Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Št. 479/06 Ob-23830/06 , Stran 6868
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka CCP 2007-2013). Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. 1. Predmet ciljnega razpisa Predmet razpisa je opravljanje storitev Kulturne stične točke v RS za čas trajanja programa »Kultura 2007«, to je v letih 2007 – 2013. »Kultura 2007« je delovno ime nove generacije komunitarnega programa Komisije EU, ki nasledi program »Kultura 2000«, ki se z l. 2006 izteče. »Kultura 2007« stopi po sprejetju v veljavo s 1. 1. 2007, po sprejetju novega programa pa zamenjajo določila novega programa tudi vsa določila Komisije iz starega programa na katera se navezuje ta razpis. V primeru, da bi novi program po sprejemu bistveno drugače opredeljeval naloge Kulturne stične točke, kot jih določata Sklep št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 2. 2000 o uvedbi programa Kultura 2000 ter Sklep št. 1/2002 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu »Kultura 2000«, se z izbranim izvajalcem sklene dodatek k pogodbi. Izbrani izvajalec sklene z ministrstvom pogodbo o sofinanciranju polovice potrebnih sredstev, s Komisijo EU pa pogodbo za sofinanciranje druge polovice. 2. Razpisno področje Javni ciljni razpis je namenjen prijavi ponudb za izvajanje nalog Kulturne stične točke, kot jih določata Sklep št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 2. 2000 o uvedbi programa Kultura 2000 ter Sklep 1/2002 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu »Kultura 2000«. Cilji razpisa in naloge Kulturne stične točke so: – zagotavljati promocijo nove generacije programa EU za kulturo (del. ime Kultura 2007); – olajšati sodelovanje v programu kar najširšemu krogu kulturnih organizacij; – zagotoviti konsistentne stike z različnimi institucijami, ki podpirajo kulturni sektor v državah članicah in prispevajo h komplementarnosti dogodkov v okviru programa Kultura 2007 in ustreznih domačih ukrepov; – zagotoviti stike in interakcijo na domači in regionalni ravni med udeleženci programa Kultura 2007 in tistimi, ki sodelujejo v drugih programih Skupnosti, ki so odprti za kulturne projekte; – posredovati informacije morebitnim kandidatom za finančno podporo v okviru kulturnih mehanizmov Skupnosti in sicer na spodaj naštete načine: – odgovarjanje na vprašanja iz javnosti; – posredovanje informacij na papirju, kakor tudi oblikovanje in redno obnavljanje spletne strani, kjer so informacije o kulturnih dejavnostih Skupnosti; – organiziranje sestankov z morebitnimi kandidati/kulturnimi delavci, da se jih obvesti o postopkih, ki veljajo za oddajo vlog in se jim v tej zvezi ponudi strokovna pomoč; – zagotoviti kar najširšo objavljanje (v celotni sodelujoči državi) glede možnosti, ki jih ponujajo podporni mehanizmi Skupnost na področju kulture; – poskrbeti za povezavo z drugimi informacijskimi uradi v državah članicah zaradi seznanitve z drugimi programi Skupnost na področju kulture – da lahko potencialne prosilce obvesti o programih Skupnosti, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam; – vzpostaviti in posredovati bazo podatkov o kulturnih operaterjih v zadevni državi, da bi morebitnim kandidatom pomagali pri vzpostavitvi partnerstev v projektih sodelovanja; – na široko razpošiljati razpis za oddajo vlog, kakor tudi druge dokumente, namenjene kulturnemu krogu, ki jih izdajata DG za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji in Izvršna agencija Komisije (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency – EACEA); – nuditi kandidatom strokovno pomoč pri sestavljanju prošenj za programe `Kultura 2007` in jim po potrebi svetovati, da izberejo kakšen ustreznejši mehanizem, ki bi podprl njihov projekt; – oblikovati in obnavljati lastno spletno stran, namenjeno predstavitvi svojih dejavnosti. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da niso javni zavodi, javni skladi ali druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije; – so pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila; – redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu); – predložijo transparentno finančno zgradbo, ki ne sme presegati vsote 11,263.080 SIT (47.000 EUR) letno oziroma 78,841.560 SIT (329.000 EUR) za celotno obdobje (dokazilo finančna konstrukcija v prijavnem obrazcu); in pogoje, za opravljanje nalog Kulturne stične točke, kot jih določata Sklep št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 2. 2000 o uvedbi programa kultura 2000 ter Sklep 1/2002 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu »Kultura 2000«, ki so: 1. Osebje Zaposleni morajo izkazovati naslednja znanja: – poznavanje evropskih ustanov in politike; – izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) in na področju stikov z javnostjo; – znanje vsaj dveh jezikov Skupnosti, vključno s francoskim ali angleškim; – delo z računalnikom. Ravnanje osebja mora biti v interesu Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni pod nobenimi pogoji ne morejo biti člani zasebne organizacije, ki predloži projekt za pridobitev sredstev iz programa Kultura 2000. (dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu) 2. Prostori Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki je opazna v javnosti in nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj: – prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti, – prostor, ki je namenjen sprejemanju in predstavitvi dokumentacije. 3. Material in oprema Prijavitelj mora imeti na voljo: – zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti priključek na internet, – ker Komisija uporablja paket `Microsoft Office`, mora Kulturna stična točka imeti združljivo programsko opremo, – telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj, elektronsko pošto. 4. Izpolnjevanje pogojev razpisa Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2006 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 5. Okvirna vrednost Sredstva slovenskega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za leta 2007 – 2013 znašajo polovico potrebnih sredstev za delovanje Kulturne stične točke, okvirno za vsako leto 5,631.540 SIT (23.500 EUR), skupaj za obdobje 39,420.780 SIT (164.500 EUR). Izbrani izvajalec sklene pogodbo s Komisijo EU za drugo polovico sredstev. Dokončna višina sredstev za izvajanje programa po l. 2007 bo določena letno in opredeljena v dodatku k pogodbi, sklenjenem na osnovi poziva ministrstva izvajalcu do 15. novembra za vsako leto posebej, v katerem bo izvajalec natančno opredelil obseg in dinamiko predvidene realizacije za posamezno leto. V primeru, da bo izkazanih upravičenih stroškov manj, kot jih predvideva okvirni obseg sredstev sofinanciranja, se znesek financiranih sredstev lahko zmanjša. V primeru, da bo izkazanih upravičenih stroškov več, kot jih predvideva okvirni obseg sredstev sofinanciranja, se znesek financiranih sredstev lahko poveča. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Proračunska sredstva za vsako leto morajo biti porabljena do 5. novembra tekočega leta. 7. Razpisni rok Razpis se prične 25. 8. 2006 in zaključi 2. 10. 2006. 8. Kriteriji in merila za izbor ponudbe Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi: – kakovosti predlagane storitve – do 40 točk, – referenc za izvajanje del, ki so predmet razpisa – do 40 točk, – tehničnih prednosti predlagatelja – do 20 točk. 9. Uporaba kriterijev Izbrana bo ponudba tistega izvajalca, ki bo po presoji komisije, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister, v postopku izbire ocenjena višje. Možno število prejetih točk je 100 točk. Izbrani izvajalec bo sofinanciran v višini polovice izračunanih stroškov, ki pa ne smejo presegati 11,263.080 SIT (47.000 EUR) na letni ravni. 10. Oddaja in dostava ponudb Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva vsak dan od vključno ponedeljka do petka med 7. in 16. uro. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo: http://www.kultura.gov.si/. Na pisno zahtevo je moč v razpisnem roku zainteresirani osebi razpisno dokumentacijo tudi poslati. Ponudba mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 2. 10. 2006 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: ne odpiraj – prijava na ciljni razpis, z oznako CCP 2007-2013. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Obvezne priloge: – dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog Kulturne stične točke in ustrezanju kriterijem, kot sledi iz razpisne dokumetacije, ki obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 2. 10. 2006, oziroma je bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za prepozne. Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne in nepravilno označene vloge. 11. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij: Uroš Korenčan, sekretar, e-mail: uros.korencan@gov.si, tel. 01/369-59-58. 12. Vpogled v razpisno dokumentacijo Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 13. Obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog, ki bo 4. 10. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti