Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Št. 352-50/2006-2 Ob-23743/06 , Stran 6881
1. Predmet razpisa 1.1. Občina Postojna v svojem imenu in po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem okvirno 9 stanovanj za določen čas za prosto oblikovano najemnino, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem v letu 2006. Lastnika stanovanj sta Občina Postojna in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, s katerima bodo tudi sklenjene najemne pogodbe. 1.2. Predmet oddaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Stanovanja so predvidena na lokaciji prenovljenega objekta Ulica Prekomorskih brigad 6 v Postojni in bodo vseljiva predvidoma v mesecu novembru 2006. Stanovanja se oddajajo za dobo enega leta. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne pod pogoji, ki jih podrobneje določa najemna pogodba. Izhodiščna najemnina za dodeljena stanovanja je določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) ter tehnične dokumentacije investitorja prenove, iz katere je razvidna opremljenost in površina stanovanj (PZI, tlorisi stanovanj ter tehnični opis stanovanj). Dejanske izmere stanovanj bodo ugotovljene po dokončanju del in primopredaji med investitorjem in izvajalcem. Za povprečno veliko stanovanje v izmeri 61 m2, točkovano s 325 točkami, znaša neprofitna najemnina v mesecu avgustu 2006, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 48.000 SIT. Najemnina za stanovanja, ki se oddajajo v najem za določen čas za prosto oblikovano najemnino, ne more biti nižja od neprofitne najemnine, določene z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04), ki bo dokončno določena po primopredaji stanovanj. 2. Razpisni pogoji 2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve profitnega stanovanja, so: – državljanstvo Republike Slovenije in – stalno prebivališče na območju Občine Postojna. 3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov 3.1. Priloge k vlogi: Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti: – podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale stanovanje, – višino ponujene mesečne najemnine, – potrdilo o državljanstvu in stalnem bivanju, – potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju 1 leta pred razpisom ter – potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto plačah zase in za vse bodoče uporabnike. 3.2. Kriteriji za izbiro V primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev (državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene najemnine in materialno stanje vlagatelja in njegovih družinskih članov, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku. 4. Oddaja vloge Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za oddajo ponudbe v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do vključno 15. 9. 2006 do 12. ure na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, s pripisom (Javno zbiranje ponudb – oddaja stanovanj za določen čas – Dijaški dom). V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot priporočena dne 15. 9. 2006. Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne zavrnejo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti