Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Št. 449/2006 Ob-23751/06 , Stran 6871
1. Predmeti prodaje so: a) Solastniški delež do 7/18 vseh nepremičnin vpisanih v vložek št. 689 k.o. Trbovlje, ki v naravi predstavlja kletne in mansardne prostore s pripadajočim zemljiščem na naslovu Sallaumines 7, Trbovlje. Površina kleti znaša 43,02 m2, površina mansarde znaša 96,28 m2, površina pripadajočega zemljišča pa 686 m2. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 9,050.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec. b) Nepremičnina s parc. št. 234/2 k.o. Dobovec, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem v naselju Dobovec, Trbovlje. Skupna površina nepremičnine, ki se prodaja znaša 729 m2 in je vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku 211 k.o. Dobovec. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 3,500.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec. c) Del nepremičnin s parc. št. 330.S in parc. št. 351/6 obe k.o. Trbovlje, vpisani v vl. št. 161, ki v naravi predstavljata zemljišče, na katerem stoji objekt z naslovom Partizanska c. 9, Trbovlje. Površina obeh parc. št., ki se prodajata, je zmanjšana za obcestni pas v širini 1 m, in sicer znaša površina parc. št. 330.S 178 m2, površina parc. št. 351/6 pa prav tako 178 m2, kar znese skupaj 356 m2. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 2,850.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od ponedeljka, 28. 8. 2006 na Občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do torka, 5. 9. 2006, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako za nepremičnino pod črko a: Ponudba za nakup solastniškega deleža vl. št. 689 k.o. Trbovlje – ne odpiraj, za nepremičnino pod črko b: Ponudba za nakup stanovanjske hiše Dobovec – ne odpiraj, za nepremičnino pod črko c pa: Ponudba za nakup Partizanske c. 9 – ne odpiraj. 5. Ponudniki morajo najkasneje do ponedeljka, 4. 9. 2006 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine za katero bo dana ponudba, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine pod črko a: Ponudba za nakup solastniškega deleža vl. št. 689 k.o. Trbovlje, pod črko b: Ponudba za nakup stanovanjske hiše Dobovec, za nepremičnino pod črko c pa: Ponudba za nakup Partizanske c. 9. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu in soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje do 15. 10. 2006 in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe za vse nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine. 8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev predmetne nepremičnine, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v torek, 5. 9. 2006 ob 12. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 11. Za objekt, ki se prodaja pod črko c je izdana odločba Inšpektorata za okolje in prostor, ki zahteva njeno odstranitev. Kupec nepremičnine pod črko c z nakupom prevzame to obveznost. Predmeti prodaje se prodajajo po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 12. Kot najugodnejši ponudnik za vse nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v desetih dneh od dneva odpiranja ponudb. 16. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe. 17. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/562-79-81, kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti