Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Št. 466-62/2004 Ob-23813/06 , Stran 6882
I. Predmet prodaje so nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče, ki obsega zaokroženo celoto – gradbeno parcelo, sestavljeno iz zemljiških parcel oziroma delov zemljiških parcel, kot sledi: 1. gradbena parcela, v predvideni izmeri 35.700 m2, ki jo sestavljajo: – parcela št. 191/1, k.o. Godešič, – del parcele št. 191/2, k.o. Godešič, – parcela št. 191/3, k.o. Godešič, – del parcele št. 188/1, k.o. Godešič, – del parcele št. 185, k.o. Godešič; 2. gradbena parcela, v predvideni izmeri 8.131 m2, ki jo sestavljajo: – del parcele št. 200, k.o. Suha, – del parcele št. 202, k.o. Suha, – del parcele št. 213, k.o. Suha. Gradbeni parceli se nahajata v ureditvenem območju TRA PD 02 in 03, območje pa je v veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti – druga proizvodna območja. II. Izklicna cena za kvadratni meter gradbene parcele je sestavljena iz cene zemljišča in stroškov komunalnega opremljanja zemljišč tega območja in znaša 14.000 SIT (58,42 EUR), kar je osnova za obračun DDV. III. Pogoji za prijavo na razpis: – Na razpis se lahko prijavijo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost (poslovni subjekti). – Posamezni poslovni subjekt mora po realizaciji investicije odpreti najmanj 5 novih delovnih mest na območju IC Trata. IV. Ponudniki lahko podajo ponudbo za nakup (pridobitev) ene ali obeh gradbenih parcel, ki sta navedeni v I. točki. Uspeli ponudnik bo z Občino Škofja Loka najprej sklenil predpogodbo o nakupu in prodaji zemljišča. Ob podpisu predpogodbe bo dolžan plačati 80% vrednosti predpogodbe, preostanek bo kupec poravnal ob sklenitvi glavne pogodbe (po oblikovanju gradbene parcele kot zemljiške parcele). Uspeli ponudnik bo v primeru potrebe vgradnje vodov lokalne komunalne infrastrukture in energetike dolžan skleniti služnostno pogodbo o vgradnji in vzdrževanju, po pogojih občinskega lokacijskega načrta. V. Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku: – naziv/firmo ponudnika, – sedež, – identifikacijsko številko za DDV, – matično številko, – pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe, – pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo, – številko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine, b) navedba številke gradbene parcele iz I. točke, c) ponujena cena za m2, ki ne sme biti nižja od izklicne cene po II. točki tega razpisa, d) predlog projektne zasnove lokacijskega načrta, e) podpisan predlog urbanistične pogodbe, f) terminski plan za realizacijo lokacijskega načrta, g) investicijski program z vpisom učinka investicije (število delovnih mest, predvidena dodana vrednost na zaposlenega, uporaba in spoštovanje standarda ISO 14000), h) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa. Ponudbi je potrebno priložiti: – fotokopijo izpiska iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma priglasitvenega lista (samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od treh mesecev od datuma ponudbe. VI. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »ne odpiraj – ponudba za nakup gradbene parcele IC Trata«. Ponudbo ponudniki vložijo na vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv ter sedež. VII. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, najkasneje do 22. 9. 2006 do 13. ure. VIII. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni položiti tudi varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina za posamezno ponudbo znaša 10% od njene vrednosti z obračunanim 20% DDV. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na podračun Občine Škofja Loka št. 01322-0100007116, ki se vodi pri UJP Kranj, sklic: 18 76228-7221002- 46606206, s pripisom »varščina – IC Trata-III«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost predpogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb. IX. Gradbeni parceli se prodajata po načelu videno-kupljeno. X. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Škofja Loka. XI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala naslednje kriterije: a) Izklicna cena – komisija bo ponujeno kupnino ocenjevala v sorazmerju z izklicno ceno za m2 gradbene parcele po naslednji lestvici: Lestvica: ponujena cena = izklicna cena – 10 točk, 1% do 3% nad izklicno ceno – 20 točk, 4% do 6% nad izklicno ceno – 40 točk, 7% do 9% nad izklicno ceno – 60 točk, 10% nad izklicno ceno – 70 točk, 11% in vsak % nad 11 nad izklicno ceno – se točkuje z dodatnima 2 točkama. b) Investicijski program – komisija bo vrednotila navedbe ponudnika v sklopu besedila, v katerem ponudnik opredeli predvideno število novih delovnih mest (nad pet) po zaključku investicije, predvidena dodana vrednost na zaposlenega, uporaba in spoštovanje standarda ISO 14000 in najkrajši rok realizacije investicije po sprejetju občinskega lokacijskega načrta. Najugodnejša ponudba bo ocenjena s 15 točkami, vsaka naslednja s 3 točkami manj (negativnih točk ni). Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim seštevkom zbranih točk. V primeru istega števila točk odloča višja ponujena cena. Ocenjevanje ponudb se izvede samo v primeru, da za posamezno gradbeno parcelo prispe več ponudb. XII. Z uspelim ponudnikom se sklene predpogodba najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri. V primeru, da ne pride do podpisa predpogodbe iz razlogov na strani kupca, naročnik obdrži položeno varščino. Plačilo 80% vrednosti iz predpogodbe ob podpisu pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Lastništvo na prodani(h) nepremični(nah) preide na kupca-e po plačilu celotne kupnine, po pogojih glavne pogodbe. XIII. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju oziroma notarskega zapisa, DDV ter druge stroške zemljiškoknjižnega prenosa nosi kupec. Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičninah se opravi po plačilu celotne kupnine. XIV. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo s katerimkoli ponudnikom sklenil predpogodbo za posamezno gradbeno parcelo. XV. Občina Škofja Loka si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve predpogodbe kadarkoli ustavi. XVI. Ponudbeni katalog je ponudnikom na voljo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15. Katalog ponudniki dvignejo brezplačno ali ga zahtevajo, da se jim pošlje po pošti. XVII. Informacije o javnem zbiranju ponudb ponudniki lahko zahtevajo pisno na naslov občine ali po e-pošti: obcina@skofjaloka.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti