Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Št. 316-113/2006 Ob-23838/06 , Stran 6869
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: MOP). II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov, ki se izvajajo v okviru programa »Inteligentna energija – Evropa«. Projekti, ki se v celoti ali v pretežni meri nanašajo na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, niso predmet sofinanciranja. III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji: na razpisu lahko sodelujejo organizacije, ki kot članice mednarodnega konzorcija izvajajo projekt, za katerega so v okviru razpisa za predloge projektov sklenile pogodbo z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta, s pričetkom izvajanja projekta v letu 2005 ali 2006. IV. Merila za izbor Pri izboru projektov za sofinanciranje bodo upoštevana naslednja merila: – ustreznost projekta glede na programske usmeritve MOP, – kakovost programa del, – reference vlagatelja. V. Okvirna višina sredstev razpisa: za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru tega razpisa so na proračunski postavki 5540 v letu 2006 predvidena sredstva v višini do 61,400.000 SIT, v letu 2007 pa do 15,400.000 SIT. Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje izvajanja projektov v letu 2006. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 31. 5. 2007. VII. Dodelitev sredstev Sredstva za sofinanciranje projektov bodo dodeljena projektom, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk, in sicer v višini do zneska zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 40% vrednosti projekta v letu 2006 oziroma pri projektih za ustanovitev lokalne energetske agencije ne več kot 3,000.000 SIT. Pri določitvi izhodiščne višine sofinanciranja s strani MOP bodo upoštevana tudi morebitna sredstva drugih sofinancerjev, kotizacija za prireditve in druga sredstva sofinanciranja. V primeru, da razpoložljiva proračunska sredstva ne bodo zadostovala, bo odobreno sofinanciranje projektov v vrstnem redu glede na višino doseženih točk. VIII. Obvezna oblika in vsebina vloge: oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi merili za dodelitev sofinanciranja navedena v razpisni dokumentaciji. IX. Predložitev vlog Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov za URE in OVE«. V levem zgornjem kotu mora biti navedeno ime in točen naslov vlagatelja. Kot pravočasno prispele vloge se štejejo vloge, ki bodo prispele najkasneje 7. 9. 2006 do 15. ure. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. X. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo vsak delavnik od 8. do 15. ure na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na lokaciji, Dimičeva 12, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani MOP na naslovu http//www.gov.si/aure in na http//www.gov.si/mop. XI. Informacije o razpisu: vse dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 9. in 11. uro do konca roka za predložitev vlog na tel. 01/300-69-90 (mag. Boris Selan ali mag. Hinko Šolinc) oziroma po e-pošti: boris.selan@gov.si ali hinko.solinc@gov.si. XII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 8. 9. 2006 ob 14. uri v prostorih MOP na lokaciji Dimičeva 12. Odpiranje vlog ne bo javno. XIII. Izid razpisa Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v roku 8 dni od odpiranja pozvani k dopolnitvi vlog. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti