Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3918. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1), stran 9724.

Na podlagi 27. člena in v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto dne 4. 8. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1)
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka)
(1) Ocena stanja:
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (v nadaljevanju PUP) je bil sprejet leta 1992, v obdobju do leta 2005 pa so bile zaradi različnih potreb izvedene njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02 in 49/05).
Zemljišča v zahodnem delu ureditvenega območja (v nadaljevanju UO) »II/N4« – Gubčeva ulica, ki so del širšega industrijskega kompleksa avtomobilske in njej sorodne proizvodnje, se uporabljajo za skladiščenje materiala za proizvodnjo avtomobilskih sedežev. Hkrati na predmetnem območju niso dovoljene spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb.
(2) Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP:
Z namenom, da se omogoči skladiščenje materiala za proizvodnjo avtomobilskih sedežev v ustreznem objektu, je potrebno spremeniti določbe PUP v UO »II/N4« – Gubčeva ulica oziroma razširiti območje UO »II/F3« – IMV – S proti vzhodu na zahodni del območja današnje enote »II/N4« – Gubčeva ulica.
(3) Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju ZUreP-1) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05).
V skladu z določbami 34. člena ZUreP-1 se postopek sprememb in dopolnitev PUP pripravi in sprejema po skrajšanem postopku. Spremembe se nanašajo le na spremembo podrobnejše namenske rabe, ne ovirajo pa dejavnosti osnovne namenske rabe. Poleg tega se načrtuje objekt, za katerega ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe pa tudi ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča ter ureditveno območje)
(1) Predmet priprave sprememb in dopolnitev PUP:
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je razširitev v PUP opredeljenega UO »II/F3« – IMV – S proti vzhodu na zahodni del območja današnjega UO »II/N4« – Gubčeva ulica.
(2) Programska izhodišča:
V spremembah in dopolnitvah PUP se določijo pogoji za skladiščenje materiala za proizvodnjo avtomobilskih sedežev, ki obsega dovoz in raztovarjanje materiala s kamionov preko navoznih ramp, zlaganje embalažnih enot na ustrezna mesta v skladiščni hali, skladiščenje komponent, potrebnih za proizvodnjo kovinskih ogrodij avtomobilskih sedežev, priprava, kompletiranje in dostava komponent za neposredno oskrbo posameznih delovnih mest v proizvodnji sedežev embalažnih enot v skladiščni hali.
(3) Ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP:
Ureditveno območje obsega zahodni del današnjega UO »II/N4« – Gubčeva ulica in zajema zemljišča s parc. št. 1286/2, 1289, 1290/1, 1293, 1294/4 in 1303/2, k.o. Kandija.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi dokumenta)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave dokumenta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa mnenje, so:
1. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
2. JP Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto
3. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
4. UPC TELEMACH d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
8. ISTRABENZ PLINI d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto
11. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP pokazalo, da so tangirani.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZUreP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 15 dneh oziroma v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 15 dneh oziroma v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi dokumenta, so:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana MONM s spremembami in dopolnitvami
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02 in 49/05)
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve idr.)
– digitalni katastrski načrt
– digitalni orto-foto načrt
– idejna zasnova (Arsed d.o.o.)
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
(2) V postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-204/2006 z dne 26. 7. 2006.
5. člen
(Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP)
Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP so naslednji:
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice za načrtovanje (v 15 dneh); v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev PUP za javno razgrnitev z upoštevanjem pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora (10 delovnih dni po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora)
– sprejem sklepa o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev PUP; pripravljavec – župan
– javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev PUP za najmanj 15 dni z javno obravnavo
– podajanje pisnih pripomb v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev PUP s strani občanov, organov in organizacij ter drugih zainteresiranih oziroma prizadetih
– obravnava predloga sprememb in dopolnitev PUP na občinskih odborih ter na občinskem svetu Mestne občine Novo mesto
– priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (5 delovnih dni po prejetju pripomb in predlogov z javne razgrnitve)
– zavzetje stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (v 5 dneh po prejetju stališč do pripomb); pripravljavec – župan
– dopolnitev predloga prostorskega akta v skladu s stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (10 delovnih dni po sprejemu dokončnih stališč do pripomb)
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP (v 15 dneh)
– izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP (10 delovnih dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
– obravnava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP na občinskih odborih
– posredovanje usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto v sprejem; župan
– objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS
– kompletiranje prostorskega akta (5 delovnih dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
6. člen
(Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev UN)
(1) Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Mestna občina Novo mesto.
(2) Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP se zagotovijo v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006.
7. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Šifra: 3500-102/2006
Novo mesto, dne 4. avgusta 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti