Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3909. Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca, stran 9705.

Na podlagi tretjega odstavka 102. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) in prvega odstavka 32. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcu potnega lista za tujca
1. člen
Ta pravilnik določa:
– obrazec potnega lista za tujca, obrazec vloge za izdajo potnega lista za tujca in obrazec vloge za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca;
– postopek in način izdelave ter izdaje potnega lista za tujca, vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca, in posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 89. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 79/06) (v nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 81.a člena zakona;
– ceno obrazca potnega lista za tujca.
2. člen
(1) Vloga za izdajo potnega lista za tujca in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca se vloži na obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika.
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka merijo 101,6 x 225 mm in so izdelani iz brezlesnega 250-gramskega kartona MKV. Prednja stran obrazca je zelene, hrbtna stran pa bele barve.
(3) Obrazci iz prvega odstavka tega člena so sestavljeni iz dveh delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazcev meri 101,6 x 164 mm, drugi del pa 101,6 x 61 mm.
3. člen
(1) Obrazec potnega lista za tujca ustreza mednarodnim standardom določenim z:
– Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L št. 385, str. 1) in
– Odločbo Komisije z dne 28/II/2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (št. K(2005) 409, končni z dne 28. 2. 2005).
(2) Potni list za tujca se izda na obrazcu iz priloge št. 2 tega pravilnika.
(3) Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena je velikosti 88 x 125 mm, z 32 stranmi. Platnice potnega lista za tujca so temno modre barve.
4. člen
Materiali za izdelavo potnega lista za tujca in zapisi na obrazcu potnega lista za tujca morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju imetnika z njim zagotavljajo uporabo tega dokumenta za obdobje njegove veljavnosti.
5. člen
(1) Prosilec vlogo za izdajo potnega lista za tujca vloži pri pristojnem organu iz drugega odstavka 78. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) in jo podpiše pred uradno osebo v prostor na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu.
(2) Če prosilec ne zna pisati ali se ne more podpisati, uradna oseba na hrbtni strani vloge navede razlog, zakaj se prosilec ni podpisal sam, in se podpiše zraven prostora na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu prosilca.
(3) Zakoniti zastopnik, ki vloži vlogo za izdajo potnega lista za tujca, mlajšega od 18 let oziroma tujca, ki poslovno ni sposoben, se podpiše v prostor na sprednji strani vloge, ki je namenjen podpisu zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti prisoten tudi tujec, ki se mu izdaja potni list za tujca, starejši od osmih let, ki se podpiše v prostor na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu.
(4) Pristojni organ izda prosilcu potrdilo o sprejemu vloge za izdajo potnega lista za tujca.
6. člen
(1) K vlogi za izdajo potnega lista za tujca mora prosilec predložiti fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo.
(2) Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
(4) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
7. člen
K vlogi za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca, mora prosilec predložiti potni list za tujca, v katerega je mogoče vpisati spremembo stalnega prebivališča.
8. člen
(1) Uradna oseba pristojnega organa mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo potnega lista za tujca ter ugotoviti istovetnost osebe, ki se ji izdaja potni list za tujca, in s posebno programsko opremo zajeti fotografijo in podpis.
(2) Če zajem fotografije in podpisa pri pristojnem organu ni mogoč, fotografijo in podpis zajame pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 81.a člena zakona.
9. člen
(1) Medsebojna razmerja med podjetjem ali organizacijo iz 81.a člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) ter Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje zadeve so urejena s pogodbo.
(2) Prenos potnih listov za tujca in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom in izdelovalcem mora potekati v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
(3) Na način iz prejšnjega odstavka poteka tudi prenos vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca.
10. člen
(1) Izdelovalec prevzame vse osebne podatke, potrebne za izdelavo potnega lista za tujca, iz računalniške evidence vlog, ki se vodi na podlagi 89. člena zakona.
(2) V primeru iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika izdelovalec prevzame fotografijo in podpis iz vloge za izdajo potnega lista za tujca.
(3) Po izdelavi potnega lista za tujca vpiše pristojna oseba izdelovalca datum izdelave in serijsko številko potnega lista za tujca ter podobo obraza, shranjeno kot biometrični podatek, v evidenco izdanih potnih listov za tujca. Izdelovalec v evidenco izdanih potnih listov za tujca vpiše tudi datum vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca.
(4) V primeru iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika izdelovalec vnese po izdelavi potnega lista za tujca v evidenco izdanih potnih listov za tujca tudi fotografijo in podpis v digitalizirani obliki.
(5) Izdelovalec mora vse osebne podatke, potrebne za zapis na obrazec potnega lista za tujca, uničiti v skladu z 81.a členom zakona.
11. člen
(1) Delovni procesi personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprav za prenos potnih listov za tujca morajo biti opravljeni izključno na ozemlju Republike Slovenije, v prostorih izdelovalca.
(2) Prostori, v katerih se izvajajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve.
12. člen
(1) Izdelava potnih listov za tujca mora biti organizirana tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev potnih listov za tujca.
(2) Poškodovane obrazce potnih listov za tujca mora izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za notranje zadeve.
(3) Pristojni organ mora vse uničene potne liste za tujca, ki jih ne vrne imetnikom, posredovati v zapisniško uničenje izdelovalcu. Izdelovalec mora uničiti tudi vse potne liste za tujca, ki mu jih v uničenje posreduje pristojni organ.
13. člen
(1) Vloge iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, na katerih so podatki iz 89. člena zakona, so vložene v kartoteko po letu izdaje potnega lista za tujca oziroma po letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca in po abecednem redu ter se hranijo pri organu, ki je potni list za tujca izdal oziroma vpisal spremembo stalnega prebivališča v potni list za tujca.
(2) Osebni podatki na vlogah iz prejšnjega odstavka se vodijo in hranijo v skladu s prvim in drugim odstavkom 92. člena zakona.
14. člen
Cena obrazca potnega lista za tujca je enaka ceni obrazca potnega lista z 32 stranmi, ki je določena s predpisom, ki ureja določitev cene obrazcev potnih listin.
15. člen
Prilogi št. 1 in 2 sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljeni skupaj z njim.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati prvi odstavek 12. člena, v delu, ki se nanaša na potni list za tujca, ter četrti in peti odstavek 12. člena Pravilnika o načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94). V navedenem pravilniku se črta priloga št. 12.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 28. avgusta 2006.
Št. 007-248/2006
Ljubljana, dne 24. avgusta 2006
EVA 2006-1711-0046
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
dr. Dimitrij Rupel l.r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti