Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3904. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014), stran 9691.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014), št. 12-22/05 z dne 23. 11. 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Slovenska Bistrica, ki meri 15.107 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občini Slovenska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Ogljenšak, Bukovec, Zgornja Polskava, Gabrnik, Ritoznoj, Šentovec, Podkoše, Spodnja Polskava, Vrhloga, Črešnjevec, Spodnja Nova vas, Slovenska Bistrica, Spodnja Ložnica, Vrhole pri Konjicah, Cigonca, Žabljek, Hošnica, Laporje, Vrhole pri Laporju, Pretež, Štatenberg, Pečke, Stopno, Modraže, Brežje pri Poljčanah, Pekel, Stanovsko, Lušečka vas in Gaj.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Slovenska Bistrica je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 80,46 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 16,12 % državnih gozdov in 3,42 % zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 5.025,45 ha, od katere je 4.429,78 ha večnamenskih gozdov, 21,11 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 574,56 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni,
C) lesna zaloga: 314,7 m3/ha, od tega 89,1 m3/ha iglavcev in 225,6 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 8,37 m3/ha, od tega 1,92 m3/ha iglavcev in 6,45 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Slovenska Bistrica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.802,26 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.990,88 ha ter
– socialne funkcije na površini 357,27 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Slovenska Bistrica za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 271.710 m3, od tega 83.365 m3 iglavcev in 188.345 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 918,44 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 94,82 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo s 70.637 tulci in ograjo v dolžini 10,22 km ter ostala varstvena dela v obsegu 413 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje vodnih površin v obsegu 10 delovnih dni ter postavitev valilnic v obsegu 8 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Slovenska Bistrica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-11/01/13
Ljubljana, dne 28. julija 2006
EVA 2005-2311-0149
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti