Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

495. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina, stran 1046.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10, 106/10 popr. – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 9. 2 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta)
(1) Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina (v nadaljevanju UN) je bil sprejet leta 1998 (Uradni list RS, št. 39/98) z namenom prenove velikega kompleksa degradiranih stavbnih zemljišč ob Ljubljanski cesti v Bršljinu (opuščene površine in obrati nekdanjega gradbenega podjetja Pionir). Določila ureditvenega načrta so tako postavila pogoje za ureditvene posege za novogradnje in prenove na območjih stanovanjske gradnje, novogradnje in prenove na obstoječih in novih poslovnih območjih, preureditev cestnega omrežja na območju centralnega dela Bršljina ter urejanje brežin vzdolž Ljubljanske ceste. Leta 2002 je bil prostorski akt zaradi novih zahtev investitorjev znotraj ureditvenega načrta (območja P5, P6, S7, S2, S5, S4) dopolnjen s spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 74/02). Opredeljene so bile nove cestne komunikacije med ulico Žlebej in Kettejevim drevoredom ter narejene manjše spremembe na objektu BTC in parkiriščih ob coni P1. Večina ureditev iz UN ter njegovih sprememb in dopolnitev je že realizirana.
(2) Vzdolž povezovalne ceste »D« med Ljubljansko cesto in Kočevarjevo ulico (JP 799455) se na severni strani ulice pojavlja velik interes investitorjev po dodajanju novih programov. Pobuda za izdelavo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina (v nadaljevanju SDUN) izhaja iz potreb po spremembi prostorskih pogojev za gradnjo na zemljišču s parc. št. 179/1, k.o. Novo mesto z namenom, da se na lokaciji med obstoječim objektom in lokalno cesto »D«, to je v uličnem prostoru, dopusti gradnja gostinskega lokala s ponudbo hitre prehrane. Ker pogoji ne dovoljujejo postavitve objektov čez določeno gradbeno linijo, zgrajeni gostinski lokal pa to določilo to krši, legalizacija obstoječega montažnega objekta kljub nevpadljivosti in nizkemu gabaritu brez sprememb določil prostorskega akta ni možna. V SDUN se predpišejo sanacijski ukrepi, oziroma predvidi nov objekt, ki bo arhitektonsko ustrezneje oblikovan.
2. člen
(okvirno območje SDUN)
(1) Lokacija, ki je predmet obravnave teh SDUN, je del enote urejanja prostora z oznako NM/10-OPPN-a. Območje predvidenih SDUN obsega približno 0,85 ha. V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št.: 175/4, 178, 179/1, 180, 183/11, 183/7, 183/8, 196/16, 196/17, 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, 196/23, 196/24, 196/25, 196/26, 196/27, 196/28, 196/5, 196/7, 250, 293/10, 293/2, 293/3, 293/7, 293/9, 297/1, k.o. Bršljin (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Na osnovi v postopku priprave izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnika priprave SDUN ali pripravljavca SDUN se območje SDUN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 133. člena OPN.
3. člen
(skrajšani postopek priprave)
Ker se SDUN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) SDUN se izdelajo na podlagi idejne zasnove ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, zato variantne rešitve niso potrebne. Poleg zgoraj navedenega bo za pripravo strokovne rešitve, ki bo podlaga za pripravo osnutka prostorskega akta, upoštevana zasnova za prostorsko rešitev ter zunanjo ureditev, če ni v nasprotju z javnim interesom in smernicami nosilcev urejanja prostora, ki jo predloži investitor.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, določeni v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
5. člen
(roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava in izdelava SDUN bo potekala v naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava osnutka SDUN:
– izdelava strokovnih podlag (idejne zasnove);
– izdelava osnutka SDUN;
– pregled in potrditev ustreznosti predlaganih rešitev v osnutku SDUN;
– posredovanje vloge za pridobitev smernic nosilcem urejanja prostora v roku 10 delovnih dni po prejemu gradiva od naročnika oziroma izdelovalca;
– pridobitev smernic NUP (15 dni);
– posredovanje vloge glede obveznosti izvedbe postopka CPVO v roku 10 delovnih dni po prejemu gradiva od naročnika oziroma izdelovalca;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO).
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SDUN:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka SDUN na podlagi smernic in strokovnih podlag;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri njegovo ustreznost (rok: 15 dni po roku za izdelavo dopolnjenega osnutka SDUN).
3. Faza: sodelovanje javnosti:
– pregled in potrditev ustreznosti predlaganih rešitev dopolnjenega osnutka SDUN;
– posredovanje dopolnjenega osnutka SDUN v javno razgrnitev v roku 20 delovnih dni po prejemu s strani naročnika oziroma izdelovalca;
– javna razgrnitev in javna obravnava (trajanje najmanj 15 dni);
– 1. obravnava na odborih občinskega sveta in na seji občinskega sveta MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– zavzetje stališč do pripomb (rok: 20 delovnih dni po prejemu predloga stališč s strani izdelovalca in potrditvi ustreznosti stališč).
4. Faza: izdelava predloga SDUN in sprejem usklajenega predloga SDUN:
– izdelava predloga SDUN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov;
– pregled predloga SDUN in posredovanje gradiva NUP v pridobitev mnenj (rok: 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in v skladu z ZPNačrt-om ter potrditvi ustreznosti predlaganih rešitev s strani pripravljavca);
– pridobitev mnenj NUP (15 dni);
– izdelava usklajenega predloga SDUN;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga SDUN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 10 dni po objavi v Uradnem listu RS in prejemu dogovorjenega števila izvodov SDUN s strani izdelovalca.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SDUN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SDUN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
6. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
7. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
8. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
9. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
10. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
11. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
12. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
13. Mestna občina Novo mesto, Urad za GJS, okolje in promet, Seidlova cesta 1, Novo mesto;
14. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave SDUN.
(3) SDUN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni SDUN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 15 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SDUN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SDUN)
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev SDUN, izdelavo SDUN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih postopkov, objavami le-teh na tiskanih ali digitalnih javnih medijih, ter pridobivanjem smeric in mnenj prevzame pobudnik prostorskega akta, t.j. Ćatipi Nedžadi s.p., Tivolska cesta 91, 8281 Senovo, ki v postopku priprave in izdelave SDUN nastopa kot naročnik in investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto (http://novomesto.si).
Št. 350-46/2011-7(1909)
Novo mesto, dne 9. februarja 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost