Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3906. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, stran 9692.

Na podlagi drugega odstavka 107. člena, drugega odstavka 114. člena in v zvezi s 101. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidenci dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše vrste dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, obliko in način vzpostavitve in vodenja evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, dostopnost podatkov evidence, podrobnejšo vsebino evidence, metodo določanja dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, način pridobivanja podatkov, najmanjše površine zajema podatkov, usklajevanje podatkov, prijavo sprememb in način vzdrževanja evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. območje rabe je strnjeno zemljišče z eno vrsto rabe;
2. digitalni ortofoto posnetek (v nadaljnjem besedilu: DOF) je skeniran ali digitalni posnetek iz zraka, ki je z upoštevanjem centralne projekcije posnetka in modela reliefa transformiran (razpačen) v državni koordinatni sistem. DOF je v metričnem smislu enak linijskemu načrtu ali karti;
3. poligon rabe je geometrijski lik strnjenega območja ene vrste dejanske rabe, omejen z daljicami v pravokotni projekciji;
4. interpretacijski ključ je priročnik z navodili za določanje dejanske rabe.
3. člen
(oblika in način vzpostavitve in vodenja evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vzpostavi in vodi evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč v grafični obliki na osnovi DOF, satelitskih posnetkov ali drugih virov.
4. člen
(dostopnost do evidence dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč)
Podatki evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč so javni in dostopni na spletnih straneh ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK/. Uporabnikom se podatki posredujejo v elektronski obliki ob predhodnem naročilu na elektronski naslov: raba.mkgp@gov.si. Podatki o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč se posredujejo brezplačno.
5. člen
(podrobnejša vsebina evidence dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč)
(1) Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se vodi za celotno območje Republike Slovenije.
(2) V evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se za uporabo podatkov, naštetih v zakonu, ki ureja kmetijstvo, vodijo še naslednji podrobnejši podatki:
– vir zajema podatkov,
– podatki o izvajanju kontrole.
6. člen
(podrobnejše vrste dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč)
Podrobnejše vrste dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč so naslednje:
– njiva ali vrt,
– hmeljišče,
– trajne rastline na njivskih površinah,
– rastlinjak,
– vinograd,
– matičnjak,
– intenzivni sadovnjak,
– ekstenzivni sadovnjak,
– oljčnik,
– ostali trajni nasadi,
– trajni travnik,
– barjanski travnik,
– kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
– plantaža gozdnega drevja,
– drevesa in grmičevje,
– neobdelano kmetijsko zemljišče,
– kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.
7. člen
(določanje dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Za potrebe določanja dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se uporablja Interpretacijski ključ, ki vsebuje šifrant vrst dejanske rabe, navodila za zajem podatkov, opise vrst dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter ostalih rab zemljišč in najmanjše površine zajema posameznih vrst dejanske rabe. Interpretacijski ključ se nahaja na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK/.
(2) Šifrant dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč z opisi vrst rabe je določen v prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(najmanjše površine zajema)
V evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se zajemajo vsa kmetijska zemljišča, katerih površina je večja od 1000 m2, in gozdna zemljišča, večja od 5000 m2. Izjema so vrste dejanske rabe Vinograd, Matičnjak, Oljčnik, Hmeljišče in Ostali trajni nasadi, ki se zajemajo že od velikosti 500 m2, ter vrsta dejanske rabe Rastlinjak, ki se zajema od velikosti 25 m2. Iz vrste rabe Njiva ali vrt se izločajo vse nekmetijske površine, večje od 25 m2 (seniki, lope, drevesa, kupi kamenja in podobno). Če so kmetijska zemljišča znotraj pozidanih površin ali gozda, jih zajemamo le, če so večja od 5000 m2.
9. člen
(metoda zajema podatkov dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč)
(1) Podatki o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč se zajemajo z metodo računalniško podprte foto interpretacije, pri čemer se kot podlaga uporabljajo posnetki iz zraka, ki so vpeti v državni koordinatni sistem (z ločljivostjo najmanj 1 meter).
(2) Pri zajemu dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se lahko uporabijo tudi drugi pripomočki, kot npr. digitalni model reliefa, topološke karte, podatki iz Registra kmetijskih gospodarstev. Upoštevajo se tudi obvestila uporabnikov in pristojnih institucij o spremembah ali neskladnostih zajete dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč s stanjem v naravi itd.
(3) Izvaja se vizualni nadzor nad računalniško podprto foto interpretacijo.
(4) Kadar se s pomočjo opisanih postopkov dejanska raba ne da določiti, se opravi terenski ogled, s pomočjo katerega se nato določi dejanska raba.
(5) Na koncu se opravi preverjanje kakovosti interpretacije dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na 5–10 % zajetih podatkov.
(6) Vsi podatki o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč se topološko preverijo.
(7) Po preverjanju kakovosti interpretacije in topološkem preverjanju se podatki prenesejo v evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
10. člen
(usklajevanje podatkov)
Kadar ima ministrstvo novejše posnetke iz zraka, na osnovi katerih se vrši interpretacija dejanske rabe, ter ugotovi, da so se meje med kmetijskimi in nekmetijskimi zemljišči spremenile, pošlje v roku treh mesecev podatke o spremembah v uskladitev resornim ministrstvom in drugim upravljalcem zbirk podatkov.
11. člen
(prijava sprememb)
(1) V primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva ali drug uporabnik podatkov ugotovi, da je dejanska raba različna od objavljene, lahko priglasi predlog spremembe na ministrstvo.
(2) Predlog spremembe se lahko priglasi na ministrstvo ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. Navesti je treba ime in priimek, naslov predlagatelja ter lokacijo zemljišč, na katera so vezane spremembe (geografske koordinate).
(3) Ministrstvo preveri dejansko stanje rabe in na osnovi svojih ugotovitev popravi evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(4) Tudi spremembe dejanske rabe, ki jih ugotovi ministrstvo samo, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ali Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano pri svojih preverjanjih na terenu, ministrstvo vnese v evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
12. člen
(prenos v uradno stanje)
Podatki o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč se prenašajo v evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sukcesivno, glede na obnavljanje podatkov s posnetki iz zraka ter glede na priglašene spremembe iz prejšnjega člena.
13. člen
(vzdrževanje evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč)
Poleg rednega vzdrževanja evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, se spremembe, ki jih sporočijo uporabniki podatkov, po predhodnem preverjanju sproti vnašajo v evidenco.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 6/05).
15. člen
(sprememba v evidenci dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč)
V 60 dneh po uveljavitvi tega pravilnika se v evidenci rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč podrobnejša vrsta rabe začasni travnik spremeni v podrobnejšo vrsto rabe njiva ali vrt.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-190/2006
Ljubljana, dne 7. avgusta 2006
EVA 2006-2311-0125
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti