Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3919. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela, stran 9725.

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31., 33. in 34. člena, v povezavi s 190. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Polzela na 23. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zazidalni načrt industrijskega območja Garant Polzela (Uradni list SRS, št. 26/85) se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03), spremeni in dopolni po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. proj. 204/06.
2. člen
2. člen odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela (Uradni list SRS, št. 26/85) se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Zazidalni načrt industrijskega območja Garant Polzela se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 204/06 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.«.
3. člen
V 4. členu odloka se dodata nova 4.b in 4.c člen, ki se glasita:
»4.b člen
(1) Predvidena je umestitev prizidka k obstoječemu skladiščnemu objektu. Namembnost: skladišče gotovih izdelkov.
(2) Tlorisni gabariti:
– oblika pravokotna, prevladujejo naj enostavni pravokotni volumni, tlorisnih dimenzij 42.50 m x 18.90 m in 48.60 m x 26.90 m (skupna dolžina je 91.10 m);
– stavbni volumen ne sme presegati gabaritov in zahtevanih odmikov priobalnega pasu Savinje;
– možna klasična ali montažna gradnja;
– polkrožni izzidki in stolpiči niso dopustni;
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi objekti znotraj območja.
(3) Etažnost:
– brez kleti, pritličen objekt;
– maksimalni višinski gabarit 8.60 m.
(4) Strehe:
– naklon strehe je 8º–18º, možna ravna streha z notranjimi nakloni.
(5) Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve;
– materiali: omet, les, beton, steklo in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov;
(6) Konstrukcija in oblikovanje:
– objekt bo izveden v betonski montažni ali jekleni montažni izvedbi.
– stebri: armirano betonski ali jekleni, prečni nosilci: so prednapeti armirano betonski ali železno paličje;
– fasada: gladka armirano betonska ali jeklena pločevina.
(7) Gradbena parcela
Dovoz na ureditveno območje je predvideno preko obstoječega dovoza v industrijski kompleks Garant Polzela. Predvidena sta dva interventna požarna uvoza iz severne in zahodne strani.
(8) Zelene površine
Urejanje odprtih (utrjenih in zelenih) površin mora upoštevati značilnosti širšega prostora, predvsem zaradi izpostavljenosti območja, atraktivnosti lokacije ob Savinji in občutljivega stika s stanovanjsko pozidavo na vzhodu.
(9) Predvidena je intenzivna zasaditev v kontaktnem območju proti vzhodu s stanovanjsko pozidavo in proti jugu zahodu proti Savinji.
4.c člen
(1) Upravljanje z vodami
Pri izdelavi je potrebno upoštevati:
– V neposredni bližini poteka vodotok reka Savinja. Na vodotokih 1. reda, kamor spada Savinja, velja, da sega meja priobalnega zemljišča 15 m od meje vodnega zemljišča. Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, morajo biti, skladno s 14. in 37. členom (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02), odmaknjeni od meje priobalnega zemljišča, razen v posebnih primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah.
– Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je predvideno skladno s » Pravilnikom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda« (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), ter v skladu s 92. členom ZV –1 (Uradni list RS, št. 67/02), ki predvideva zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike. Čiste meteorne vode ponikajo lokalno preko peskolovov in ponikovalnic v podtalje, oziroma se vodijo preko meteorne kanalizacije v že zgrajeno skupno ponikovalnico kompleksa Garant, onesnažene meteorne vode pa se morajo pred tem očistiti še preko lovilcev olj in maščob.
(2) Vodovod
Preko območja poteka interno vodovodno omrežje s hidranti. Zaradi izgradnje skladišča je del obstoječih vodov potrebno prestaviti v novo traso.
(3) Kanalizacija
– Na obravnavanem območju se kanalizacija izvede v ločenem sistemu.
– Skladiščni objekt ne bo imel sanitarnih odpadnih vod.
– Čiste meteorne vode ponikajo lokalno preko peskolovov in ponikovalnic v podtalje, oziroma se vodijo preko meteorne kanalizacije v že zgrajeno skupno ponikovalnico, onesnažene meteorne vode pa se morajo pred tem očistiti še preko lovilcev olj in maščob.
(4) Elektro omrežje
Energija za napajanje objekta je iz obstoječe elektro omarice za potrebe razsvetljave objekta.
(5) Telekom omrežje
Na območju obravnave ni TK omrežja.
(6) Splošno
Za vso komunalno, energetsko in teleprenosno infrastrukturo je potrebno izdelati projekte PGD, PZI, ter pri tem upoštevati zahteve upravljalcev posameznih vodov.
(7) Požarna varnost
– V zazidalnem načrtu so upoštevani pogoji Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), Pravilnika o požarnovarstvenih zahtevah (Uradni list SRS, št. 42/85) in Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
– Dovoz na ureditveno območje ter do obstoječih in predvidenega objekta je po obstoječem cestnem omrežju in predvidenih dovoznih cestah, ki omogočajo dovoz gasilskim vozilom v vseh letnih časih. Odmiki zagotavljajo nemoten dostop do objektov.
– Požarna voda bo zagotovljena iz hidrantnega omrežja ter javnega vodovoda.
– Varen umik ljudi je možen na funkcionalna zemljišča obravnavanih in sosednjih objektov ter na javne površine.
– Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.«.
4. člen
Gradnja enostavnih objektov
Na celotnem ureditvenem območju ZN je dovoljeno postavljati tiste vrste enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja iz skupine pomožnih objektov, ki glede oblikovanja upoštevajo oblikovne značilnosti območja, ob upoštevanju 4 m odmika od parcelne meje oziroma manj skladno s soglasjem mejaša.
5. člen
Tolerance
– ZN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so z regulacijskim elementom – gradbeno črto določeni tlorisni gabariti predvidenih objektov.
– Dopustna odstopanja s toleranco + / – 10%.
– Pri realizaciji ZN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem ZN, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
II. FAZNOST GRADNJE
6. člen
Ureditve, zasnovane v predmetnem ZN, se lahko izvajajo v več etapah. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati.
III. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
7. člen
Investitor mora sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta.
IV. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
8. člen
Za predvideni objekt je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
V. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni v ZN iz 1. člena tega odloka. Do pričetka gradenj predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
10. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka oziroma tekstualnega dela zazidalnega načrta. Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, komunalnega omrežja ter omrežja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih iz projekta iz 1. člena tega odloka.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
12. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Polzela.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2006
Polzela, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti