Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3907. Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev, stran 9698.

Na podlagi petega odstavka 23. člena, četrtega odstavka 24. člena in petega odstavka 101. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o identifikaciji in registraciji kopitarjev
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje in načine identifikacije in registracije kopitarjev ter načine in pogoje izdajanja dokumentov, namenjenih označitvi kopitarjev, v skladu z Direktivo Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 55), Odločbo Komisije 93/623/EGS z dne 20. oktobra 1993 o identifikacijskem dokumentu (potnem listu), ki spremlja registrirane kopitarje (UL L št. 298 z dne 3. 12. 1993, str. 45, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Odločba 93/623/EGS) in Odločbo Komisije 2000/68/ES z dne 28. januarja 2000 o spremembi Odločbe Komisije 93/623/EGS in o vzpostavitvi identifikacije plemenskih kopitarjev (UL L št. 23 z dne 28. 1. 2000; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/68/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. kopitarji so domače živali vrste konj ali osel ter križanci med tema vrstama;
2. registrirani kopitarji so kopitarji, ki so vpisani ali registrirani in primerni za vpis v rodovniško knjigo;
3. kopitarji za rejo in rabo so drugi kopitarji, ki niso zajeti v prejšnji točki;
4. kopitarji za zakol so kopitarji, ki so namenjeni direktno v klavnico, na sejem ali v odobren zbirni center, od koder se odpremlja kopitarje direktno v klavnico. Vsak registriran kopitar ali kopitar za rejo in rabo lahko v kateremkoli življenjskem obdobju postane kopitar za zakol;
5. register kopitarjev je register izdanih identifikacijskih dokumentov in potrdil o istovetnosti kopitarjev;
6. preglednik je strokovno usposobljena fizična oseba, ki izvaja identifikacijo in pregled kopitarjev na podlagi pooblastila organizacije, ki vodi register kopitarjev.
3. člen
(načini označitve kopitarjev)
(1) Obvezna označitev kopitarja je izdaja identifikacijskega dokumenta za kopitarje (v nadaljnjem besedilu: ID) ali potrdila o istovetnosti za kopitarje (v nadaljnjem besedilu: PI).
(2) Dodatna označitev kopitarjev je fizična označitev s hladnim ali vročim žigom, tetoviranjem, mikročipom ali na drug način, v skladu s pravili rodovniške knjige.
(3) Kopitarji iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega člena morajo biti označeni v skladu s tem pravilnikom. Za označitev kopitarja je odgovoren lastnik kopitarja.
4. člen
(življenjska številka kopitarja)
(1) Življenjska številka kopitarja je identifikacijska številka kopitarja iz 2. člena Odločbe 2000/68/ES.
(2) Življenjska številka kopitarja je petnajstmestna neponovljiva številka. Prva tri mesta zavzema numerična koda Republike Slovenije »705« (za angleške polnokrvne konje se uporablja koda Republike Slovenije »SVN«), druga tri mesta koda rejske organizacije, preostalih devet mest pa številka živali.
5. člen
(namen izdajanja ID in PI)
(1) Vsi kopitarji v prometu in premikih, razen žrebet ob nogi, morajo biti označeni z ID ali PI.
(2) ID je dokument, ki spremlja registrirane kopitarje in se uporablja za ugotavljanje istovetnosti kopitarjev zaradi:
– izvajanja selekcije, rodovništva in reprodukcije kopitarjev ter drugih strokovnih nalog v živinoreji;
– izvajanja konjeniških prireditev in tekmovanj;
– zagotavljanja sledljivosti kopitarjev v reji in prometu;
– varovanja zdravja ljudi in živali;
– izvajanja ukrepov kmetijske politike.
(3) PI je dokument, ki spremlja kopitarje za rejo in rabo ter kopitarje za zakol in se uporablja za ugotavljanje istovetnosti kopitarjev zaradi:
– zagotavljanja sledljivosti kopitarjev v reji in prometu;
– varovanja zdravja ljudi in živali;
– izvajanja ukrepov kmetijske politike.
(4) ID ali PI morata:
– biti shranjena pri imetniku, pri katerem je kopitar v reji;
– spremljati kopitarja v prometu in premikih;
– biti na zahtevo pooblaščene uradne osebe kadarkoli predložena za potrebe administrativnega, tehničnega ali zdravstvenega nadzora v skladu z veterinarskimi predpisi in predpisi na področju živinoreje.
6. člen
(vsebina in oblika ID)
(1) ID mora vsebovati oddelke iz Priloge Odločbe 93/623/EGS in številko iz 4. člena tega pravilnika. Besedilo ID mora biti tudi v slovenskem jeziku.
(2) Poleg oddelkov iz prejšnjega odstavka mora ID vsebovati tudi naslednje oddelke:
– X Preiskave na prepovedane farmakološke pripravke (v nadaljnjem besedilu: oddelek X);
– XI Vpis v rodovniško knjigo ali registracija pri konjeniški organizaciji (v nadaljnjem besedilu: oddelek XI);
– XII Uradni zaznamki pristojnih organov (v nadaljnjem besedilu: oddelek XII).
(3) Obrazci oddelkov iz prejšnjega odstavka so kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Besedilo obrazcev mora biti napisano v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku.
7. člen
(vsebina in oblika PI)
PI mora vsebovati oddelke, ki jih določa 3. člen Odločbe 2000/68/ES. Besedilo PI mora biti tudi v slovenskem jeziku.
8. člen
(vpis podatkov v ID ali PI)
(1) Vpis podatkov v ID lahko izvajajo izdajatelj, pregledniki in odobreni veterinar, ki ga določa pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za premike kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: odobreni veterinar). Pri vpisu podatkov je treba upoštevati zadnje znane podatke iz evidenc in baz podatkov, ki so podlaga za izpolnitev posameznih oddelkov in rubrik posameznih oddelkov. Kadar pride do spremembe lastništva kopitarja, vpiše navedene spremembe izdajatelj po postopku in na način, kot ga določa ta pravilnik. Vpis podatkov o poginu, evtanaziji ali zakolu, vpiše le pristojna veterinarska organizacija.
(2) Za registrirane kopitarje je treba izpolniti oddelke, ki jih določa Priloga Odločbe 93/623/EGS, oddelek XI ter, če podatki obstajajo, tudi druge oddelke ID.
(3) Za kopitarje za rejo in rabo je treba izpolniti oddelke, ki jih določa 3. člen Odločbe 2000/68/ES ter, če podatki obstajajo, tudi druge oddelke PI.
(4) Pri kopitarjih za zakol, ki jim je bil izdan ID v skladu s tem pravilnikom, je treba izpolniti najmanj oddelke I do III in IX ter, če podatki obstajajo, tudi druge oddelke ID. Pri vseh ostalih kopitarjih za zakol se izda PI. V oddelku II ID ali PI se obvezno izpolnijo naslednje rubrike:
– identifikacijska številka;
– spol;
– datum žrebitve;
– kraj reje;
– podatki o rejcu;
– ostali podatki, če obstajajo.
(5) V posamezne oddelke ID ali PI morajo biti vpisani vsi zahtevani podatki. Vsak vpis podatkov se potrdi s podpisom in žigom osebe, ki je izvedla vpis podatkov.
9. člen
(oddelki I – III)
(1) Podatke v oddelka I in II ID ali PI vpisuje izdajatelj dokumenta, v oddelek III pa izdajatelj ali preglednik.
(2) V oddelku I ID ali PI se pri navedbi lastništva vpiše ime lastnika ali njegovega zakonitega zastopnika.
10. člen
(oddelek IV)
V oddelku IV izdajatelj ali preglednik potrdi preveritev istovetnosti živali ter skladnosti podatkov in opisa. Istovetnost živali se preverja ob vpisu podatkov v katerikoli oddelek ID ali PI ter v vseh primerih, ko je to predvideno s predpisi, ki urejajo promet s kopitarji in izvajanje zootehniških in veterinarskih ukrepov, še zlasti ob:
– pripustih oziroma osemenitvah kobile;
– udeležbi kopitarjev na uradnih vzrejnih pregledih in razstavah;
– udeležbi kopitarjev na uradnih konjeniških tekmovanjih.
11. člen
(oddelki V – VIII)
Odobreni veterinar s svojim polnim imenom, podpisom in žigom potrdi:
– v oddelku V vsako preventivno cepljenje proti influenci konj;
– v oddelku VI vsako preventivno cepljenje razen cepljenja proti influenci konj;
– v oddelku VII rezultate vsake laboratorijske diagnostične preiskave na kužne bolezni, opravljene v odobrenem laboratoriju;
– v oddelku VIII veljavnost zdravstvenega spričevala za žival v skladu s predpisi, ki urejajo izdajanje zdravstvenih spričeval za kopitarje.
12. člen
(oddelek IX)
(1) Izdajatelj dokumenta potrdi I. del oddelka IX, odobreni veterinar pa potrdi II. del ali III-A. del oddelka IX ID ali PI.
(2) V primeru, ko se kopitarju izda ID, mora lastnik kopitarja takoj po prejemu izdanega ID podpisati izjavo v II. delu oddelka IX, da žival ni namenjena zakolu za človeško prehrano, ali izjavo v III.-A delu oddelka IX, da je žival namenjena zakolu za človeško prehrano in v roku 10 dni po prejemu ID zagotoviti potrditev II. dela ali III-A. dela oddelka IX. Po preteku predpisanega roka je za potrditev II. dela ali III. A dela oddelka IX treba opraviti ponovni identifikacijski pregled kopitarja.
(3) V primeru, ko se kopitarju izda PI, mora lastnik kopitarja ob identifikacijskem pregledu podpisati izjavo v II. delu oddelka IX, da žival ni namenjena zakolu za človeško prehrano, ali izjavo v III.-A delu oddelka IX, da je žival namenjena zakolu za človeško prehrano. Potrditev II. dela ali III.-A dela oddelka IX zagotovi preglednik.
(4) V primeru, da odobreni veterinar ugotovi nepravilnosti, ki se nanašajo na postopke in vpis podatkov v oddelku IX, mora o tem nemudoma obvestiti izdajatelja.
(5) Ob spremembi lastništva kopitarja, za katerega je bil izdan ID ali PI, mora novi lastnik kopitarja podpisati izjavo v II. delu ali III.-A delu oddelka IX in zagotoviti, da ustrezni del oddelka IX potrdi še odobreni veterinar.
(6) V III.-B delu oddelka IX je v primeru, ko je v III.-A delu oddelka IX potrjeno, da je žival namenjena zakolu za človeško prehrano, treba z vpisom vseh zahtevanih podatkov in osebnim imenom, naslovom in podpisom odobrenega veterinarja, ki je predpisal medikamentozno zdravljenje oziroma je sam zdravil žival s farmakološkimi pripravki, potrditi uporabo teh pripravkov, kot to določajo predpisi, ki urejajo uporabo farmakološko aktivnih substanc pri živalih, namenjenih zakolu za človeško prehrano.
13. člen
(oddelki X – XII)
(1) V oddelku X odobreni veterinar s svojim polnim imenom, podpisom in žigom potrdi rezultate vsake preiskave na prepovedane farmakološke pripravke, opravljene v odobrenem laboratoriju.
(2) V oddelku XI priznana rejska organizacija ali odobrena organizacija po zakonu, ki ureja živinorejo, potrdi vpis kopitarja v rodovniško knjigo ali register kopitarjev pri odobreni organizaciji.
(3) V oddelek XII vpisujejo uradne zaznamke vse osebe, pooblaščene za vpis podatkov v posamezne oddelke ID ali PI in preverjanje istovetnosti živali, kot je določeno s tem pravilnikom, oziroma kadar presodijo, da je uradni zaznamek v okviru njihovih pristojnosti utemeljen.
(4) V primeru, da izdajatelj ali preglednik ob preverjanju istovetnosti živali ugotovi, da predloženi ID ali PI ne pripada živali, katere identiteto preverja, mora sporni ID ali PI zaseči. Kadar sporni ID ali PI zaseže preglednik, ga mora najkasneje tretji delovni dan po zasegu dostaviti izdajatelju skupaj z utemeljitvijo ukrepa, ki jo vpiše v oddelek XII. Ob zasegu dokumenta se lastniku kopitarja izda potrdilo.
(5) V primeru ugotovljenih neskladnosti v opisu ali napake v vnesenih podatkih v oddelkih I do IV, ki ne izključujejo istovetnosti živali, izdajatelj ali preglednik vpiše svoje ugotovitve v oddelek XII in vpis potrdi s podpisom in navedbo svojega uradnega položaja.
(6) Ob vpisu uradnega zaznamka, ki se nanaša na nepravilnosti ali napake pri vpisu podatkov v posameznih rubrikah ID ali PI, ali nepravilnosti v ravnanju z ID ali PI, mora lastnik živali dostaviti ID ali PI izdajatelju.
(7) KMG-MID gospodarstva, določen v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se vpiše v oddelek XII.
14. člen
(izdajanje ID)
(1) ID izda organizacija v živinoreji, ki je bila z odločbo o priznanju določena za vodenje registra kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
(2) Lastnik mora izdajatelju poslati izpolnjeno poročilo o žrebitvi na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, v roku 28 dni po rojstvu žrebeta.
(3) Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka izdajatelj zagotovi lastniku izvedbo identifikacijskega pregleda žrebeta v roku najkasneje 120 dni po rojstvu žrebeta in izda ID do 31. decembra v letu rojstva žrebeta oziroma pet delovnih dni pred premikom žrebeta s kmetijskega gospodarstva, kjer je bilo rojeno.
(4) Lastnik kopitarjev lahko poda zahtevo za izdajo ID tudi za kopitarje, za katere je že bil izdan PI. V tem primeru mora lastnik poslati izdajatelju pisno zahtevo s podatki o lastniku in kopitarju. Zahtevi mora biti priložen originalen PI. Izdajatelj izda ID v roku 60 dni od prejema zahteve oziroma deset dni pred premikom kopitarja.
(5) Pri izpolnitvi posameznih oddelkov ID se glede na kategorijo kopitarjev iz 2. člena tega pravilnika upošteva določbe 7. člena tega pravilnika.
(6) Šteje se, da izdajatelj izvrši označitev kopitarja z dnem izdaje ID lastniku kopitarja.
(7) Izdajatelj hrani v pisni ali elektronski obliki kopije oddelkov I, II, III, IX in XI vseh izdanih ID. Izdajatelj v izdanem ID beleži vse spremembe podatkov o lastniku in kopitarju.
15. člen
(izdajanje PI)
(1) PI izda izdajatelj. Lastnik kopitarja mora izdajatelju poslati izpolnjeno poročilo o žrebitvi na obrazcu iz Priloge 2 v roku 28 dni po rojstvu žrebeta.
(2) Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka izdajatelj v roku 90 dni od dneva prejema poročila oziroma najkasneje deset delovnih dni pred premikom žrebeta s kmetijskega gospodarstva, kjer je bilo rojeno, pošlje pregledniku PI. Preglednik v roku 30 dni po prejemu PI oziroma najkasneje pet delovnih dni pred premikom žrebeta s kmetijskega gospodarstva opravi identifikacijski pregled. Preglednik pošlje kopijo oddelkov I do III in IX PI izdajatelju naslednji delovni dan po potrditvi II. dela ali III. A dela oddelka IX.
(3) Šteje se, da je kopitar označen z dnem, ko izdajatelj prejme kopije oddelkov I do III in IX.
(4) Izdajatelj hrani v pisni ali elektronski obliki kopije oddelkov I do III in IX vseh izdanih PI. Izdajatelj v izdanem PI beleži vse spremembe podatkov o lastniku in kopitarju.
16. člen
(pregledniki)
(1) Izdajatelj mora za izvajanje označevanja kopitarjev po tem pravilniku usposobiti zadostno število preglednikov. Preglednik pridobi vsa potrebna znanja na usposabljanju, ki obsega najmanj naslednje vsebine:
– osnove anatomije in fiziologije kopitarjev;
– genetske osnove dedovanja barv pri kopitarjih;
– poznavanje predpisov s področja zootehnike s poudarkom na kopitarjih.
(2) Obvestilo o usposabljanju za preglednike z navedbo trajanja usposabljanja ter vsebino in pogoji za prijavo na usposabljanje, mora biti objavljeno v sredstvih javnega obveščanja. Na usposabljanje se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj višjo izobrazbo kmetijstva – smer zootehnika ali univerzitetno izobrazbo s področja veterinarstva in najmanj dve leti praktičnih izkušenj pri delu s kopitarji ali najmanj srednjo izobrazbo in najmanj deset let praktičnih izkušenj pri delu s kopitarji.
(3) Po končanem usposabljanju morajo pregledniki opraviti teoretični in praktični preizkus usposobljenosti. Izdajatelj po uspešnem opravljenem preizkusu usposobljenosti preglednikom izda potrdilo o opravljenem preizkusu, pooblastilo za izvajanje označevanja kopitarjev po tem pravilniku in jih vpiše v evidenco preglednikov s pripadajočo evidenčno številko.
(4) Pregledniki se morajo vsako leto udeležiti enodnevnega seminarja, kjer se seznanijo z novostmi na področju reje, označevanja in prometa s kopitarji, ter opravijo praktični del seminarja s področja označitve kopitarjev. Enodnevni seminar izvede izdajatelj najmanj dvakrat letno. Preglednike mora obvestiti pisno najmanj 21 dni pred izvedbo seminarja. Preglednike, ki se takega seminarja iz neopravičenih razlogov ne udeležijo, izdajatelj izbriše iz evidence preglednikov za naslednje koledarsko leto.
(5) Pregledniki se enodnevnega seminarja niso dolžni udeležiti v koledarskem letu, v katerem so uspešno opravili preizkus usposobljenosti iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Podrobnejše pogoje izvedbe usposabljanja ter seminarjev in ceno izvedbe usposabljanja in seminarjev na predlog izdajatelja potrdi minister, pristojen za živinorejo.
17. člen
(register kopitarjev)
(1) Izdajatelj vodi register kopitarjev, za katere je izdan ID ali PI. Glede na kategorijo kopitarjev iz 2. člena tega pravilnika register kopitarjev vsebuje zlasti podatke o:
– rojstvih, označitvah, premikih, uvozih in izvozih ter izločitvah kopitarjev;
– izdanih dvojnikih ID in PI;
– lastnikih kopitarjev;
– registraciji in vpisu kopitarjev v rodovniško knjigo;
– strokovnem nadzoru izdajatelja;
– preglednikih;
– osebah, ki imajo dostop do podatkov iz registra izdanih ID ali PI, z izjemo podatkov javnega značaja.
(2) Vse obrazce s prilogami po tem pravilniku založi izdajatelj.
18. člen
(spremembe podatkov)
(1) Izdajatelj mora v register kopitarjev sproti vpisovati vse spremembe. Izdajatelj mora omogočiti dostop do podatkov iz registra kopitarjev ministrstvu, pristojnem za živinorejo in njegovim organom v sestavi, za registrirane kopitarje pa organizacijam v živinoreji po zakonu, ki ureja živinorejo.
(2) Lastnik živali je dolžan najkasneje v roku sedem dni po spremembi podatkov v oddelkih I do IV in IX o tem obvestiti izdajatelja in mu hkrati dostaviti ID ali PI, v katerega izdajatelj vnese vse potrebne spremembe oziroma po potrebi izda dvojnik ID ali PI. Popravljen ali dopolnjen ID ali PI ali dvojnik ID ali PI mora izdajatelj v roku 60 dni oziroma najmanj 10 dni pred premikom kopitarja vročiti lastniku.
(3) Spremembe v ID ali PI lahko vnašajo le izdajatelj, preglednik ali odobreni veterinar. Spremembo je treba potrditi s podpisom in žigom.
19. člen
(izguba ID ali PI)
(1) Izgubo ali uničenje ID ali PI mora lastnik kopitarja nemudoma prijaviti izdajatelju, ki mora čim prej, najpozneje pa v 28 dneh, izdati dvojnik dokumenta. Dvojnik se izda z oznako »DVOJNIK« in zaporedno številko izdaje dvojnika na osnovi kopij izdanega ID ali PI, ki jih hrani izdajatelj, in po opravljenem ponovnem identifikacijskem pregledu živali.
(2) Izdajatelj vodi register izdanih dvojnikov in njihove zaporedne številke.
20. člen
(vračanje in arhiviranje ID ali PI)
(1) ID ali PI morata biti vrnjena izdajatelju v sedmih dneh od dneva pogina, usmrtitve, kraje ali izgube kopitarja, pri čemer ID ali PI za kopitarja, ki:
– pogine, vrne lastnik kopitarja, ki v oddelku XII s podpisom potrdi čas, kraj in vzrok pogina;
– gre v zakol, vrne klavnica, ki v oddelku XII potrdi datum in kraj zakola;
– je ukraden ali izgubljen, vrne lastnik kopitarja skupaj s kopijo policijskega zapisnika v sedmih dneh, ko je izgubo oziroma krajo opazil, z oznako v oddelku XII, da gre za izgubo oziroma krajo.
(2) Izdajatelj hrani ID ali PI iz prejšnjega odstavka pet let od dneva prejema v primerih iz prejšnjega odstavka.
21. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor se izvaja najmanj pri 2% živali letno. Nadzor se opravlja v reji na kmetijskem gospodarstvu ter pri organizaciji, ki vodi register kopitarjev.
22. člen
(prehodna določba)
Kopitarjem, ki so bili do uveljavitve tega pravilnika označeni s PI, je treba stari dokument zamenjati z novim PI po postopku iz 18. člena tega pravilnika v roku šestih mesecev oziroma predenj gre konj v klanje.
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev (Uradni list RS, št. 125/03 in 26/04).
24. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-131/2006
Ljubljana, dne 15. junija 2006
EVA 2006-2311-0101
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti