Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

, Stran 336
Spričevala preklicujejo
Alagić Jasna, Kešetovo 12A, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu ŠCPET, izdano leta 2000. gnb-325670 Alešević Edin, Cesta v Gorice 25, Ljub­ljana, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljub­ljani, v letih od 2006 do 2009. gnv-325625 Alibašić Nermin, Cesta na Poljane 1, Ljub­ljana, diplomo Srednje gradbene šole in gimnazije MB, poklic zidar, izdana leta 2009. m-59 Bandel Neža, Pliskovica 79, Dutovlje, indeks, št. 18020601, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljub­ljani. gno-325632 Bavdaž Aleksandra, Koseskega 59, Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-4 Brglez Iztok, Strossmayerjeva ulica 3, Maribor, spričevalo - zaključno Poklicne kovinarske šole v Mariboru, smer monter klim. naprav, izdano leta 1978. m-47 Dautović Edin, Zaloška cesta 228, Ljub­ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2005. gnf-325666 Doma Marinšek Bojana, Slovenska cesta 87, Mengeš, indeks za 1., 2., 3. in 4. letnik Srednje upravno-administrativne šole Ljub­ljana, izdano na ime Doma Bojana. gnr-325529 Dominko Dario, Kardeljeva 51, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje šole za gost. in turizem Maribor, smer gostinski tehnik, izdano leta 1997. m-2 Drobne Sabina, Planina pri Sevnici 76, Planina pri Sevnici, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2007 in 2008. gnw-325674 Ferčec Danilo, Lesjakova 11A, Maribor, spričevalo - zaključno IKŠ Maribor, smer orodjar, izdano leta 1982. m-9 Ferran Sabine, Dragonja 75, Sečovlje - Sicciole, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2009. gne-325617 Firšt Angelca, Dol. Brezovica 9, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole, izdano leta 1999. gnq-325655 Florjančič Petra, Ptujska 73, Maribor, maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije v Mariboru, izdano leta 1981. m-27 Frank Gregor, Bukovci 31, Markovci, indeks, št. 27005183, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljub­ljani. gno-325607 Gajšek Jakob, Ulica XIV. divizije 6, Celje, indeks, št. 23100043, izdala Fakulteta za strojništvo. gne-325667 Gaspari Jurij, Koroška cesta 19, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papirja Ljub­ljana, izdano leta 1982. gnx-325523 Gulič Veronika, Ježica 18, Ljub­ljana, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Ljub­ljana, Gimnazije Antona Aškerca, izdano leta 2011. gnq-325630 Habe Mojca, Mariborska cesta 105, Orehova vas, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2008. m-54 Hadža Sirijana, Valvazorjeva ulica 59, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2009. m-46 Hanžel Bojan, Ferkova ulica 19, Maribor, spričevalo - zaključno Ekonomske in administrativne šole v Mariboru, izdano leta 1981. m-49 Hribernik Martina, Podgorje 50D, Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo o opravljeni poklicni maturi Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. PM 287061, izdano leta 2006. gnt-325677 Javnik Sašo, Tuškova 30A, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje šole za gost. turizem v Mariboru, poklic kuhar, izdano leta 2002. m-29 Jerič Tinka, Na produ 8, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljub­ljani, izdano leta 1995, izdano na ime Bricelj Tina. gng-325665 Ješovnik Tina, Lovska ulica 48A, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004. gng-325640 Johan Manuel, Ulica XIV. divizije 6, Rogaška Slatina, indeks, št. F0018364, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-43 Jović Mateja, Kleče 22d, Ljub­ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 2008. gnz-325646 Jug Darinka, Fochova ulica 44, Maribor, diplomo Srednje komercialne šole Maribor, smer komercialist, izdana leta 1986. m-40 Jurc Anže, Ribji trg 7, Ljub­ljana, spričevala 2., 3. in 4. letnika, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljub­ljani, leta 2008, 2009 in 2010. gnq-325605 Jus Marta, Cesta v Skoke 10B, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2007. m-55 Kadria Elmira, Koroška cesta 41, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano leta 2011. m-26 Kalan Janez, Dolenjska cesta 367, Škofljica, zaključno spričevalo, izdala Gimnazija Kranj, leta 1988. gnx-325648 Kladnik Matevž, Zadrečka cesta 15, Nazarje, maturitetno spričevalo Šolskega centra Celje, izdano leta 2007. gnd-325668 Klemenc Simona, Prisoja 3, Radlje ob Dravi, spričevalo Srednje šole Edvarda Kardelja Slovenj Gradec, št. 53, izdano leta 1998. gnf-325641 Klun Lucija, Changdujska 28, Ljub­ljana, indeks, št. 30807870, izdala Medicinska fakulteta v Mariboru. m-38 Knez Sara, Cesta na Roglo 11K, Zreče, indeks, št. 61238723, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-61 Kolarič Ljubica, Cesta k Dravi 25, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1982. m-25 Korošak Jožef, V borovju 7, Maribor, diplomo Srednje lesarske šole Maribor, smer lesar širokega profila, izdana leta 1989. m-11 Koštomaj Marcel, Rakeževa 1, Šmarje pri Jelšah, maturitetno spričevalo Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta 2009. gnh-325664 Kovačič Dunja, Koroška vas 36, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehniške in zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta 1996, 1997, izdano na ime Knez. gnc-325669 Kresnik Beno, Stranica 5C, Frankolovo, spričevalo – zaključno ŽŠM, za poklic mesar - prodajalec, izdano leta 1976. m-3 Križnar Maja, Valvazorjev trg 6, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole Ljub­ljana, izdano leta 1997, izdano na ime Laharnar Maja. gnp-325531 Kumer Sebastjan, Koroška cesta 4, Ravne na Koroškem, spričevalo 1. letnika in zaključni izpit SERŠ, smer pomočnik elektrikarja, izdano leta 2001, 2003. m-36 Kunz Urša, Črna vas 267, Ljub­ljana, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in zaključno spričevalo Srednje šole za družboslovje in splošno kulturo Vida Janežič, izdana leta 1983, 1984, 1985, 1986 in 1986, izdana na ime Lovrenčič Urška. gns-325528 Kutin Ksenija, Dijaška 6b, Tolmin, spričevalo o poklicni maturi Srednje šole Nova Gorica, izdano leta 1993. gnu-325526 Kutin Neja, Skapinova ulica 23, Ljub­ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta 2000. gnw-325524 Ljubec Branko, Lovska pot 13, Lovrenc na Pohorju, spričevalo - zaključno Slikopleskarske poklicne šole Maribor (Gradbeni šolski center), izdano leta 1981. m-28 Lobe Katja, Njegošova 13, Celje, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju - splošne gimnazije, izdano leta 2011. m-45 Lorbek Jožef, Dobriša vas 35, Petrovče, spričevalo - zaključno Srednje gradbene tehniške šole, visoke gradnje, v Celju, izdano leta 1976. gnt-325652 Martini Darinka, Fochova ulica 44, Maribor, maturitetno spričevalo Poklicne trgovske šole Maribor, smer prodajalec, izdano leta 1975. m-39 Masič Matej, Heroja Bračiča 22, Maribor, diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, smer tekstilni konfekcionar, izdana leta 1992. m-1 Merslavič Andrej, Mostec 34, Dobova, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 1993. gnl-325635 Milčič Rebolj Tihomir, Zgornje Jezersko 119B, Zgornje Jezersko, diplomo Srednje policijske šole, izdane na priimek Milčič. gnm-325634 Milčič Rebolj Tihomir, Zgornje Jezersko 119B, Zgornje Jezersko, indeks, 3. in 4. letnika Srednje policijske šole, izdana na priimek Milčič. gnr-325633 Mlasko Anita, Trnovski vrh 44, Destrnik, spričevalo 4. letnika SERŠ - program maturitetni tečaj, izdano leta 2011. m-34 Močilar Marko, Tepe 12A, Polšnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljub­ljana, izdano leta 2005. gnd-325518 Muranović Aida, Kristanova ulica 4, Ljub­ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljub­ljani, izdano leta 2006, pod št. 1398. gnb-325595 Navodnik Petra, Otiški vrth 115, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo - zaključno Srednje živilske šole Maribor, smer živilski tehnik, izdano leta 1999. m-42 Oblak Jakob, Lepa njiva 52, Mozirje, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Celje - Srednje šole za kemijo, elek. in računalništvo, izdano leta 2011. m-65 Ovčar Žiga, Jenkova ulica 3, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Kranju, izdani leta 2006 in 2007. gni-325663 Pahole Dejan, Padežnikova ulica 9, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor in zaključno spričevalo o poklicni maturi, izdani leta 2009, 2009. m-15 Perkič Milan, Partizanski trg 12, Metlika, diplomo za kuharja Gostinske šole Bled, izdana leta 1982. gne-325642 Petek Rok, Ulica bratov Vošnjakov 8, Celje, indeks, št. 81627936, izdala EPF v Mariboru. m-48 Petrič Nina, Livadna ulica 32, Maribor, indeks, št. F0003472, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-35 Petričević Silva, Šprinc 17A, Razkrižje, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske, teks., stroj. in prom. šole Celje, izdano leta 1994, izdano na ime Majerič. gni-325613 Petričević Silva, Šprinc 17A, Razkrižje, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske, teks., stroj. in prom. šole Celje, izdano leta 1995, izdano na ime Majerič. gnh-325614 Petričević Silva, Šprinc 17A, Razkrižje, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske, teks., stroj. in prom. šole Celje, izdano leta 1996, izdano na ime Majerič. gng-325615 Petričević Silva, Šprinc 17A, Razkrižje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske, teks., stroj. in prom. šole Celje, izdano leta 1996, izdano na ime Majerič. gnf-325616 Petrovčič - Časar Simona, Žiberci 36A, Apače, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter diplomo Srednje tekstilne in frizerske šole Maribor, izdana leta 1986, 1987, 1988, izdana na ime Petrovčič. gns-325653 Pinter Primož, Pohorska ulica 9, Maribor, diplomo Visoke strokovne šole za podjetništvo v Portorožu, strokovni naslov diplomirani ekonomist, izdana leta 2002. m-44 Pleminitaš Danijel, Kolodvorska ulica 2, Slovenska Bistrica, spričevalo - zaključno 5. letnika SKSMŠ Maribor, poklic strojni tehnik, izdano leta 2000. m-30 Pleskovič Luka, Ravbarjeva ulica 3, Ljub­ljana, spričevalo 7. razreda OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 2010. gny-325522 Potočnik Amalija, Rečica 57, Rečica ob Savinji, indeks, št. 0002381, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-63 Prevolšek Jasmina, Industrijska ulica 16, Ruše, maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor, izdano leta 2004. m-31 Rak Karina, Cigonca 14, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 2011. m-32 Rous Romana, Finžgarjeva 1A, Beltinci, diplomo Višje živilske šole Maribor, smer inž. živilstva, izdana leta 2009. m-18 Rumbak Franjo, Slatina Svedruška 124, 49234 Petrovsko, Hrvaška, spričevalo Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole Štore, št. 2858, izdano leta 1983. gnj-325637 Sernel Matej, Skopska ulica 6, Ljub­ljana, spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 2008. gnv-325675 Šemen Štefan, Lipa 145A, Beltinci, spričevalo 3. letnika - zaključni izpit Srednje poklicne tehniške šole Murska Sobota, št. 2 K 960 - 2710, izdano leta 1982. gnr-325654 Šiker Magda, Mariborska cesta 9, Selnica ob Dravi, spričevalo - zaključno Teh. kmetijske šole Maribor, poklic kmetijski tehnik, izdano leta 1982. m-33 Škerlj Kris, Tomaj 46A, Dutovlje, spričevalo 2. letnika TŠC Nova Gorica, izdano leta 2011. gnk-325636 Škrobar Jana, Topolšica 49, Topolšica, indeks, št. 81625363, izdala EPF v Mariboru. m-7 Štebih Robert, Kardeljeva cesta 72, Maribor, spričevalo - zaključno SKSMŠ v Mariboru - poklic avtomehanik, izdano leta 1997. m-50 Šturbej Tomaž, Ulica heroja Nandeta 26, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje trgovske šole Maribor, poklic prodajalec, izdano leta 1998. m-5 Toth Bernadett, Glavna ulica 89, Doljnji Lakoš, Lendava - Lendva, indeks, št. 81687545, izdala EPF Maribor. m-19 Turk Sebastijan, Prušnikova ulica 46, Maribor, spričevalo 4. in 5. letnika Živilske šole Maribor, izdani leta 2003, 2004. m-21 Vamberger Boštjan, Bolehnečici 9, Sveti Jurij ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor, smer kmet. mehanik, izdano leta 1995. m-41 Verdnik Andrej, Selce 84, Voličina, spričevalo - zaključno Srednje lesarske šole v Mariboru, izdano leta 1997. m-64 Vindiš Mitja, Tavčarjeva ulica 6, Ptuj, spričevalo Srednje elektro in strojne šole Ptuj, izdano leta 1994. gno-325532 Zamuda Mateja, Žihlava 18A, Sveti Jurij ob Ščavnici, spričevalo - zaključno Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1999. m-17 Zinrajh Darko, Kumen 36E, Lovrenc na Pohorju, spričevalo - zaključno Poklicne kovinarske šole Maribor, monter klimatskih naprav, izdano leta 1978. m-58 Ževart Vladimir, Kavče 8A, Velenje, spričevalo 4. letnika ŠCV Elektro in računalniške šole, št. I/373, izdano leta 2011. gnu-325676 Žuran Stanislav, Draženci 87B, Hajdina, spričevalo - strojnik grad. mehanizacije, Ljudske univerze Ptuj, izdano leta 1994. m-62