Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3926. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o višini obrestne mere za kredite, namenjene za prestrukturiranje in o višini subvencionirane obrestne mere

MINISTRSTVA

3902. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012)
3903. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014)
3904. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014)
3905. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012)
3906. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
3907. Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev
3908. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
3909. Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca
3927. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3928. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško

BANKA SLOVENIJE

3910. Navodilo za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3911. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Poljčane
3912. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Makole

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3913. Poročilo o gibanju plač za junij 2006
3929. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Brda

3914. Razpis rednih volitev v svete vaških skupnosti in krajevne skupnosti na območju Občine Brda

Grad

3915. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Grad

Hrpelje-Kozina

3930. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2006

Ljubljana

3916. Tržni red na ljubljanskih tržnicah

Mozirje

3917. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Nova Gorica

3931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Novo mesto

3918. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1)

Polzela

3919. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela

Puconci

3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za leto 2006

Škocjan

3920. Sklep o imenovanju tajnika občinske volilne komisije
3921. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije in Okrajne volilne komisije

Štore

3933. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lipa - Štore

Tržič

3922. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

Vitanje

3923. Odlok o lokacijskem načrtu obrtna cona Vitanje

Zagorje ob Savi

3924. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi

Zreče

3925. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče

POPRAVKI

3934. Popravek Minimalne zajamčene donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2006
3935. Popravek Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3936. Popravek Odloka o razglasitvi Hiš Senožeče 33 in 34 za kulturni spomenik lokalnega pomena
3937. Popravek Odloka o razglasitvi Hiše na domačiji Naklo 14 za kulturni spomenik lokalnega pomena
3938. Popravek Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti