Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4695. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Libiji, stran 11537.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Libiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 3275/1993 z dne 22. novembra 1993 o prepovedi ugoditve zahtevkom v zvezi s pogodbami in posli, v izvajanje katerih je posegla resolucija Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov št. 883 (1993) in z njo povezane resolucije (UL L št. 295 z dne 30. 11. 1993, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 3275/1993/ES).
2. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. člena Uredbe 3275/1993/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. člena Uredbe 3275/1993/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
II. KAZENSKE DOLOČBE
3. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ugodi ali stori katerokoli dejanje v smeri ugoditve zahtevka, ki ga pod ali v povezavi s pogodbo ali poslom, v izvajanje katerega je posredno ali neposredno, v celoti ali delno, posegla uvedba omejevalnih ukrepov na podlagi resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov št. 883 (1993) in z njo povezane resolucije, vloži:
(a) fizična ali pravna oseba v Libiji ali če ukrepa preko fizične ali pravne osebe v Libiji,
(b) katera koli fizična ali pravna oseba, posredno ali neposredno, v imenu ali v korist ene ali več fizičnih ali pravnih oseb v Libiji,
(c) katera koli fizična ali pravna oseba, ki izkoristi prenos ali pravice ali drugače uveljavlja zahtevek preko ene ali več fizičnih ali pravnih oseb v Libiji,
(d) katera koli druga fizična ali pravna oseba iz osmega odstavka resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov št. 883 (1993),
(e) katera koli fizična ali pravna oseba, ki predloži zahtevo izhajajoč iz ali v zvezi s plačilom zadolžnice ali finančne garancije ali zavarovanjem eni ali več fizičnim ali pravnim osebam navedenih v prvem odstavku tega člena (prvi odstavek 2. člena Uredbe 3275/1993/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 2. člena Uredbe 3275/1993/ES (prvi odstavek 2. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. člena Uredbe 3275/1993/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovi te podatke (drugi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
III. NADZOR
5. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 3275/1993/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi ter policija.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 3275/1993/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
IV. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-106/2005
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-1811-0092
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik