Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za leto 2006, stran 9743.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet Občine Puconci na 36. redni seji dne 22. 8. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za leto 2006
1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2006 se spremeni 2. člen in se glasi:
»II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |    v tisoč|
|    |                           |   tolarjev|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov                  | Rebalans 2006|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   1.908.480|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|70   |Davčni prihodki                   |    418.525|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček           |    243.550|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje               |    69.655|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve        |    105.320|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|71   |Nedavčni prihodki                  |    212.377|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |    13.270|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine               |     4.500|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni                  |      200|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      |     8.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki             |    186.407|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|72   |Kapitalski prihodki                 |    136.929|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |    50.756|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega  |    86.173|
|    |premoženja                      |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|73   |Prejete donacije                   |     5.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov        |     5.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine            |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|74   |Transferni prihodki                 |   1.135.649|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |   1.023.749|
|    |institucij                      |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz    |    111.900|
|    |sredstev Proračuna EU                |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   2.117.486|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|40   |Tekoči odhodki                    |    830.912|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |    66.938|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |    11.389|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve           |    329.014|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti             |     5.093|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve                     |    418.478|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|41   |Tekoči transferi                   |    432.527|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije                    |    29.500|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |    241.608|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |    48.872|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi          |    112.547|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|42   |Investicijski odhodki                |    804.391|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |    804.391|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|43   |Investicijski transferi               |    49.656|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim   |    21.956|
|    |osebam                        |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |    27.700|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|I.   |Proračunski primanjkljaj (I.-II.)          |   –209.006|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |                           |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|II.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |     2.500|
|    |DELEŽEV (750+751)                  |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|75   |Prejeta vračila danih posojil            |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil          |     2.500|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev           |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|III.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |     1.000|
|    |(440+441)                      |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|44   |Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža    |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila                  |     1.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |     1.500|
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |                           |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|V.   |ZADOLŽEVANJE (500)                  |    125.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|50   |Zadolževanje                     |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje               |    125.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VI.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                |    136.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|55   |Odplačila dolga                   |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga             |    136.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VII.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |    218.506|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VIII. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |    –11.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IX.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        |    209.006|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA    |       |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|9009 Splošni sklad za drugo                 |    218.506|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov, načrt razvojnih programov za obdobje 2006–2009, kadrovski načrt za leto 2006 in 2007, program prodaje stvarnega premoženja Občine Puconci ter načrt nabav in gradenj za leto 2006 so priloge k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Puconci.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-7/2006
Puconci, dne 22. avgusta 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti