Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

Št. 464-04-0008/2012 Ob-1498/12 , Stran 327
Št. 464-04-0008/2012 Ob-1498/12
Občina Žalec na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Naziv in sedež najemodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-63-22, faks: 03/713-64-64. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Oddaja v najem dela parc.št. 785/3, k.o. Žalec (stavba št. 1715): poslovni prostor – cvetličarna na mestnem pokopališču v Žalcu: Cvetličarna, v izmeri 61,55 m2, skladiščni prostori, v izmeri 39,10 m2 in sanitarije, v izmeri 8 m2 (skupno 108,65 m2). Izhodiščna (najnižja) ponudbena vrednost m2 v najem vzete nepremičnine znaša 7,92 €/m2 mesečno oziroma 860,50 € mesečno za 108,65 m2 brez vključenih obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov zavarovanj in drugih stroškov, ki se bodo dogovorili s pogodbo. Najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. Vsa oprema, ki se nahaja v cvetličarni, je last Občine Žalec in je vključena v najemnino. Programsko opremo si najemnik zagotovi sam. 3. Način in rok plačila najemnine ter varščine Najemnina se zaračunava za pretekli mesec. Ponudnik je dolžan plačati najemnino na podračun Občine Žalec: 01390-0100004366, vsak mesec v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec. Najemnik mora plačati tudi varščino v višini 1.760,00 € v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po sklenitvi pogodbe, na račun Občine Žalec, št. 01390-0100004366, odprt pri Banki Slovenije. Varščina se ob zaključku najemnega razmerja bodisi poračuna z najemnino ali vrne najemniku oziroma se porabi za morebitne neplačane račune, ki prispejo po zaključku najemnega razmerja in se nanašajo na obdobje najema ali pa stroške popravil, ki so posledica nepravilne oziroma malomarne rabe poslovnega prostora in opreme. Plačilo varščine po prejšnjem odstavku je bistvena sestavina najemne pogodbe in v primeru neplačila predstavlja razvezni pogoj. 4. Vsebina ponudbe (pogoji): 4.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa; 4.2. A) Ponudnik mora predložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje cvetličarske dejavnosti, ki ni starejše od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list) oziroma B) Ponudnik, ki je na dan predložitve ponudbe še v delovnem razmerju, mora predložiti izjavo s katero se zavezuje, da bo, kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, do sklenitve najemne pogodbe prekinil delovno razmerje ter se pred sklenitvijo najemne pogodbe registriral za opravljanje cvetličarske dejavnosti. 4.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava razen v primeru iz točke 4.2.B. 4.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od 1 meseca razen v primeru iz točke 4.2.B. 4.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen razen v primeru iz točke 4.2.B. 4.6. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa razen v primeru iz točke 4.2.B. 4.7. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene mesečne najemnine v EUR. Najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti najemnine, saj se bo takšna ponudba štela kot nesprejemljiva in se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika. 4.8. Ponudnik mora predložiti pisno in žigosano izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji. 4.9. Ponudnik mora biti zavezanec za DDV oziroma mora podati izjavo, da se bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, registriral kot zavezanec za DDV, do izteka roka za podpis najemne pogodbe. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo pod kazensko in materialno odgovor­nostjo zagotovil pravico do 100 % odbitka vstopnega DDV v zvezi z najemom cvetličarne. 4.10. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo prevzel v delovno razmerje dva delavca enote za urejanje javnih površin JKP Žalec d.o.o. 4.11. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v roku 90 dni odkupil zalogo cvetličarne po stanju inventure na dan primopredaje prostorov po nabavnih cenah. Orientacijska vrednost je 4.000,00 €. Prejemnik sredstev je JKP Žalec. 4.12. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo cvetličarna pričela poslovati s 1. aprilom 2012. 5. Izbrani ponudnik – najemnik bo moral: – nositi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo (zavarovalne police, ki jih bo sklepal najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine), – strankam ponuditi primerno cvetličarsko ponudbo, – strankam ter obiskovalcem pokopališča omogočiti dostop do sanitarij v poslovnem času cvetličarne, – ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. 6. Predložitev ponudbe 6.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 4. vključno do 5. marca 2012, do 9. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 6.2. V primeru več enakovrednih ponudb, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja ali jih bo pozval k ponovni predložitvi ponudb. 6.3. Ponudniki so vezani na ponudbo 90 dni od roka, ki je določen za oddajo ponudb. 6.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem Cvetličarne Zvonček« na naslov: Občina Žalec, Urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. 7. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi najemne pogodbe, ki jo mora skleniti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor najugodnejši ponudnik v roku 15 dni po opravljenem izboru z najemodajalcem ne bo sklenil najemne pogodbe, se sklenitev najemnega razmerja ponudi naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne ponudbene cene ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne ponudbene cene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 8. Občina Žalec ni zavezana k sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek najema kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh pogojev, je višina ponujene mesečne najemnine. 10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 23, kontaktna oseba Andreja Dolinšek, tel. 03/713-63-22, ali na elektronski naslov: andreja.dolinsek@zalec.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi s predmetom oddaje v najem je možen po predhodnem dogovoru. 11. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 5. marca 2012, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Žalec.
Občina Žalec

AAA Zlata odličnost