Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3910. Navodilo za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, stran 9716.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 3. točke Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03), izdaja guverner Banke Slovenije.
N A V O D I L O
za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
I. SPLOŠNO
1. To navodilo določa vsebino poročil, način pošiljanja ter roke za posredovanje podatkov Banki Slovenije.
2. Obveznik poročanja pošilja podatke o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov četrtletno, razen obrazca SPI-B1, ki se izpolni ob pojavu nove vrste plačilne kartice in ob vsakokratni spremembi kateregakoli podatka navedenega na obrazcu.
Obveznik poročanja predloži poročila Banki Slovenije najkasneje 10. delovni dan po izteku četrtletja za preteklo četrtletje.
3. Obveznik poročanja je dolžan nemudoma posredovati morebitne popravke že poslanih podatkov.
4. Obvezniki poročanja vpisujejo zneske v domači valuti in cele številčne podatke. Zneski se poročajo zaokroženi brez decimalk.
Vrednost plačil v tuji valuti se preračunava v domačo valuto na dan in po tečaju, po katerem je izveden preračun in bremenitev računa plačnika.
5. Obvezniki poročanja pri sestavi poročil uporabljajo šifrante, ki so sestavni del predpisanega programa za poročanje Banki Slovenije.
6. Poročila se Banki Slovenije predloži s pomočjo programa iBSReport, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije.
7. Meddržavna transakcija po tem navodilu pomeni vsako transakcijo, izvedeno s plačilnim instrumentom s strani komitenta, ki ni monetarna finančna institucija in se opravi pri obvezniku poročanja s sedežem v državi poročanja (t.j. Sloveniji), prejemnik transakcije pa je lociran izven države poročanja (t.j. Slovenije). Domača transakcija po tem navodilu pomeni vsako transakcijo, izvedeno s plačilnim instrumentom s strani komitenta, ki se opravi pri obvezniku poročanja s sedežem v državi poročanja (t.j. Sloveniji), prejemnik transakcije pa je lociran v Sloveniji – državi poročanja. Rezidentstvo nalogodajalca in končnega prejemnika plačila je nepomembno.
8. Domači izdajatelj plačilne kartice oziroma čeka je pravna oseba s sedežem v Sloveniji, tuji izdajatelj plačilne kartice oziroma čeka je pravna oseba s sedežem izven Slovenije.
9. Obvezniki poročanja ne poročajo o karticah, ki so bile zamenjane ali jim je potekla veljavnost. Poroča se o karticah, ki so v četrtletju, na katerega se poročilo nanaša, v obtoku, ne glede ne frekvenco njihove uporabe.
II. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
10. OBRAZEC SPI-A1: PLAČILNE KARTICE DOMAČIH IZDAJATELJEV
Obvezniki poročanja so vsi izdajatelji domačih in licenčnih plačilnih kartic, ki slednje izdajajo na podlagi licenčnih pogodb s tujimi izdajatelji, ter izdajatelji predplačniških plačilnih kartic.
Obvezniki poročanja v primeru poročanja o kartici, ki omogoča poleg drugih načinov poravnave obveznosti tudi poslovanje z elektronskim denarjem (npr. kartice s kombinirano debetno funkcijo in uporabo elektronskega denarja), na tem obrazcu ne vpisujejo podatkov o številu in vrednosti transakcij z elektronskim denarjem, temveč le podatke o drugih transakcijah. Transakcijam z elektronskim denarjem je namenjen obrazec SPI-A8. Obveznik poročanja v ta obrazec prav tako ne vključuje podatkov o plačilnih karticah, ki so namenjene izključno uporabi elektronskega denarja.
Podatke o transakcijah se poroča po datumu zajetja transakcije v obdelavo.
Obveznik poročanja izpolni obrazec za vsako vrsto kartice posebej.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A1:
Izdajatelji predplačniških plačilnih kartic izpolnijo samo rubrike izdane ter plačila, kjer izpolnijo samo polji, ki se nanašata na domače transakcije.
a) Šifra kartice
Vpiše se šifro kartice iz šifranta kartic. V kolikor gre za novo vrsto kartice je potrebno predhodno pridobiti novo šifro s strani Banke Slovenije na podlagi poslanega obrazca SPI-B1.
b) Izdane
V rubriko izdane se vpiše podatke o številu izdanih veljavnih kartic na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča. Podatek se prikazuje ločeno glede na imetnike kartice: rezidenti in nerezidenti. Izdajatelji predplačniških kartic, ki ne omogočajo večkratnega nalaganja vrednosti na kartice, v rubriko izdane vpišejo število prodanih kartic v četrtletju, za katerega se poroča. Izdajatelji predplačniških kartic, ki ne razpolagajo s podatkom o številu prodanih kartic nerezidentom, vpišejo celotno število v rubriko rezidenti. V prikazu predplačniških kartic se upošteva tudi podatke o prodanih dobroimetjih preko interneta, bankomatov ali drugih medijev kot nadomestke fizično prodanim karticam.
c) Plačila
V rubriko plačila se vpiše podatke o številu in vrednosti transakcij v četrtletju, za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno na: domače transakcije – osebna predložitev, domače transakcije – neosebna predložitev, meddržavne transakcije – osebna predložitev in meddržavne transakcije – neosebna predložitev. Pod osebna predložitev, kjer je imetnik s kartico prisoten na prodajnem mestu, se vključuje plačilne transakcije preko EFTPOS terminalov (izključene so transakcije dviga gotovine preko EFTPOS terminalov) in POS terminalov, kjer se informacija o plačilu zajema ročno na papirnih vavčerjih (plačila preko bankomatov so izključena in vključena v obrazcu SPI-A3). Pod rubriko neosebna predložitev se poroča o transakcijah, opravljenih brez fizične prisotnosti imetnika kartice na prodajnem mestu, kot so npr. plačilne transakcije preko kataloške, telefonske, internetne prodaje ali na druge podobne načine s poravnavo obveznosti s plačilno kartico. Podatke se nadalje prikazuje ločeno glede na: plačila, opravljena s karticami domačega izdajatelja na prodajnih mestih v Sloveniji (domače transakcije) in plačila s karticami domačega izdajatelja na prodajnih mestih v tujini (meddržavne transakcije).
Izdajatelji (enonamenskih) predplačniških kartic vpišejo število in vrednost prodanih kartic oziroma nakupov dobroimetij v četrtletju, za katerega se poroča. Pri slednjih se upošteva tudi podatke o prodanih dobroimetjih preko interneta, bankomatov ali drugih medijev.
d) Blokirane
V rubriko blokirane se vpiše število blokiranih kartic v četrtletju, za katerega se poroča. Vpiše se le število preklicanih kartic zaradi izgube, kraje ali druge zlorabe. V rubriko se ne vpisuje število blokiranih kartic zaradi redne zamenjave, rednega prenehanja veljavnosti ali podobno. Za predplačniške kartice se rubrika ne izpolni.
e) Zlorabe
V rubriko zlorabe se vpiše število in vrednost transakcij, opravljenih s strani tretje osebe, ki je kartico zlorabila, s karticami navedenimi v rubriki blokirane. Vpišejo se zlorabe pred in po preklicu posamezne kartice. Za predplačniške kartice se rubrika ne izpolni.
f) Dvigi na bankomatih v tujini
V rubriko dvigi na bankomatih v tujini, se vpiše število in vrednost dvigov gotovine na bankomatih v tujini v četrtletju, za katerega se poroča.
 
11. OBRAZEC SPI-A2: PLAČILNE KARTICE TUJIH IZDAJATELJEV – UPORABA V SLOVENIJI
Obvezniki poročanja so kreditne institucije (pridobiteljice), ki imajo s prodajnim mestom sklenjeno pogodbo za sprejem plačilnih kartic tujih izdajateljev.
Obvezniki poročanja v primeru poročanja o kartici, ki omogoča poleg drugih načinov poravnave obveznosti tudi poslovanje z elektronskim denarjem, na tem obrazcu ne vpisujejo podatkov o številu in vrednosti transakcij z elektronskim denarjem. Tem transakcijam je namenjen obrazec SPI-A8.
Podatke o transakcijah se poroča po datumu prispetja oziroma zajetja transakcije v obdelavo.
Obveznik poročanja izpolni obrazec za vsako vrsto kartice posebej.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A2:
a) Šifra kartice
Vpiše se šifro kartice iz šifranta kartic. V kolikor gre za v Sloveniji prvič uporabljeno kartico, je potrebno predhodno pridobiti novo šifro s strani Banke Slovenije na podlagi poslanega obrazca SPI-B1.
b) Plačila
V rubriko plačila se vpiše podatke o številu in vrednosti plačil v četrtletju, za katerega se poroča. Podatek se prikazuje ločeno na: osebna predložitev in neosebna predložitev. Pod osebna predložitev, kjer je imetnik s kartico fizično prisoten na prodajnem mestu, se vključuje plačilne transakcije preko EFTPOS terminalov (izključene so transakcije dviga gotovine preko EFTPOS terminalov) in POS terminalov, kjer se informacija o plačilu zajema ročno na papirnih vavčerjih. Pod rubriko neosebna predložitev se poroča transakcije, opravljene brez osebne prisotnosti imetnika kartice na prodajnem mestu, kot so na primer plačilne transakcije preko kataloške, telefonske, internetne prodaje ali na podobne načine s poravnavo obveznosti s plačilno kartico.
 
12. OBRAZEC SPI-A3: UPORABA BANKOMATOV V MREŽI
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež bankomatov.
Obveznik poročanja za potrebe poročanja obravnava bankomate v mreži po skupinah glede na to, kateri kreditni instituciji pripadajo. Za vsako od teh skupin izpolni toliko obrazcev, kolikor vrst kartic (iz šifranta kartic) je bilo na bankomatih obravnavane skupine uporabljenih.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A3:
a) Matična številka kreditne institucije
Vpiše se matično številko kreditne institucije, ki ji bankomati v mreži pripadajo.
b) Šifra kartice
Vpiše se šifro kartic, ki so bile v četrtletju, za katerega se poroča, uporabljene na bankomatih v lasti navedene kreditne institucije.
c) Dvigi
V rubriko dvigi se vpiše število in vrednost dvigov gotovine v četrtletju, za katerega se poroča, z navedeno vrsto kartice. Podatke se prikazuje ločeno glede na: dvige, opravljene s karticami domačih izdajateljev na njihovih bankomatih, lociranih v Sloveniji (t.i. »on-us« transakcije), dvige, opravljene s karticami domačih izdajateljev na bankomatih druge kreditne institucije v Sloveniji (»not-on-us« transakcije) in dvige, opravljene s karticami tujih izdajateljev na bankomatih, lociranih v Sloveniji (meddržavne transakcije).
d) Kreditni prenosi – funkcija prenosa sredstev
V rubriko kreditni prenosi – funkcija prenosa sredstev se vpiše podatke o številu in vrednosti prenosov sredstev v četrtletju, za katerega se poroča. Prenos sredstev je v tem primeru definiran kot prenos sredstev z računa imetnika plačilne kartice na račun prejemnika, opravljen preko bankomatov. V prikaz niso vključeni prenosi s papirnimi nalogi preko depozitnih enot, ki se prikazujejo v obrazcu SPI-A10.
e) Kreditni prenosi – nakupi
V rubriko kreditni prenosi – nakupi se vpiše podatke o številu in vrednosti nakupov (npr. predplačanih vrednosti za mobilno telefonijo in podobno), ki jih bankomati omogočajo.
 
13. OBRAZEC SPI-A4: UNOVČENI ČEKI
Obvezniki poročanja so kreditne institucije, ki nudijo možnost unovčenja čekov. Obveznik poročanja poroča za vse čeke, ne glede na izdajatelja in vrsto čeka.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A4:
a) Čeki slovenskih izdajateljev
V rubriko čeki slovenskih izdajateljev se vpiše število in vrednost unovčenih čekov, ki so bili unovčeni pri obvezniku poročanja.
b) Čeki tujih izdajateljev
V rubriko čeki tujih izdajateljev se vpiše število in vrednost unovčenih čekov tujih izdajateljev, ki so bili unovčeni pri obvezniku poročanja.
 
14. OBRAZEC SPI-A5: POTOVALNI ČEKI
Obvezniki poročanja so izdajatelji potovalnih čekov.
Obveznik poročanja izpolni za vsak tip čeka (iz šifranta potovalnih čekov) toliko obrazcev, na kolikor različnih valut se potovalni čeki glasijo.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A5:
a) Šifra čeka
Vpiše se šifro potovalnega čeka iz šifranta potovalnih čekov. V primeru novega potovalnega čeka, šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Šifra valute
Vpiše se šifro valute, na katero se glasi ček.
c) Izdano
V rubriko izdano se vpiše število in vrednost prodanih čekov navedenega tipa, ki so bili izdani v četrtletju, za katerega se poroča. Vrednost izdanih čekov se preračuna v domačo valuto po tečaju, po katerem je bil ček prodan.
 
15. OBRAZEC SPI-A7: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
Obvezniki poročanja so kreditne institucije, ki nudijo storitve elektronskega bančništva preko interneta ali drugih omrežij za prenos podatkov, z uporabo osebnih računalnikov ali drugih terminalov ter preko telebanke in mobilnih telefonov. Poročevalec poroča le o kreditnih prenosih v breme računov uporabnikov. V poročilo se vključujejo tudi prenosi znotraj posamezne kreditne institucije, kjer sta nalogodajalec in prejemnik isti osebi (npr. vezava sredstev preko elektronske banke).
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A7:
a) Spletna banka
Rubrika spletna banka se nadalje deli na naslednji podrubriki: uporabniki in plačila. V podrubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov storitev spletnega bančništva. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojne podjetnike ter pravne osebe. V podrubriko plačila se vpiše število in vrednost opravljenih transakcij z uporabo spletnega bančništva v breme računov uporabnikov. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojni podjetniki – domače transakcije, fizične osebe in samostojni podjetniki – meddržavne transakcije, pravne osebe – domače transakcije ter pravne osebe – meddržavne transakcije.
b) Telebanka
Rubrika telebanka se nadalje deli na podrubriki: uporabniki in plačila. V podrubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov storitev telebanke. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojne podjetnike ter pravne osebe. V podrubriko plačila se vpiše število in vrednost opravljenih transakcij z uporabo telebanke v breme računov uporabnikov. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojni podjetniki – domače transakcije, fizične osebe in samostojni podjetniki – meddržavne transakcije, pravne osebe – domače transakcije ter pravne osebe – meddržavne transakcije.
c) Mobilno bančništvo
Rubrika mobilno bančništvo se nadalje deli na podrubriki: uporabniki in plačila. V podrubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov storitev mobilnega bančništva. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojne podjetnike ter pravne osebe. V podrubriko plačila se vpiše število in vrednost opravljenih transakcij z uporabo mobilnega bančništva v breme računov uporabnikov. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojni podjetniki – domače transakcije, fizične osebe in samostojni podjetniki – meddržavne transakcije, pravne osebe – domače transakcije ter pravne osebe – meddržavne transakcije.
 
16. OBRAZEC SPI-A8: ELEKTRONSKI DENAR – KARTIČNA OBLIKA
Obvezniki poročanja so izdajatelji kartične oblike elektronskega denarja ter pravne osebe, ki opravljajo poravnave plačil z elektronskim denarjem, pri uporabi (plačevanju in nalaganju elektronskega denarja) v Sloveniji, za tiste mednarodne sheme elektronskega denarja, kjer so izdajatelji tuje pravne osebe. Slednji ne izpolnjujejo rubrik število izdanih in neporabljena vrednost.
Obvezniki poročanja na tem obrazcu poročajo tudi o uporabi kartic, ki poleg uporabe elektronskega denarja omogočajo tudi druge načine poravnave obveznosti (npr. kartice s kombinirano debetno funkcijo in uporabo elektronskega denarja). V teh primerih se v obrazec vpisujejo le zneski, ki se nanašajo na transakcije z elektronskim denarjem. Obveznik poročanja izpolni toliko obrazcev, kolikor različnih kartic za uporabo elektronskega denarja izdaja, oziroma za kolikor različnih kartic, izdanih v tujini, opravlja poravnave.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A8:
a) Šifra kartice
V rubriko šifra kartice se vpiše šifro kartice iz šifranta kartic. V kolikor gre za novo vrsto kartice ali v Sloveniji prvič uporabljeno kartico, je potrebno pridobiti novo šifro s strani Banke Slovenije na podlagi poslanega obrazca SPI-B1.
b) Izdane
V rubriko izdane se vpiše število vseh izdanih kartic ter posebej število kartic, na katere je bila vsaj enkrat naložena vrednost v elektronskem denarju (npr. v primeru kartic s kombinirano debetno funkcijo in funkcijo elektronskega denarja).
c) Nalaganje
V rubriko nalaganje se vpiše število in vrednost transakcij nalaganja elektronskega denarja na navedene kartice v četrtletju, za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno na domače transakcije ter meddržavne transakcije.
d) Praznjenje
V rubriko praznjenje se vpiše število in vrednost transakcij praznjenja elektronskega denarja iz navedene kartice v četrtletju, za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno na domače transakcije ter meddržavne transakcije.
e) Plačila
V rubriko plačila se vpiše število in vrednost plačilnih transakcij z elektronskim denarjem z navedenimi karticami v četrtletju, za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno na domače transakcije ter meddržavne transakcije.
f) Neporabljena vrednost
V rubriko neporabljena vrednost se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja na navedeni kartici na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča.
 
17. OBRAZEC SPI-A9: ELEKTRONSKI DENAR – PROGRAMSKA OBLIKA
Obvezniki poročanja so izdajatelji elektronskega denarja, ki je vezan na uporabo ustrezne programske opreme na osebnem računalniku ali drugem elektronskem mediju ali napravi in ki se ga tipično uporablja za prenos in plačila preko telekomunikacijskih omrežij (programska oblika elektronskega denarja, ne vključuje kartične oblike elektronskega denarja).
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A9:
a) Šifra sheme
Vpiše se šifro sheme programske oblike elektronskega denarja. Šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Uporabniki
V rubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov navedene sheme.
c) Nalaganje
V rubriko nalaganje se vpiše število in vrednost transakcij nalaganja elektronskega denarja na pomnilniške medije v četrtletju, za katerega se poroča.
d) Prenos denarja
V rubriko prenos denarja se vpiše število in vrednost transakcij prenosa elektronskega denarja s pomnilniškega medija na drugi račun (npr. na račun izdajatelja elektronskega denarja, nakazilo na transakcijski račun, nakazilo na račun drugega uporabnika in podobno) v četrtletju, za katerega se poroča.
e) Plačila
V rubriko plačila se vpiše število in vrednost plačilnih transakcij z elektronskim denarjem v četrtletju, za katerega se poroča.
f) Neporabljena vrednost
V rubriko neporabljena vrednost se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča.
 
18. OBRAZEC SPI-A10: PRENOSI SREDSTEV
Obvezniki poročanja so kreditne institucije, ki v okviru izvajanja internega ali medbančnega plačilnega prometa izvajajo prenose sredstev navedene v obrazcu.
Poroča se vse transakcije, pri katerih je vsaj na eni strani, bodisi na prilivni ali odlivni strani, udeležen komitent, ki ni monetarna finančna institucija (ni iz sektorja s.121 ali s.122). V poročilo se ne vključuje prenosov med kreditnimi institucijami v lastnem imenu in za lasten račun in transakcij iz naslova korespondenčnih odnosov med kreditnimi institucijami. V poročilo se vključujejo tudi prenosi med računoma istega komitenta, ki se vodita znotraj posamezne kreditne institucije, nalogodajalec in prejemnik plačila pa sta isti osebi.
Podatek o prenosu sredstev se nanaša na tisti dan, ko se transakcija sproži na strani nalogodajalca plačila.
Kot kreditni prenosi se štejejo transakcije, kjer prenos sproži dolžnik, kritje za transakcijo pa je zagotovljeno iz transakcijskega računa ali v gotovini; kot debetni prenosi pa transakcije, za katere tipično velja nakazovanje zneskov, katerih prenos sproži upnik.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A10:
a) Kreditni prenosi
Podatke o kreditnih prenosih pošilja kreditna institucija, pri kateri je dolžnik sprožil transakcijo. Poroča se o transakcijah v breme računov plačnikov – lastnih komitentov, ki jih vodijo.
V rubriko kreditni prenosi se vpiše podatke o številu in vrednosti kreditnih prenosov. Podatke se prikazuje ločeno na domače transakcije in meddržavne transakcije. Rubrika se nadalje deli na naslednje podrubrike: papirni nalogi, nepapirni nalogi, trajni nalogi in direktne odobritve.
Pologi oziroma dvigi gotovine na oziroma z računa z uporabo bančnih obrazcev se ne vključujejo med kreditne prenose sredstev.
V podrubriko kreditni prenosi – papirni nalogi se vpiše podatke o številu in vrednosti kreditnih prenosov, za katere je naročilo za izvršitev plačila komitent banki predložil v papirni obliki preko bančnega okenca, ali na druge načine, ki zahtevajo ročno obdelavo pri prenosu v elektronsko obliko, med katere se štejejo nalogi posredovani preko telefaksa, preko depozitne enote dnevno-nočni trezor in plačil preko depozitne enote na bankomatih.
V podrubriko kreditni prenosi – nepapirni nalogi se vpiše podatke o številu in vrednosti kreditnih prenosov v obliki skupine nalogov posredovanih na pomnilniškem mediju (ponavadi na disketi ali zgoščenki). V rubriko se ne vključuje kreditnih prenosov sredstev, sproženih in izvedenih preko bankomatov s funkcijo kreditnega prenosa sredstev (te transakcije se poroča v obrazcu SPI-A3) ter transakcije izvedene v okviru elektronskega bančništva (te transakcije se poroča v obrazcu SPI-A7).
V podrubriko kreditni prenosi – trajni nalogi se vpiše število in vrednost transakcij s trajnimi nalogi.
V podrubriko kreditni prenosi – direktne odobritve se vpiše število in vrednost transakcij z direktnimi odobritvami.
b) Debetni prenosi
Podatke o debetnih prenosih pošilja kreditna institucija, pri kateri je upnik sprožil transakcijo. Pri posebnih nakaznicah podatke pošilja kreditna institucija, ki na podlagi medbančnega dogovora opravlja izplačila posebnih nakaznic.
V rubriko debetni prenosi se vpiše število in vrednost transakcij. Podatke se prikazuje ločeno na domače transakcije in meddržavne transakcije. Rubrika se nadalje deli na naslednje podrubrike: direktne obremenitve, posebne nakaznice in ostali debetni prenosi.
V podrubriko debetni prenosi – direktne obremenitve se vpiše število in vrednost direktnih obremenitev, ki jih je sprožil upnik (iniciator).
V podrubriko debetni prenosi – posebne nakaznice se vpiše število in vrednost vseh izplačil oziroma odobritev denarnih sredstev s posebnimi nakaznicami, ki so jih kreditne institucije izplačale imetniku posebne nakaznice oziroma odobrile na njegov račun.
V podrubriko debetni prenosi – ostali debetni prenosi se vpiše število in vrednost debetnih prenosov, ki niso zajeti v drugih rubrikah. V rubriko ne prištevamo čekov (slednji se evidentirajo v obrazcu SPI-A4).
c) Interne preknjižbe
V rubriko interne preknjižbe se vpiše število in vrednost transakcij, kjer je transakcija generirana sistemsko – programsko, brez plačilne instrukcije ali naloga in se izvede v internem sistemu posamezne kreditne institucije kot interna preknjižba med računom komitenta in računom kreditne institucije, ki vodi račun komitenta. Rubrika interne preknjižbe se deli na naslednji podrubriki: v dobro in v breme.
V podrubriko interne preknjižbe – v dobro se vpiše število in vrednost internih preknjižb. Vanjo so vključene odobritve računov komitentov, ki jih kreditna institucija izvrši z interno preknjižbo sredstev (sistemske transakcije) in predstavljajo prenos sredstev v dobro računa komitenta in v breme računa kreditne institucije, ki vodi račun komitenta, brez uporabe plačilnega instrumenta. Tako se med interne preknjižbe – v dobro poročajo:
· plačilo obresti ali dividend s strani kreditne institucije v dobro računa komitenta,
· transakcije iz naslova prodaje vrednostnih papirjev ali tuje valute, ki jih opravi kreditna institucija, po nalogu imetnika računa,
· izplačilo odobrenega posojila na račun komitenta,
· transakcije iz naslova prenosa sredstev na varčevalni račun komitenta, zbirni račun za namen izvajanja transakcij z vrednostnimi papirji ali katerikoli drugi račun istega komitenta pri isti kreditni instituciji.
V podrubriko interne preknjižbe – v breme se vpiše število in vrednost internih preknjižb. Vanjo so vključene bremenitve računov komitentov, ki jih kreditna institucija izvrši z interno preknjižbo sredstev (sistemske transakcije) in predstavljajo prenos sredstev v dobro računa kreditne institucije in v breme računa komitenta, katerega račun vodi, brez uporabe plačilnega instrumenta. Tako se med interne preknjižbe – v breme poročajo:
· plačilo bančne provizije s strani komitenta kreditni instituciji,
· transakcije iz naslova nakupov vrednostnih papirjev ali tuje valute, ki jih opravi kreditna institucija po nalogu imetnika računa,
· poplačilo/vračilo najetega posojila na račun kreditne institucije,
· prenos sredstev na račun za plačevanje s kreditno kartico,
· transakcije iz naslova prenosa sredstev iz varčevalnega računa komitenta, zbirnega računa za namen izvajanja transakcij z vrednostnimi papirji ali drugih računov istega komitenta pri isti banki,
· plačilo davkov s strani komitenta kreditni instituciji ali davčnemu uradu.
d) Pologi na bankomatih
V rubriko pologi na bankomatih se vpiše število in vrednost pologov gotovine na lasten račun komitentov, izvedenih preko bankomatov v Sloveniji in tujini. Podatke se prikazuje ločeno glede na transakcije na bankomatih v Sloveniji s karticami izdanimi s strani kreditne institucije lastnice bankomata (»on-us« transakcije), transakcije na bankomatih v Sloveniji s karticami drugih izdajateljev v Sloveniji (»not-on-us« transakcije), transakcije na bankomatih v tujini s karticami slovenskih izdajateljev, ter transakcije na bankomatih v Sloveniji s karticami tujih izdajateljev.
 
19. SPI-A11: DRUGE SODOBNE TRŽNE POTI
Obvezniki poročanja so vsi subjekti, ki nudijo možnosti opravljanja brezgotovinskih plačil blaga ali storitev preko tržnih poti, ki niso zajete v drugih obrazcih navedenih v tem navodilu (npr. plačila blaga in storitev s pomočjo mobilnih telefonov).
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A11:
a) Šifra tržne poti
Vpiše se šifro tržne poti. V primeru nove tržne poti, šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Prodajna mesta
V rubriko prodajna mesta se vpiše število prodajnih mest ob koncu četrtletja, za katerega se poroča, na katerih je mogoče izvesti plačilo preko navedene tržne poti. Podatek se prikaže ločeno na fizične lokacije in lokacije na internetu.
c) Plačila
V rubriko plačila se vpiše število in vrednost plačil v četrtletju, za katerega se poroča. Podatek se prikaže ločeno na transakcije izvedene na fizičnih lokacijah in lokacijah na internetu.
 
20. OBRAZEC SPI-B1: LASTNOSTI PLAČILNE KARTICE
Obvezniki poročanja so izdajatelji domačih ali licenčnih plačilnih kartic, izdanih v Sloveniji, izdajatelji predplačniških plačilnih kartic ter pravne osebe, ki opravljajo poravnave plačil v Sloveniji pri uporabi mednarodnih plačilnih kartic, ki so izdane v tujini.
Obrazec se izpolni ob vsaki izdaji nove vrste plačilne kartice in ob prvem pojavu transakcije z mednarodno plačilno kartico izdano v tujini, v Sloveniji, ter ob vsakokratni spremembi kateregakoli podatka na obrazcu.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-B1:
a) Kartica
V rubriko kartica se vpiše uradni naziv kartice, šifro kartice dodeljeno s strani Banke Slovenije (če gre za novo vrsto kartice se polje pusti prazno) in datum prve možne izdaje ali uporabe v Sloveniji.
b) Izdajatelj
V rubriki izdajatelj se opredeli podatke o izdajatelju in o morebitni licenčni pogodbi s tujim izdajateljem. Izbere se ustrezno opredelitev: banka ali podjetje, domač izdajatelj ali tuj izdajatelj ter v primeru domačega izdajatelja še domača kartica ali licenčna kartica.
c) Območje uporabe
V rubriki območje uporabe se opredeli območje uporabe plačilne kartice: Slovenija ali mednarodno. Če je plačilno kartico mogoče uporabljati poleg Slovenije še v vsaj eni državi, se jo označi kot mednarodna.
d) Dvig gotovine na bankomatih
V rubriki dvig gotovine na bankomatih se opredeli ali je s kartico mogoče dvigovati gotovino na bankomatih v Sloveniji.
e) Namenskost
V rubriki namenskost se opredeli ali je plačilna kartica enonamenska ali večnamenska. Če je plačilno kartico mogoče uporabiti za plačilo le ene vrste blaga ali storitve, se opredeli kot enonamenska.
f) Imetnik
V rubriki imetnik se opredeli ali je kartica namenjena fizičnim osebam (osebna kartica) ali pravnim osebam (poslovna kartica).
g) Način poravnave
V rubriki način poravnave se opredeli tip plačilne kartice glede na način poravnave obveznosti pri opravljenih plačilih. Izbere se med naslednjimi tipi: debetna, kreditna, odloženo plačilo, elektronski denar, kombinirana debetna in elektronski denar, predplačilo – enkratno in predplačilo – večkratno.
 
21. OBRAZEC SPI-B2: LOKACIJA BANČNIH AVTOMATOV V MREŽI
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež bankomatov.
Obveznik poročanja obravnava bankomate v mreži po skupinah glede na to, kateri banki pripadajo. Za vsako od teh skupin izpolni toliko obrazcev na kolikor različnih lokacijah (iz šifranta poštnih številk in krajev) se bankomati nahajajo.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-B2:
a) Šifra banke
Vpiše se šifra banke (Poslovnega registra Slovenije), ki ji bankomati v mreži pripadajo.
b) Kraj
Vpiše se kraj, v katerem se eden ali več bankomatov nahaja
c) Poštna številka
Vpiše se poštno številko, v katerem se eden ali več bankomatov nahaja.
d) Vrste bankomatov
V rubriko vrste bankomatov se vpiše število vseh bankomatov na opredeljeni lokaciji. Poleg omenjenega agregatnega podatka (bankomati – vsi) se za opredeljeno lokacijo prikaže število bankomatov po skupinah glede na naslednje njihove funkcije: dvig gotovine, depozitna enota, funkcija prenosa sredstev in nalaganje elektronskega denarja. Posamezen bankomat se lahko prišteva v več skupin. Funkcija prenosa sredstev je v tem primeru definirana kot možnost prenosa sredstev iz računa uporabnika na račun prejemnika z uporabo bankomatov (brez uporabe papirnih nalogov).
 
22. OBRAZEC SPI-B3: LOKACIJA POS TERMINALOV V MREŽI
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež POS terminalov.
Obveznik poročanja izpolni za vsako mrežo POS terminalov, ki jo upravlja, toliko obrazcev, na kolikor različnih lokacijah (iz šifranta poštnih številk in krajev) se POS terminali nahajajo.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-B3:
a) Šifra mreže
Vpiše se šifro mreže iz šifranta mrež POS terminalov. V primeru nove mreže POS terminalov, šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Kraj
Vpiše se kraj, v katerem se eden ali več POS terminalov nahaja.
c) Poštna številka
Vpiše se poštno številko, v katerem se eden ali več POS terminalov nahaja.
d) Vrste POS terminalov
V rubriko vrste POS terminalov se vpiše število vseh POS terminalov na opredeljeni lokaciji. Poleg agregatnega podatka (POS – vsi) se za opredeljeno lokacijo prikaže število POS terminalov po skupinah glede na naslednje njihove funkcije: EFTPOS – vsi, EFTPOS – elektronski denar in POS – ostali.
Pod skupino EFTPOS – vsi se vpiše število vseh POS terminalov na opredeljeni lokaciji, kjer se informacija o plačilu zajema elektronsko (EFTPOS), ter pod skupino EFTPOS – elektronski denar še ločen podatek o številu vseh EFTPOS terminalov na opredeljeni lokaciji, ki omogočajo poleg običajnih EFTPOS funkcij tudi plačevanje z elektronskim denarjem. EFTPOS terminale zajete v skupini EFTPOS – elektronski denar se prišteva tudi v skupino EFTPOS – vsi. Pod skupino POS – ostali se vpiše število terminalov, kjer se informacija o plačilu zajema ročno na papirnih vavčerjih.
Poročevalec vpiše število vseh terminalov, ki se na določeni lokaciji nahajajo tudi, če se uporabljajo zgolj kot rezervni terminal, v primeru, da EFTPOS terminal ni na voljo.
 
23. OBRAZEC SPI-B4: LOKACIJE TERMINALOV ZA UPORABO ELEKTRONSKEGA DENARJA
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež terminalov za uporabo elektronskega denarja.
Obveznik poročanja izpolni toliko obrazcev, na kolikor različnih lokacijah (iz šifranta poštnih številk in krajev) se terminali nahajajo.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-B4:
a) Šifra mreže
Vpiše se šifro mreže iz šifranta mrež terminalov za uporabo kartične oblike elektronskega denarja. V primeru nove mreže, šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Kraj
Vpiše se kraj, v katerem se eden ali več terminalov nahaja.
c) Poštna številka
Vpiše se poštno številko, na kateri se eden ali več terminalov nahaja.
d) Število terminalov
V rubriko število terminalov se vpiše število vseh terminalov na opredeljeni lokaciji. Poleg omenjenega agregatnega podatka (terminali – vsi) se za opredeljeno lokacijo prikaže število terminalov po skupinah glede na naslednji dve njihovi funkciji: nalaganje oziroma praznjenje ter plačila. Posamezen terminal se lahko prišteva v več skupin in zato ni nujno, da je skupno število funkcij enako številu terminalov – vsi. Za opredeljeno lokacijo se prikaže število terminalov po skupinah glede na naslednje njihove funkcije: nalaganje oziroma praznjenje in plačila. V prikazu se upošteva tudi bankomate, ki omogočajo nalaganje elektronskega denarja (pod nalaganje vrednosti), ter EFTPOS terminale, ki omogočajo plačevanje z elektronskim denarjem (pod plačila).
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03).
Obvezniki poročanja predložijo poročila s podatki, ki se nanašajo na obdobje do vključno 31. decembra 2006, v skladu z Navodilom za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03).
25. To navodilo začne veljati 1. januarja 2007.
Ljubljana, dne 18. avgusta 2006
Viceguverner
Banke Slovenije
Darko Bohnec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti