Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

471. Odlok o občinskih taksah v Občini Brežice, stran 1007.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 7. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Brežice
1. člen
(1) Ta odlok ureja obveznost plačila občinskih taks na območju Občine Brežice, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse in postopek odmere, obračuna in plačila takse.
(2) Občinske takse so prihodek proračuna Občine Brežice.
2. člen
(1) V Občini Brežice se plačuje občinsko takso za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– parkiranje na javnih površinah,
– druge oblike uporabe javne površine.
(2) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(1) Občinska taksa je določena v točkah.
(2) Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve so določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Vrednost točke za obračun občinskih taks določi občinski svet. Ob uveljavitvi tega odloka znaša vrednost točke 0,05 EUR.
4. člen
(1) Taksni zavezanec oziroma taksna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: taksni zavezanec) za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali posameznik oziroma posameznica, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) ali posameznik oziroma posameznica (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ki uporablja taksne predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse.
(2) Če ni mogoče ugotoviti taksnega zavezanca, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
5. člen
(1) Taksna obveznost je obveznost plačila občinske takse. Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma s pričetkom uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec odstranil taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati ter je obvestil pristojni organ. Postavitev taksnega predmeta mora biti prostorsko, vsebinsko in terminsko v skladu z izdano odločbo.
(2) Pristojni organ odloči o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
(3) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
(1) Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.
(2) Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto, mesec, dan, ura) vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
(3) V primeru, ko je taksa določena v enkratnem, v urnem ali v dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan plačati predpisano takso pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta.
(4) V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri občinske takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
7. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajajta odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka, ugotoviti, ali je uporaba taksnega predmeta prijavljena in preveriti resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
8. člen
(1) Taksni zavezanec mora namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti pristojnemu organu.
(2) Taksni zavezanec mora pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti ustrezno odločbo pristojnega organa za vse taksne predmete, ki fizično posegajo ali neposredno vplivajo na javno površino ali so postavljeni na javnih napravah ali objektih.
(3) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in vrsto taksnega predmeta (površina, število ipd.).
9. člen
(1) Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
(2) Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez odločbe pristojnega organa.
10. člen
(1) Takso odmerja pristojni organ oziroma nosilec javnega pooblastila, izterjuje pa jo pristojni organ po predpisih o izvršbi.
(2) Občinske takse se plačujejo vnaprej oziroma na način, določen v odločbi.
11. člen
(1) Občinske takse ne plačujejo Občina Brežice, krajevne skupnosti v Občini Brežice, javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Brežice kot tudi državni organi, vsi v okviru opravljanja svoje dejavnosti.
(2) Glede na namen se lahko plačila občinske takse oprostijo humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva in klubi, ki jim je v skladu z zakonom podeljen status, da delujejo v javnem interesu, objave navedenih prireditev, kot tudi objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Prav tako se navedena društva in klubi lahko oproščeni plačila takse glede obveščanja o svoji dejavnosti.
(3) Taksa se ne plačuje za objave v skladu s predpisi, ki urejajo volilno in referendumsko kampanjo.
(4) Taksa se ne plačuje za taksne predmete, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti v Občini Brežice.
12. člen
(1) Poleg oprostitev iz 11. člena tega odloka so posamezni taksni zavezanci lahko oproščeni plačila občinske takse, kadar gre za taksne predmete v zvezi s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Brežice in so sofinancirane s strani občine, kot tudi s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v občini ali v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes.
(2) O oprostitvi iz prvega odstavka tega člena odloči župan s sklepom.
(3) Župan enkrat letno poroča Občinskemu svetu Občine Brežice o oprostitvah iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov plačati občinsko takso.
14. člen
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko prekrškovni organ odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi ali na stroške taksnega zavezanca odredi odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
15. člen
(1) Z globo v znesku 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse (prvi odstavek 8. člena),
2. v prijavi taksne obveznosti navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (tretji odstavek 8. člena),
3. ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (prvi odstavek 9. člena),
4. taksni predmet ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje, spremeni brez odločbe pristojnega organa (drugi odstavek 9. člena),
5. opravi storitev v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov in pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov ne plača občinske takse (13. člen),
6. taksne storitve oziroma že nameščenega taksnega predmeta ne prijavijo pristojnemu organu najkasneje v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka (16. člen).
(2) Z globo v znesku 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo v znesku 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu organu najkasneje v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 9/91 in 56/93), Tarifa komunalnih taks (Uradni list RS, št. 12/91) in Sklep Občinskega sveta Občine Brežice o vrednosti točke za izračun komunalne takse za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti na področju Občine Brežice z dne 10. 4. 1997 (Uradni list RS, št. 23/97).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2010
Brežice, dne 7. februarja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
  POSEBNI DEL: TARIFA OBČINSKIH TAKS
  TARIFNA ŠTEVILKA 1
  1. Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev (npr. cirkusi, zabavni parki, prireditve s
profitnim namenom ipd.), znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:
  1.1. za asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene
površine 5 točk
  1.2. za ostale površine (npr. makadamske, travnate) 3 točke
  Pojasnila:
  1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ceste,
pločniki, ulice, trgi, parkirišča, parki in druge urejene ter
neurejene javne površine na območju Občine Brežice, ki so v lasti
oziroma upravljanju Občine Brežice.
  2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin oziroma
javnega prostora za prirejanje razstav in drugih zabavnih
prireditev oziroma njen organizator.
  TARIFNA ŠTEVILKA 2:
  2. Za oglaševanje na javnih mestih za reklamne napise,
objave, oglase in sporočila se plača taksa:
  2.1. če so stalnega značaja letno, glede na velikost v
številu točk:

+------------+------------+------------+------------+-----------+
|      |      |      | OSVETLJEN | OSVETLJEN |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
|      | ENOSTRANSKI|DVOSTRANSKI |ENOSTRANSKI |DVOSTRANSKI|
+------------+------------+------------+------------+-----------+
| do 1 m2  | 1800 točk | 2700 točk | 2200 točk | 3000 točk |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
| Za vsak  | 1200 točk | 1800 točk | 1800 točk | 2400 točk |
| nadalj.  |      |      |      |      |
| začeti m2 |      |      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+-----------+
| Slikovno | 1000 točk |      |      |      |
| ali pisno |      |      |      |      |
| obdelavo |      |      |      |      |
| fasad, za |      |      |      |      |
| začeti m2 |      |      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+-----------+


  2.2. za začasne objekti in naprave na dan glede v številu
točk:

+---------------------------+-------------------+---------------+
|              |  ENOSTRANSKI  | DVOSTRANSKI |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|     do 1 m2     |   10 točk   |  15 točk  |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|  za vsak nadaljnji m2  |   8 točk    |  12 točk  |
+---------------------------+-------------------+---------------+
| za vsak izobešen plakat |   5 točk    |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|za vsako izobešeno zastavo |   10 točk   |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
| Za slikovno opremo javnih |   100 točk   |        |
|  talnih površin ali   |          |        |
| konstrukcijskih elementov |          |        |
| javne infrastrukture za |          |        |
|   vsak začeti m2    |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|  Slikovno ali pisno   |   1 točka   |        |
| obdelavo odrov, za začeti |          |        |
|      m2       |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+  2.3. – za oglaševanje z zvočnimi napravami: 1000 točk na dan
  Pojasnila:
  1. Stalne in začasne objekte za oglaševanje in vrste
oglaševanja določa Odlok o oglaševanju v Občini Brežice (Uradni
list RS, št. 106/09).
  2. Za objekte in naprave se odmeri taksa po oglasnih
površinah.
  3. Za javno mesto po tej tarifi se štejejo ceste, pločniki,
ulice, trgi, parkirišča, parki in druge urejene ter neurejene
javne površine na območju Občine Brežice, ki so v lasti oziroma
upravljanju Občine Brežice.
  4. Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe,
ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje ali za katere se
oglaševanje, reklamiranje izvaja ali katerih dejavnosti oziroma
proizvodi se oglašujejo. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev
ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih
predmetov.
  TARIFNA ŠTEVILKA 3:
  3. Za uporabo javnih površin za parkiranje znaša taksa:
  3.1. za parkiranje na območju parkiranja, kjer se plačuje
parkirnina 10 točk za začete pol ure
  3.2. za posamezno rezervirano parkirno mesto 800 točk
mesečno,
  3.3. za začasno uporabo javne površine za določen namen, ki
ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob
večjih prireditvah, shodih) 10 točk za vsak začeti m2 na dan
  Pojasnila:
  1. Za javno mesto po tej tarifi se štejejo ceste, pločniki,
ulice, trgi, parkirišča, parki in druge urejene ter neurejene
javne površine na območju Občine Brežice, ki so v lasti oziroma
upravljanju Občine Brežice.
  2. Taksni zavezanci po tej tarifi so fizične in pravne osebe,
ki parkirajo na javnih površinah.
  TARIFNA ŠTEVILKA 4:
  4. Druge oblike uporabe javne površine:
  4.1. za uporabo tlakovanih, asfaltiranih ali posebej
vzdrževanih javnih površin za gradbene namene za ureditev
gradbišč za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, znaša
taksa dnevno za vsak začeti m2 3 točke,
  4.2. za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori znaša
taksa za vsak začeti m2 150 točk mesečno,
  4.3. za uporabo javne površine za prodajo na premičnih
stojnicah, tržnicah in sejmih, organiziranih izven prostora
tržnice Brežice, znaša taksa za vsak začeti m2 20 točk dnevno.
  Opombe:
  1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, hodniki za pešce, parki, parkirišča in druge
urejene ter neurejene javne površine na območju Občine Brežice,
ki so v lasti oziroma upravljanju Občine Brežice.
  2. Za taksni predmet pod točko 4.2. je potrebno dovoljenje
pristojnega organa in vključuje uporabo pločnika in druge
površine pred poslovnim prostorom oziroma v njegovi neposredni
bližini, za neposredno opravljanje iste dejavnosti, kot se
opravlja v tem prostoru in vsako drugačno omejitev javne uporabe
take površine zaradi poslovnih interesov (npr. ograjevanje javne
površine pred poslovnim prostorom).
  3. Za taksni predmet pod točko 4.3. je potrebno dovoljenje
pristojnega organa. Taksni zavezanec pod točko 4.3. je
vsakokratni uporabnik javne površine – individualni uporabnik
javne površine za prodajo na posamični premični stojnici,
individualni uporabnik ali organizator sejma v primeru prodaje na
tržnici oziroma sejmu. Taksni zavezanec je dolžan taksno
obveznost iz te tarife prijaviti pred pričetkom prodaje.     

AAA Zlata odličnost