Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4727. Sklep o plačilih staršev za programe predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji, stran 11594.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 16.a Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/06) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na nadaljevanju 24. redne seje dne 15. 11. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
o plačilih staršev za programe predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
I.
Staršem otrok, ki obiskujejo javni vrtec VVZ Litija, se od 1. 11. 2005 dalje določi višina plačila za program, ki ga njihov otrok obiskuje, po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih od naslednje osnove:
+--------------------------------------------------+------------+
|Program predšolske vzgoje, ki ga izvaja VVZ Litija|Osnova v SIT|
+--------------------------------------------------+------------+
|I. starostna skupina – otroci stari od      |      |
|1–3 let                      |      |
|– celodnevni program               | 95.850,00 |
|– poldnevni program                | 72.675,00 |
+--------------------------------------------------+------------+
|II. starostna skupina – otroci stari od      |      |
|3–6 let                      |      |
|– celodnevni program               | 80.190,00 |
|– poldnevni program                | 58.951,00 |
+--------------------------------------------------+------------+
S 1. 5. 2006 se osnova za starše poveča za nadaljnjih 10% za prvo starostno skupino.
II.
Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
III.
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko za določitev višine plačila od 1. 1. 2006 dalje pri vložitvi vloge za znižano plačilo vrtca kot olajšavo uveljavljajo kredite, ki so jih najeli za reševanje svoje stanovanjske problematike pri poslovnih bankah, Stanovanjskem skladu ali podjetjih, kjer so zaposleni. Kot dokazilo o najetju kredita morajo starši pri oddaji vloge, poleg obveznih prilog, priložiti tudi kopijo kreditne pogodbe, dokazila o plačanih zadnjih treh mesečnih anuitetah ter v primeru pridobljenega nenamenskega kredita tudi ustrezne račune, ki se glasijo na ime kreditojemalca in ki izkazujejo sredstva, porabljena za rešitev stanovanjskega problema.
IV.
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 500 SIT za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena najmanj enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega zdravniškega potrdila.
V.
Starši lahko med letom začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 11. 2005 dalje.
Št. 601-0006/2005
Šmartno pri Litiji, dne 15. novembra 2005
Župan
Občine Litija
Milan Izlakar l.r.