Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

469. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo), stran 996.

Na podlagi tretjega odstavka 133. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 6. 2. 2012 sprejel prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o., ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 84/11), sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 17. 10. 2011,
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 84/11), sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 12. 12. 2011 in
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o., sprejet na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 7. 2. 2012.
Št. 007-8/2011
Brežice, dne 7. februarja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
(1) Ta odlok je ustanovitveni akt javnega podjetja Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
(2) Javno podjetje je organizirano kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.
(3) Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanovitelj) je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
(4) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Brežice.
2. člen
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
3. člen
(1) Ime (firma) javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o..
(2) Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Komunala Brežice d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Brežice.
(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
4. člen
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z grafičnim simbolom in izpisano polno firmo.
5. člen
(1) Javno podjetje izvaja naslednje obvezne gospodarske javne službe v Občini Brežice:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov.
(2) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja, kot so zlasti: prevoz blaga v cestnem prometu, gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij), gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila, gradnja komunalnih objektov, storitve z gradbeno mehanizacijo, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, vzdrževanje in gradnja prometnih objektov, prodaja, montaža in servisiranje vodomerov, vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine, urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost, vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih objektov – javnih površin, tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd., upravljanje in vzdrževanje stavb in upravništvo stanovanj in poslovnih prostorov, oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi, proizvodnja in distribucija toplotne energije in tople vode, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela, sejemska dejavnost in dejavnost tržnic, postavljanje reklamnih objektov in oglaševanje, okraševanje, prevozi za lastne potrebe, inženiring na področju komunalne infrastrukture ter druge dejavnosti, za katere je registrirano, s tem, da mora zagotoviti nemoteno opravljanje gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka tega člena.
(3) Javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
B 08.120   Pridobivanje gramoza, peska, gline
C 25.110   Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
       delov
C 25.619   Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C 25.620   Mehanska obdelava kovin
C 33.110   Popravila kovinskih izdelkov
C 33.120   Popravila strojev in naprav
C 33.130   Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.140   Popravila električnih naprav
C 33.170   Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih
       sredstev
C 33.190   Popravila drugih naprav
C 33.200   Montaža industrijskih strojev in naprav
D 35.119   Druga proizvodnja električne energije
D 35.300   Oskrba s paro in vročo vodo
E 36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E 37.000   Ravnanje z odplakami
E 38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210   Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 38.310   Demontaža odpadnih naprav
E 38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
       odpadkov
E 39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F 41.200   Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F 42.110   Gradnja cest
F 42.130   Gradnja mostov in predorov
F 42.210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
       tekočine in pline
F 42.220   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
       elektriko in telekomunikacije
F 42.910   Gradnja vodnih objektov
F 42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.110   Rušenje objektov
F 43.120   Zemeljska pripravljalna dela
F 43.130   Testno vrtanje in sondiranje
F 43.210   Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.220   Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
       napeljav in naprav
F 43.290   Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310   Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320   Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330   Oblaganje tal in sten
F 43.341   Steklarska dela
F 43.342   Pleskarska dela
F 43.390   Druga zaključna gradbena dela
F 43.910   Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 43.990   Druga specializirana gradbena dela
G 46.770   Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G 46.900   Nespecializirana trgovina na debelo
G 47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
       prodajalnah
G 47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
       in tržnic
H 49.410   Cestni tovorni promet
H 49.500   Cevovodni transport
H 52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
       prometu
J 58.110   Izdajanje knjig
J 58.190   Drugo založništvo
L 68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
L 68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
       svetovanje
M 71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
N 77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem ali zakup
N 81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210   Splošno čiščenje stavb
N 81.220   Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
       opreme
N 81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
N 82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N 82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
S 96.030   Pogrebna dejavnost.
(4) Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po odlokih, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (npr. naloge na področju javnih pooblastil, vodenja katastra infrastrukture in evidenc) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb. Opravljati sme tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(5) Poleg predpisov, ki urejajo poslovanje in opravljanje dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine Brežice.
(6) Dejavnost javnega podjetja se lahko spremeni s spremembo tega odloka. Občinski svet lahko izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe. Občinski svet lahko kot javno pooblastilo prenese izvajanje posameznih dejavnosti na javno podjetje v skladu s predpisi.
6. člen
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja.
(2) Javno podjetje pokriva izgubo, ki nastane pri poslovanju javnega podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Izgubo, ki nastane pri poslovanju javnega podjetja zaradi nepravočasne potrditve cen storitev javne službe pokriva ustanovitelj v okviru svojih pristojnosti v skladu z zakonom in ostalimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb.
7. člen
Javno podjetje vodi poslovne knjige, sestavlja poslovno in letno poročilo ter pripravlja gospodarske načrte v skladu s zakonom, ki ureja gospodarske družbe in ostalimi predpisi.
8. člen
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 240.000,00 EUR. Ustanovitelj Občina Brežice ima v javnem podjetju osnovno vlogo 7.500,00 EUR oziroma poslovni delež 3,125 % in osnovno vlogo 232.500,00 EUR oziroma poslovni delež 96,875 %.
(2) Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Občina Brežice, ki ji pripada poslovni delež v celoti.
9. člen
Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti), so last ustanovitelja. Javnemu podjetju se dajo v najem s posebno najemno pogodbo, določitev najemnine, uporabo in standarde vzdrževanja infrastrukturnih objektov pa poleg najemne pogodbe urejajo tudi splošni predpisi, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo in oblikovanje cen.
10. člen
(1) Ustanovitelj samostojno odloča, v skladu z zakonom, o:
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih javnih služb;
– o sprejetju letnega poročila;
– potrjuje razvojni plan, letni plan in programe izvajanja javnih služb;
– sprejema program za obvladovanje kakovosti poslovanja;
– razdelitvi dobička in pokrivanju izgube in porabi bilančnega dobička;
– spremembah in dopolnitvah tega odloka;
– statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja;
– imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta, razen tistega, ki ga izvoli svet delavcev;
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela in finančnih načrtih javnega podjetja;
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja;
– postavitvi prokurista, poslovnega pooblaščenca, revizorja;
– zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja, o prometu z nepremičninami in investicijah, ki niso bile potrjene v poslovnem planu;
– nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja, katerih vrednost presega 100.000,00 EUR;
– višini nagrad članov nadzornega sveta;
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali članom nadzornega sveta javnega podjetja v zvezi s povračilom škode, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog;
– zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju;
– drugih zadevah za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah.
(2) Odločitve ustanovitelja se vpisujejo v knjigo sklepov, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
11. člen
Javno podjetje ima naslednje organe upravljanja:
– nadzorni svet in
– direktorja.
12. člen
(1) Nadzorni svet šteje šest članov. Štiri člane, od katerih župan predlaga imenovanje enega, imenuje in odpokliče ustanovitelj, dva člana pa kot predstavnika delavcev imenujejo in odpokličejo delavci javnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja soupravljanje delavcev.
(2) Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom.
(3) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funkcije, ki jih kot nezdružljive določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ter zakon, ki ureja gospodarske družbe.
(4) Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do direktorja javnega podjetja in ustanovitelja, če za posamezen primer ni določeno drugače.
(5) Predsednik sklicuje in vodi seje ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe.
(6) Mandat članov nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, traja štiri leta. Po poteku mandata opravlja nadzorni svet javnega podjetja svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta. Mandat članov nadzornega sveta, imenovanih s strani ustanovitelja, začne teči s prvo konstitutivno sejo nadzornega sveta. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.
(7) Člani nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, so za svoje delo odgovorni ustanovitelju. Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
13. člen
(1) Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pripravlja predloge za ustanovitelja in izvršuje njegove sklepe, imenuje in odpokliče direktorja, daje navodila in smernice za delo direktorju in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
(2) Nadzorni svet obravnava načelna vprašanja o poslovanju javnega podjetja in o poteku poslov, daje mnenje k letnemu načrtu poslovanja, k letnemu poročilu javnega podjetja, daje mnenje na zahtevo ustanovitelja in smernice direktorju javnega podjetja iz zadev v okviru pristojnosti nadzornega sveta in skupaj z direktorjem javnega podjetja odloča o odpisu terjatev nad 2.000,00 EUR do posameznega poslovnega partnerja javnega podjetja in odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja, katerih vrednost presega 30.000,00 EUR.
(3) Nadzorni svet sprejema poslovnik o svojem delu, interne akte s področja delovno pravne zakonodaje, za katere po zakonu ni pristojen direktor, spremlja rentabilnost poslovanja javnega podjetja, njegova gospodarska gibanja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja o čemer obvešča ustanovitelja, obravnava poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih organov ter na osnovi ugotovitev daje mnenje na predlagane ukrepe s strani direktorja, obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev in obveznosti, potrjuje cene javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene v tarifnih pravilnikih.
(4) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za ustanovitelja.
(5) Nadzorni svet lahko zahteva od direktorja poročila tudi o vseh vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja.
(6) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča občinski svet in župana. Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži občinski svet.
14. člen
(1) Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v četrtletju.
(2) Vsak član nadzornega sveta ali direktor, ki navede namen in razlog za sklic seje lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta. Seja mora biti sklicana takoj, izvesti pa jo je treba najkasneje v štirinajstih dneh po sklicu. Če zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja ni sprejeta, lahko dva člana sveta sama skličeta nadzorni svet in predlagata dnevni red.
(3) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina imenovanih članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega izida, odloča glas predsedujočega.
(4) Nadzorni svet sprejme svoj poslovnik.
(5) Članu nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Višino plačila določi ustanovitelj enkrat letno s posebnim sklepom občinskega sveta. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.
15. člen
(1) Ustanovitelj lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil, kadarkoli pred potekom mandatne dobe brez utemeljenega razloga. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.
(2) Predstavnika delavcev, ki je član nadzornega sveta, odpokliče svet delavcev in s tem seznani ustanovitelja javnega podjetja.
(3) V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta, ustanovitelj ali svet delavcev imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata.
16. člen
Javno podjetje mora imeti revidirane računovodske izkaze v skladu z zakonom.
17. člen
(1) Javno podjetje ima enega direktorja, ki na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja, zastopa javno podjetje in je odgovoren za zakonito delo javnega podjetja.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in tem odlokom.
(3) Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev, razen v primeru sklepanja poslov ali sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na pravni promet z nepremičninami, prevzem poroštev, dolgoročno zadolževanje in v zadevah, za katere je v skladu s 10. in 13. členom tega odloka potrebna odločitev ali predhodno soglasje ustanovitelja ali nadzornega sveta.
(4) Če direktor ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, je to razlog za njegovo krivdno razrešitev oziroma odpoklic.
18. člen
(1) Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
(2) Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja objavi nadzorni svet skladno z določili zakona, ki ureja delovna razmerja, pri čemer lahko objavo posreduje tudi v sredstva javnega obveščanja in svetovni splet.
(3) Nadzorni svet imenuje direktorja za 4 leta in o tem obvesti ustanovitelja. Po poteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana.
19. člen
(1) Direktor je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na univerzitetnem programu ali magisteriji stroke (2. bolonjska st.),
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi univerzitetne diplome ali magisterija stroke,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
(2) Objava javnega razpisa vsebuje:
– navedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega podjetja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
– navedbo dokazil, ki jih mora kandidat predložiti prijavi,
– rok za vlaganje prijav ter naslov pošiljanja prijav,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa oziroma osebe, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa,
– druge okoliščine, ki so pomembne za izbiro.
(3) Rok za vlaganje prijav na javni razpis ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave javnega razpisa.
(4) Prijavi za javni razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati priložiti program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.
20. člen
(1) O imenovanju in odpoklicu direktorja odloča nadzorni svet.
(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja, v drugih primerih, ko direktor preneha z delom ali v primeru, da po poteku mandata ni izbran nov direktor, nadzorni svet največ za dobo enega leta imenuje direktorja brez razpisa.
(3) Direktorja iz drugega odstavka tega člena opravlja funkcijo do rednega imenovanja direktorja, vendar največ za dobo enega leta, pri čemer pa ista oseba ne more biti imenovana več kot enkrat zaporedoma.
21. člen
(1) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja v naslednjih primerih:
– če huje krši obveznosti,
– če ni sposoben voditi poslov,
– če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, splošnih aktih ustanovitelja in splošnih aktih javnega podjetja ali krši določbe teh predpisov,
– če s svojim nevestnim ali nezakonitim ravnanjem povzroči javnemu podjetju večjo škodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri izvrševanju javne službe.
(2) Nadzorni svet mora direktorja odpoklicati, če to sam zahteva.
(3) V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga pripada direktorju pravica do odpravnine v skladu z zakonom. Direktor ni upravičen do odpravnine v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena ali če se po prekinitvi pogodbe zaposli v javnem podjetju.
22. člen
Direktor mora biti v delovnem razmerju v javnem podjetju. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega sveta in z njo seznani ustanovitelja. V tej pogodbi se uredijo vse medsebojne pravice in obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo v javnem podjetju. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
23. člen
(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja. Direktor vodi poslovanje in delo družbe samostojno in na lastno odgovornost v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah in tega odloka.
(2) Direktor mora ne glede na določbo prvega odstavka tega člena v celoti upoštevati omejitve, ki izhajajo iz 10., 13. in 17. člena tega odloka.
(3) Pristojnosti direktorja so tudi:
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, vse v okviru predpisov in veljavnih planov,
– izvajanje sklepov ustanovitelja in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– priprava programa za obvladovanje kakovosti poslovanja,
– priprava planov, poročil, razvojnih planov, programov izvajanja javnih služb,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejem kadrovskega načrta,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja;
– priprava letnega poročila,
– poročanje ustanovitelju in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci,
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
– je odredbodajalec javnega podjetja in podpisuje poslovne akte, listine in pogodbe ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode, komisijo za inventurne popise ter druga delovna telesa za proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja oziroma dejavnosti javnega podjetja,
– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite, skladno z zakonom,
– pripravlja predloge za statusna preoblikovanja ali prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično tehnoloških postopkih in predloge tehničnih in tarifnih pravilnikov,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
(4) Direktor je na zahtevo občinskega sveta, nadzornega sveta dolžan pisno pripraviti pisno poročilo in predložiti vse potrebne ali zahtevane podatke v roku, ki je določen v pisni zahtevi. V primeru, da naloge ni mogoče izvršiti v postavljenem roku, mora direktor pred potekom roka, ki je postavljen v zahtevi, poslati pisen predlog za podaljšanje roka, v katerem morajo biti navedeni razlogi za predlagano podaljšanje. V primeru, da organ, ki je zadevo postavil, ugotovi, da je predlog za podaljšanje utemeljen, predlogu ugodi in določi nov rok. Če postavi zahtevo občinski svet, v obdobju med sejami občinskega sveta o predlogu za podaljšanju roka odloči nadzorni odbor.
24. člen
(1) Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javnih služb,
– s prihodkom iz naslova izvajanja dejavnosti,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
(2) Storitve javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene s tarifnimi pravilniki, se financirajo z njihovo prodajo na trgu po cenah, ki jih je potrdil nadzorni svet.
25. člen
(1) Javno podjetje se je v zvezi z izvajanjem javnih služb, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev dolžno ravnati po določbah zakona, ki ureja javno naročanje in drugih predpisih.
(2) Javno podjetje mora zagotavljati ločeno računovodstvo v skladu s predpisi.
26. člen
(1) Javno podjetje sklepa pogodbe o zaposlitvi skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, s panožno kolektivno pogodbo in internimi predpisi javnega podjetja.
(2) Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(3) Javno podjetje sprejema akte iz svoje pristojnosti in jih objavi na krajevno običajen način.
27. člen
Javno podjetje opravlja dejavnosti za ustanovitelja v skladu z 8. točko 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) kot notranje (in-house) naročilo.
28. člen
(1) Ta odlok velja tudi kot akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (enoosebna d.o.o.), za katerega ni predpisana posebna oblika.
(2) Prvi direktor družbe, ki funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti, za čas od ustanovitve družbe do imenovanja direktorja v skladu z določili tega odloka, vendar najdlje za obdobje enega leta, se imenuje s posebnim sklepom občinskega sveta.
(3) Ustanovitelj imenuje člane nadzornega sveta najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika zaposlenih v družbi, se imenujeta najkasneje v roku 90 dni od dne vpisa ustanovitve družbe v sodni register.
(4) Nadzorni svet na svoji konstitutivni seji sprejme poslovnik o svojem delu.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/11) vsebuje naslednjo končno določbo
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., sprejet na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 7. 2. 2012 vsebuje naslednjo končno določbo
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost