Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Ob-23498/06 , Stran 6880
1. Pravna podlaga Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/00, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), sklep 41. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj z dne 25. 5. 2006 in sklep 42. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj z dne 26. 6. 2006. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je naslednja nepremičnina Številka zemljiške parcele 1161 v izmeri 509 m2 poslovna stavba, vpisana na zemljiško knjižnem vložku 682, pri k.o. Ptuj in številka zemljiške parcele 4024/2, v izmeri 68 m2 cesta, pri k.o. Ptuj. Oznaka prostorske enote: Mešana območja mesta Ptuj P11-C1 Staro mestno jedro Ptuja, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj plana (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/04, 9/04-popravek). 3. Namen javnega zbiranja ponudb Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za prenovo Mestnega gledališča Ptuj in rekonstrukcijo vhodnega portala za dobo 15 let. Mestna občina Ptuj bo, kot lastnik nepremičnine, podelila stavbno pravico tistemu ponudniku, ki bo na podlagi sklenjene pogodbe v dvanajstih mesecih od podpisa pogodbe izvedel prenovo Mestnega gledališča Ptuj in rekonstrukcijo vhodnega portala v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi imetnik stavbne pravice Letno nadomestilo za imetnika stavbne pravice tlorisa znaša 705.127 SIT oziroma 2.942 € in je izračunano na predpostavki, da se poravna v enkratnem znesku v začetku obdobja. Ocenjena vrednost stavbne pravice, izplačane v enkratnem znesku na dan cenitve, znaša 6,500.000 SIT oziroma 27.124 €. Imetnika stavbne pravice bremenijo DDV, takse in vsi stroški v zvezi s pridobitvijo projektne in tehnične dokumentacije, ki so vezani na prenovo Mestnega gledališča Ptuj in rekonstrukcijo vhodnega portala. 5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu Mestne občine Ptuj vsak dan med 8. – 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo po pošti, faksu 02/748-29-98, ali na številko telefona: 02/748-29-50 in e-mail: ivan.vidovic@ptuj.si. 6. Oblika in pogoji pod katerimi lahko ponudniki predložijo ponudbe Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako, da izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano projektno dokumentacijo in pogoje iz gradbenega dovoljenja. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe najmanj do 31. 12. 2006. 7. Rok za oddajo ponudb Ponudbe morajo biti predložene v zapečateni ovojnici, v roku 10 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do 13. ure na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Z vidno oznako »ne odpiraj – ponudba« in z navedbo »Stavbna pravica za prenovo Mestnega gledališča Ptuj in rekonstrukcijo vhodnega portala«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju. 8. Drugi pogoji Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve predmetne pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov. V kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Ivan Vidovič univ. dipl. oec., odgovorna oseba za izvajanje investicije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti