Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

Št. 6/12 Ob-1475/12 , Stran 312
Št. 6/12 Ob-1475/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb – parc. št. 3511/33
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Predmet javnega zbiranja ponudb je zemljišče parc. št. 3511/33, k.o. Velenje, ki leži ob dvorišču avtopralnice na Selu v Velenju. Predmetna nepremičnina se nahaja na območju, urejenim z Odlokom o ureditvenih pogojih planske celote 04-PUP 04 za dele mesta Velenje). Izhodiščna cena nepremičnine je: 50,00 €/m2. Izhodiščna cena zemljišča, v izmeri 427 m2, znaša 21.350,00 €. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević Rudonić, v Pravni službi, VI. nadstropje. III. Pogoji prodaje 1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. 2. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, se prodajajo kot celota. 3. Kupec plača davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade plačana varščina v korist prodajalca. 5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine. 6. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo ceno za m2 zemljišča. Cena je edino merilo za ocenjevanje ponudb. 7. Kupec mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične osebe si, po pooblastilu ponudnika, pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec. 2. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne vrednosti nepremičnin na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. SI11 76333-7111002-17022012, koda namena OTHR, kar znaša 2.135,00 EUR. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 3 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Ponudnik mora plačati stroške že izvedene geodetske odmere v znesku 960,00 €, stroške objave razpisa v Uradnem listu RS in stroške objave ponovnega razpisa, na podlagi že plačanega računa s strani MOV. 3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2; dokazila za samostojne podjetnike BON 1/SP, dokazilo za fizične osebe pa potrdilo poslovnih bank, da ponudnik ni imel blokiranih TRR. V. Ponudba Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). 2. Samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2). 3. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled.). 3.1. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika: – dokazilo za pravne osebe je BON 2; – dokazilo za samostojne podjetnike so BON 1/SP ter – dokazila za fizične osebe so potrdila bank, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih TRR. 4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 3). 5. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4). 6. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb. (priloga št. 5). 7. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga 6). 8. Potrdilo o plačilu varščine v višini 2.135,00 EUR na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. SI11 76333-7111002-17022012, koda namena OTHR. Ponudba bo štela za pravočasno, če je predložena prodajalcu najkasneje do vključno 5. 3. 2012, do 10. ure, na naslov Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine – parc. št. 3511/33, k.o. Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. Javno odpiranje prispelih ponudb bo istega dne, ob 11. uri v sejni sobi 305/III, Titov trg 1. Odpiranje bo opravila Komisija za odpiranje ponudb, prispelih na javni razpis z javnim zbiranjem ponudb. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo ceno. 3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko ponudniki dobijo pri Zdravki Vasiljević Rudonić, na tel. 03/896-16-80 ali pa svoje vprašanje pošljejo na elektronski naslov: zdravka.vasiljevicrudonic@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost