Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3902. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012), stran 9689.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012), št. 09-31/03 z dne 10. 2. 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Vransko, ki meri 8.406,54 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Braslovče in Vransko, oziroma v katastrskih občinah Letuš, Dobrovolje, Podvrh, Prekopa, Tešova, Vransko, Jeronim, Ločica in Zaplanina.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vransko je s 1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 95% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 5% državnih gozdov;
B) površina: 5.484,30 ha, od katere je 5.347,77 ha večnamenskih gozdov, 5 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 131,53 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 298,29 m3/ha, od tega 133,34 m3/ha iglavcev in 164,95 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,95 m3/ha, od tega 2,93 m3/ha iglavcev in 4,02 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vransko določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 5.344,76 ha,
– ekološke funkcije na površini 195,15 ha ter
– socialne funkcije na površini 372,44 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vransko za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 295.741 m3, od tega 132.239 m3 iglavcev in 163.502 m3listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 848,83 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 152,67 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita 31.300 sadik s tulci in količki ter zaščita 3,10 ha nasadov z ograjo,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 10 ha ter sadnja 600 dreves plodonosnih vrst.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vransko v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žalec, Savinjska 59, Žalec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-7/2001/9
Ljubljana, dne 17. julija 2006
EVA 2003-2311-0135
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti