Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Ob-23754/06 , Stran 6875
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za šest uradniških delovnih mest, ki se izvajajo v dveh nazivih – svetovalec Ustavnega sodišča I za finančno in davčno področje (1 delovno mesto), – svetovalec Ustavnega sodišča I za področje civilnega prava (2 delovni mesti), – svetovalec Ustavnega sodišča II za finančno in davčno področje (1 delovno mesto) in – svetovalec Ustavnega sodišča II za področje civilnega prava (2 delovni mesti). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za: 1. zasedbo delovnega mesta svetovalec Ustavnega sodišča I: – univerzitetni diplomirani pravnik, – pravniški državni izpit, – 6 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, – pasivno znanje svetovnega jezika, – usposobljenost za delo z urejevalniki besedil. Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih; 2. kandidat mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta svetovalec Ustavnega sodišča II: – univerzitetni diplomirani pravnik, – pravniški državni izpit, – 2 leti delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, – pasivno znanje svetovnega jezika, – usposobljenost za delo z urejevalniki besedil. Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na pravniških delih; II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča I in Svetovalca Ustavnega sodišča II: Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge: – priprava zahtevnejših poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča, – opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča, – druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge: – priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča, – opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča, – druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika. III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – da aktivno zna slovenski jezik. Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in svetnik I. IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana. V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo se pridobi pri pristojnem okrajnem sodišču in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica (potrdilo se pridobi pri Ministrstvu za pravosodje in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. 2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi drugega odstavka 54. člena Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju v Sekretariatu Ustavnega sodišča (št. Su-54/05-3 z dne 21. 2. 2005 in nasl.) v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in nasl.) Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev. 3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec I za finančno in davčno področje« oziroma »ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za finančno in davčno področje« oziroma »ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec I za področje civilnega prava« oziroma »ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za področje civilnega prava«. VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti. VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom ki bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan in vročen sklep. VIII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah). 2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Ustavnega sodišča.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti