Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Št. 430-53/2006 Ob-23740/06 , Stran 6879
1. Predmet prodaje: Nepremičnina, in sicer zasedeno dvosobno stanovanje št. 18 v drugem nadstropju stanovanjskega objekta v Kopru, Cesta na Markovec 19, ležeče na parceli št. 592/7, z identifikacijsko številko 20.E, vpisano v podvložek št. 4225/21, k.o. Semedela. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve. 2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 28,000.000 SIT. 3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v tem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 5. Kavcija: Ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 2,800.000 SIT. Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve). Sklicna številka: 28 17116-2990008-48010906. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji. Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne ponudbe. 6. Drugi pogoji: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene; – v skladu s petim odstavkom 80. f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico; – ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana; – izbrani ponudnik oziroma kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik; – davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec; – naročnik v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB4) (Ur. l. RS, št. 21/06) ni zavezanec za plačilo DDV; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; – Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 7. Dokumentacija Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12. uro, razen dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za gradnje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (medetaža). Kontaktna oseba: Domen Zupan, tel. 01/428-47-23. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT. Znesek in način plačila za dokumentacijo: Znesek: 1.000 SIT. Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve) Sklicna številka: 28 17116-2401002-48010906. 8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javne ponudbe do roka za oddajo pisnih ponudb po predhodnem dogovoru z najemnikom stanovanja Robertom Gučkom, tel. št. 05/625-96-80 oziroma mobitel: 041/411-859. 9. Predložitev ponudb Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 11. 9. 2006. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana. 10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 11. 2006. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2006 ob 10 uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti