Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

Št. 161300-12-0041 Ob-1451/12 , Stran 322
Št. 161300-12-0041 Ob-1451/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljub­ljana (v nadaljevanju: prodajalec) na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih službenih vozil
1. Ime in sedež upravljavca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljub­ljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja 6 rabljenih službenih vozil. Skupna ocenjena vrednost vozil je 6.500,00 EUR. Seznam vozil: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % izklicne cene za vsako posamezno vozilo, za katero ponudnik odda ponudbo. Če ponudnik odda ponudbo za več vozil, lahko predloži eno potrdilo o plačani varščini za vsa vozila, za katera je oddal ponudbo. 4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje zaradi oblikovanja ponudbe za nakup: kupci kupujejo vozila po načelu videno-kupljeno, zato jim je omogočen ogled vozil pred oddajo ponudbe. Kontaktne osebe, s katerimi je potreben predhodni dogovor o terminu ogleda, so navedene v oklicu javnega zbiranja ponudb, ki je objavljen na spletni strani upravljavca (glej točko 14). Vse morebitne informacije v zvezi s samim postopkom javnega zbiranja ponudb, ponudniki dobijo na telefonski številki, navedeni pod točko 15. 5. Predložitev in sestavine ponudbe: ponudniki lahko ponudbe oddajo na obrazcu iz oklica javnega zbiranja ponudb, kateremu mora biti priloženo potrdilo o plačani varščini v ustrezni višini. 6. Posebnih omejitev upravljavca v zvezi s postopkom prodaje ni. 7. Način in rok plačila kupnine: ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno vozilo, bo kot najugodnejši ponudnik kupnino plačal na podlagi prejetega računa na transakcijski račun prodajalca, najkasneje v roku 15 dni od dneva izstavitve računa. Plačilo kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina posla. Plačilo računa je pogoj za prevzem vozila, ki mora biti izveden v roku 10 dni od dneva plačila računa. 8. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo ponudb je torek, 6. 3. 2012 do 9. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov prodajalca pripele do omenjenega roka. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 10. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v prostorih upravljavca v torek, 6. 3. 2012, ob 10. uri. 11. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vozilo ponudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, ki so ponudili enako ceno pozval k oddaji nove ponudbe za predmetno vozilo. V primeru, da je ponudbena cena za isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga izvede komisija, imenovana za izvedbo postopka odprodaje. 12. Vlada in organ za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek lahko ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 13. Obstoj predkupne pravice: ne. 14. Vsi pogoji, navodila in obrazec za pripravo ponudbe so navedeni v oklicu javnega zbiranja ponudb, ki je objavljen na spletni strani prodajalca http://www.carina.gov.si/si/javne_objave/javne_drazbe/. 15. Vse informacije v zvezi z vozili ponudniki dobijo pri kontaktni osebi za posamezno vozilo (te so razvidne iz oklica javnega zbiranja ponudb, ki je objavljen na naslovu iz prejšnje točke). Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom odprodaje lahko ponudniki dobijo na tel. 01/478-38-38, vsak delovnik med 8. in 14. uro.
Carinska uprava Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost