekta 2685/ID-10, Brežice, februar 2010, ki je dostopen za ogled v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice, soba 9, in sicer po predhodni najavi pri kontaktnih osebah: Mateja Tomše, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-57, e-mail: mateja.tomse@brezice.si, Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-50, e-mail: alenka.laznik@brezice.si. Objekti na lokacijah, ki so predmet najema, morajo biti izdelani iz lahke kovinske konstrukcije antracitno sive barve RAL 7016 ali grafitno sive barve RAL 7024, z minimalnim številom nosilcev strešne konstrukcije, ograjeni z ograjo iz enakega materiala in z vertikalnimi polnili. Nadkritje mora biti platneno in svetlih pastelnih barv, barvno prilagojeno in usklajeno s fasado obstoječe stavbe in brez sponzorskih reklam. Nadkritje teras je lahko: – v obliki simetrične dvokapnice s platneno streho naklona od 15 do 30 stopinj, sleme strehe mora biti vzporedno z objektom, maksimalna višina slemena je 4 m od kote cestišča, kota kapi na strani pločnika je minimalno 2,5 m, – v obliki enokapne platnene strehe, naklona od 15 do 30 stopinj, sleme strehe je vzporedno z objektom, kota kapi na strani cestišča je minimalno 2,5 m, – v obliki platnenega senčnika. Stranice objektov morajo biti v celoti odprte in ni dovoljeno kakršnokoli zapiranje s strani, ne glede na to, ali je izvedeno s prosojnim materialom, rastlinami, platnom oziroma v kakšni drugi izvedbi ali na kakršenkoli drugačen način. Lokacije se oddajo v najem za določen čas, in sicer za obdobje pet let, izključno v terminu od 1. 4. do 30. 9. tekočega leta. Vsako leto po izteku termina so izbrani ponudniki dolžni odstraniti začasni objekt, v nasprotnem primeru jih odstrani občina na račun najemnika. V slednjem primeru najemnik izgubi pravico najema prostora do naslednjega javnega razpisa. Izhodiščna najemnina za začeti m2 površine je 4,00 EUR, najemnina se plačuje mesečno v osmih dneh po izstavitvi računa za pretekli mesec v skladu z najemno pogodbo. Ostali pogoji najema: – najemnik mora imeti poravnane vse dosedanje obveznosti do Občine Brežice, – kolikor po pisnem opominu najemnik dvakrat zaporedno ne poravnava stroškov najemnine se pogodba prekine in najemnik izgubi pravico do najema prostora, – vse stroške v zvezi s postavitvijo, odstranitvijo, obratovanjem in zavarovanjem objekta nosi najemnik, – najemnik mora imeti oziroma je dolžan na lastne stroške pridobiti vsa ostala dovoljenja, potrebna za obratovanje objekta in opravljanje dejavnosti, – najemnik je dolžan pri postavitvi objekta v celoti upoštevati pogoje iz 23. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice, – najemnik lokacije ne sme oddati v podnajem, – najemnik mora objekt in njegovo okolico redno čistiti in vzdrževati, – najemnik ne sme z ničemer posegati v sosednje javne površine, – najemnik je dolžan zagotoviti, da dejavnost ne bo hrupna in moteča za okoliške stanovalce in poslovne dejavnosti ter za spoštovanje predpisov o hrupu, – če občina lokacijo, ki je predmet najema, potrebuje za prireditve ali druge javne potrebe (vzdrževanje infrastrukture), jo je najemnik dolžan izprazniti v roku, ki je določen v pozivu občine, v nasprotnem primeru napravi to občina na račun najemnika, – Občina Brežice ima pravico, da kadarkoli po sklenjeni pogodbi o najemu javne površine preveri skladnost namenske javne površine z razpisanimi pogoji in predmetom tega javnega razpisa. 3. Pogoji za udeležbo, rok in način oddaje vlog Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki: – so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti ali ki se bodo ustrezno registrirali za opravljanje te dejavnosti v primeru, da bodo izbrani kot najugodnejši ponudnik, – resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 120,00 EUR in – imajo poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št. 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb-letne terase«. Vplačana varščina se neizbranemu ponudniku vrne. Varščina, ki jo je vplačal izbrani ponudnik, se nameni za garancijo plačila najemnine in za poravnavo morebitne škode na nepremičnini, ki je predmet najema ali škode v zvezi s kršitvami najemne pogodbe ter se po preteku časa, za katerega je sklenjeno najemniško razmerje, v primeru nevnovčenja vrne v enakem znesku in brez obresti v roku 15 dni od predaje nepremičnine, ki je predmet najema, v neposredno posest Občini Brežice. Zainteresirani ponudniki podajo ponudbe na izpolnjenem obrazcu »Ponudba«, ki je sestavni del razpisa. Potrebne obrazce za oddajo ponudbe, vzorec najemne pogodbe in vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani Občine Brežice ali na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve v pisarni št. 9, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, pri kontaktnih osebah: Mateja Tomše, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-57, e-mail: mateja.tomse@brezice.si, Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-50, e-mail: alenka.laznik@brezice.si. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – podpisane in izpolnjene obrazce: Obrazec 2 – Izjava, Obrazec 3 – Osnutek najemne pogodbe, – za varianto B je pri ponudbi za lokacijo 5 potrebno soglasje lastnika sosednjega objekta, katerega fasado terasa deloma zakriva in ga mora ponudnik priložiti ponudbi. Ponudniki naj ponudbi priložijo tudi: – originalni izpisek iz sodnega registra oziroma ustrezne evidence AJPES staro največ 30 dni, če je ponudnik pravna oseba oziroma samostojni podjetnik oziroma drugo dokazilo o registriranosti oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, Ponudbe za pridobitev javne površine v najem morajo prispeti v pisarno vložišča Občine Brežice na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do vključno torka 6. 3. 2012, do 10. ure. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JZP – Letne terase, št. zadeve: 3506-8/2012«. Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan in označen kot je navedeno zgoraj, občina ne bo odgovarjala za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe. Za ugotavljanje ure predložitve ponudbe je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v vložišču, ki je dolžan na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe. Ponudbe, ki bodo k naročniku prispele po roku določenem za predložitev ponudb, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. 4. Postopek izbire Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Javno odpiranje ponudb bo strokovna komisija opravila v torek, 6. 3. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi v pritličju Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice. Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno za isto lokacijo, ima prednost ponudnik, ki je oddal ponudbo za najem za obdobje celotnih šestih mesecev, nato pa tisti, ki ima gostinski lokal bližje lokaciji, za katere najem je oddal ponudbo. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni predvidoma v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v roku, ki ga v pozivu določi Občina Brežice, občina lahko izbere drugega najugodnejšega ponudnika ali ponovi razpis. Ponudniku, ki ni izbran bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Postopek oddaje v najem se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrne razpisna dokumentacija in varščina brez obresti, ponudnik tudi nima pravice do kakršnekoli odškodnine.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost