Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4687. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C)
4688. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-F)
4689. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D)
4690. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4691. Uredba o izvajanju nalog na hidromelioracij­skih sistemih
4692. Uredba o določitvi mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo sedlo
4693. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi)
4694. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo
4695. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Libiji
4696. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali
4697. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

Odloki

4698. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

MINISTRSTVA

4699. Pravilnik o spremembah Odredbe o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle
4700. Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto
4701. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto
4702. Pravilnik o preiskovanju pomorskih nesreč
4703. Pravilnik o enotnih postopkih nadzora cestnega prevoza nevarnega blaga
4704. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo sedlo
4705. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
4706. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA PITERS – FUNDACIJA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA V DRUŽINI IN ZASVOJENOSTI IGRALNIŠTVA

SODNI SVET

4707. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu nadomestnih volitev člana personalnega sveta Višjega sodišča v Celju 23. novembra 2005

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4708. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
4709. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije
4710. Sprememba Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga

OBČINE

Ajdovščina

4711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
4712. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Brežice

4713. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2006

Celje

4714. Odlok o lokacijskem načrtu SR – CE SEVER II
4715. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa

Črna na Koroškem

4716. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2006
4717. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije

Dobrova-Polhov Gradec

4718. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega lokacijskega načrta VS 39/6-1 Jarčen potok

Ig

4719. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2006

Jesenice

4720. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2006

Kamnik

4721. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kobarid

4722. Sklep o prenehanju javnega dobra
4723. Sklep o prenehanju javnega dobra
4724. Sklep o ustanovitvi javnega dobra

Kuzma

4725. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja za leto 2005
4726. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2005

Ljubljana

4728. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Majšperk

4729. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk
4730. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Metlika

4731. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika

Radeče

4732. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče
4733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
4734. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
4735. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4736. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče

Slovenske Konjice

4737. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
4738. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Šmartno pri Litiji

4727. Sklep o plačilih staršev za programe predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Trebnje

4739. Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
4740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje
4741. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2006
4742. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4743. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4744. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4745. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

4746. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Turnišče
4747. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2005
4748. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče

Zavrč

4749. Sklep o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja

Žužemberk

4750. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Žužemberk
4751. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

POPRAVKI

1. Popravek Pravilnika o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil
2. Popravek Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje
3. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2005
4. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

72. Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja glede nadzora nad emisijami dušikovih oksidov ali njihovih čezmejnih tokov (MPKOZV)

Vlada Republike Slovenije

73. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za zveze Ruske federacije o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih povezav
74. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola o presaditvi človeških organov in tkiv h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino
75. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede biomedicinskih raziskav

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o zaposlovanju ter delovnih pogojih in življenjskih razmerah izvajalcev zdravstvene nege (Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 149)
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o podeljevanju evropskih patentov
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o patentnem pravu
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o nacionalnih osebnih dokumentih pomorščakov (Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 108)
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirne konvencije o nadzoru nad tobakom
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o pravu znamk
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Ženevskega akta Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov
8. Obvestilo o začetku veljavnosti Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije
9. Obvestilo o začetku veljavnosti Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada
10. Obvestilo o začetku veljavnosti Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih
11. Obvestilo o začetku veljavnosti Opcijskega protokola h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
12. Obvestilo o začetku veljavnosti Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča
13. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje
14. Obvestilo o začetku veljavnosti Evropskega kodeksa o socialni varnosti
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladji (Konvencija ILO št. 180)
16. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976
17. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o mednarodnih razstavah
18. Obvestilo o začetku veljavnosti Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin
19. Obvestilo o začetku veljavnosti Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv
20. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola iz leta 1993, ki podaljšuje in spreminja Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 1986
21. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o nedovoljenem prometu po morju za izvajanje 17. člena Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi
22. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
23. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja
24. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodnega kazenskega sodišča
25. Obvestilo o začetku veljavnosti Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij
26. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
27. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj in Vlado Republike Slovenije in Upravni dogovor o posebnih namenskih prispevkih v Sklad za industrijski razvoj
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti