Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

Ob-23755/06 , Stran 6881
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Predmet naročila – javnega zbiranja ponudb: 2.1.1. Rušitev obstoječih objektov in ureditev parkirišča pri občinski stavbi Občine Tržič in ustanovitev stavbne pravice na naslednjih parcelah št. 178, št. 177, št. 174 in št. 173, vse k.o. Tržič. Rok izvedbe: največ 45 dni po podpisu pogodbe za ustanovitev stavbne pravice (v nadaljevanju: pogodba). 2.1.2. Izgradnja garažne hiše na parkirišču pri občinski stavbi Občine Tržič z 90 parkirnimi mesti pod nivojem parkirišča iz predhodne točke vključno z izgradnjo dostopnega mostu do garažne hiše na parc. št. 552/4 k.o. Tržič, ki bo imel direktni priključek na glavno cesto oziroma zagotovitev novih 90 parkirnih mest v soglasju z Občino Tržič na neki drugi lokaciji. Rok izvedbe: 10 let po podpisu pogodbe. 2.2. Ustanovitev stavbne pravice ob tržiški obvoznici na parcelah št. 611/5 in št. 611/4, obe k.o. Tržič v korist izbranega ponudnika – strateškega investitorja, na podlagi katere bo le-ta zgradil garažno hišo. Začetek gradnje: takoj po podpisu pogodbe, zaključek najkasneje v enem letu od podpisa pogodbe. 2.3. Ustanovitev stavbne pravice pri trgovskem centru na Deteljici (Bistrica pri Tržiču) na parcelah št. 230/2, št. 236/2, št. 234 in št. 236/5, vse k.o. Bistrica v korist izbranega ponudnika – strateškega investitorja, na podlagi katere bo le-ta zgradil garažno hišo. Začetek gradnje: takoj po podpisu pogodbe, zaključek najkasneje v enem letu od podpisa pogodbe. 2.4. Upravljanje s parkirnimi površinami iz točk 2.1.1, 2.1.2., 2.2 in 2.3 v obdobju, za katerega bo ustanovljena stavbna pravica. 3. Kraj: Tržič. 4. Vrsta nepremičnin: 4.1. Parcela št. 178 k.o. Tržič. V naravi sadovnjak v velikosti 463 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.2. Parcela št. 177 k.o. Tržič. V naravi sadovnjak v velikosti 879 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.3. Parcela št. 174 k.o. Tržič. V naravi sadovnjak v velikosti 698 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.4. Parcela št. 173 k.o. Tržič. V naravi sadovnjak v velikosti 637 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.5. Parcela št. 552/4 k.o. Tržič. V naravi travnik v velikosti 382 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.6. Parcela št. 611/5 k.o. Tržič. V naravi travnik v velikosti 3.578 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.7. Parcela št. 611/4 k.o. Tržič. V naravi stavbišče v velikosti 393 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.8. Parcela št. 230/2 k.o. Bistrica. V naravi parkirišče v velikosti 3.383 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.9. Parcela št. 236/2 k.o. Bistrica. V naravi travnik v velikosti 493 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.10. Parcela št. 234 k.o. Bistrica. V naravi pot v velikosti 724 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 4.11. Parcela št. 236/5 k.o. Bistrica. V naravi cesta v velikosti 1004 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič. 5. Lokacijska informacija 5.1. Na nepremičninah – parcele št. 178, št. 177, št. 174 in št. 173, vse k.o. Tržič je dovoljena ureditev odprtih parkirnih mest. 5.2. Za gradnjo garažne hiše pod nivojem parkirišča iz predhodne točke bo gradbeno dovoljenje za gradnjo garažne hiše pridobil imetnik stavbne pravice. 5.3. Na nepremičnini – parceli št. 611/5 in št. 611/4, obe k.o. Tržič bo dovoljenje za gradnjo pridobila Občina Tržič. 5.4. Na nepremičnini – parcele št. 230/2, št. 236/2, št. 234 in št. 236/5, vse k.o. Bistrica bo dovoljenje za gradnjo pridobila Občina Tržič. 6. Ustanovitev stavbne pravice na: 6.1. parcelah št. 178, št. 177, št. 174 in št. 173, vse k.o. Tržič; 6.2. parcelah št. 611/5 in št. 611/4, obe k.o. Tržič; 6.3. parcelah št. 230/2, št. 236/2, št. 234 in št. 236/5, vse k.o. Bistrica; v stanju v kakršnem je v času te objave. Nadomestilo za stavbno pravico se lahko pobota z nadomestilom za povečanje tržne vrednosti nepremičnine po prenehanju stavbne pravice. 7. Stroški: 7.1. Ponudnika bremenijo vsi stroški, ki jih ima v zvezi s sodelovanjem v tem postopku. 7.2. Ponudnika bodo bremenili vsi stroški v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice. 7.3. Ponudnika bodo bremenili vsi stroški v zvezi s pridobitvijo projektne dokumentacije, dovoljenj ter gradnje in upravljanja garažnih hiš ter upravljanja »odprtega« parkirišča pri občinski stavbi Občine Tržič. 8. Sodelovanje v postopku Posamezno ponudbo lahko kot ponudnik predloži le ena pravna oseba (povezovanje pravnih oseb v skupine pri ponudbi ni dovoljeno). 9. Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje in v ponudbi predložiti naslednje dokaze: 9.1. Potrdilo sodišča o registraciji. 9.2. Izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. 9.3. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek, ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev ponudbe. 9.4. Izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane. 9.5. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudbe. 9.6. BON-1. Iz dokumenta mora biti razvidno, da: – ponudnik nima neporavnanih dospelih obveznosti, – ima število zaposlenih večje od 80. 9.7. Zaključni račun za leta 2003, 2004 in 2005. Prihodki ponudnika morajo v vsakem izmed let 2003, 2004 in 2005 presegati 2 mrd SIT. 9.8. V zadnjih treh letih uspešno dokončanje gradnje, vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, objekta visoke gradnje, bruto površine vsaj 2.000 m2. 10. Informacije in razpisna dokumentacija: 10.1. Sestanek s potencialnimi ponudniki – informativni dan bo dne 5. 9. 2006 ob 12. uri v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 10.2. Razpisna dokumentacija je za prvo fazo postopka razdeljena v dva dela. Prvi del – splošni del je možno prevzeti v Tajništvu občine vsak delovni dan od te objave dalje med 8. in 15. uro (v petek med 8. in 13. uro), oziroma ga je možno na zahtevo in po predhodnem plačilu prejeti tudi po pošti. Drugi del – specialni del (projektna dokumentacija) je mogoče prevzeti izključno osebno, in sicer od 12. 9. 2006 dalje med 8. in 15. uro (v petek med 8. in 13. uro). 10.3. Cena razpisne dokumentacije (za oba dela) je 100.000 SIT z DDV. Plačilo se pred pridobitvijo razpisne dokumentacije nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, odprt pri Upravi RS za javna plačila, OE Kranj, številka 01331-0100006578, s pripisom RD za parkiranje. 11. Oddaja ponudbe: rok za predložitev ponudb v prvi fazi postopka je do 20. 9. 2006 do 13. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po poteku tega roka, bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 12. Postopek izbire najprimernejše ponudbe Občina Tržič bo najprimernejšo ponudbo izbrala v trifaznem postopku s pogajanji. 12.1. V prvi fazi bo Občina Tržič, na podlagi pogojev opredeljenih v razpisni dokumentaciji, ugotavljala usposobljenost ponudnikov za izvedbo posla. V tej fazi bodo ponudniki oddali nezavezujoče ponudbe, od katerih lahko v postopku odstopijo. Sodelovanje v tej fazi je pogoj za sodelovanje v naslednjih fazah postopka. 12.2. S ponudniki, za katere bo ugotovljeno, da so predložili pravilne ponudbe ter s tem izpolnili vse razpisne zahteve iz prve faze postopka, bo Občina Tržič nadaljevala drugo fazo postopka. V drugi fazi bo Občina Tržič z usposobljenimi ponudniki usklajevala vsebino pogodbe in ostale, za izvedbo posla relevantne, pogoje. 12.3. Ko bo Občina Tržič ocenila, da sta vsebina in pogoji posla ustrezno določeni, bo pripravila dokončno razpisno dokumentacijo, na podlagi katere bodo zainteresirani usposobljeni ponudniki povabljeni, da oddajo zavezujoče ponudbe. Izbira najugodnejše ponudbe bo opravljena na podlagi rezultata pogajanj, ob upoštevanju vseh zahtev iz razpisne dokumentacije za tretjo fazo postopka. 12.4. Občina Tržič si pridržuje zaključiti postopek brez izbire, ne glede na fazo, v kateri se le-ta nahaja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti