Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4739. Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«, stran 11601.

Na podlagi 2., 9., 10., 18. in 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03, 16/04, 123/04) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 22. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa programsko vsebino in programsko zasnovo občinskega glasila »Glasilo občanov« (v nadaljevanju: glasilo), izdajatelja in sedež glasila, sestavo Uredniškega sveta, njegovo imenovanje, obveznosti in odgovornosti uredniškega sveta, vire financiranja ter splošne etične norme uredniškega sveta (kodeks).
2. člen
Temeljni cilj in naloga glasila je skrb za obveščanje, predvsem občanov Občine Trebnje, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. Programska vsebina po tem odloku so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije), ki se razširjajo z namenom obveščanja občanov z lokalnimi predpisi in sklepi, javnimi razpisi, sklepi Občinskega sveta, delovanju občinske uprave, delovanju krajevnih skupnosti, obvestil Upravne enote Trebnje, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb društev ter institucij in podjetij.
II. PROGRAMSKA ZASNOVA
3. člen
Programska zasnova glasila vsebuje naslednje vsebine:
– napovednik pomembnih dogodkov;
– »kotiček župana« ter članki Nadzornega sveta občine, sklepi Občinskega sveta, in delovanje občinske uprave;
– delovanje krajevnih skupnosti, političnih strank, Upravne enote in državnih organov;
– gospodarstvo, obrt, podjetništvo in turizem;
– kmetijstvo, vinogradništvo, sadjarstvo in čebelarstvo;
– kultura in socialno področje;
– otroški kotiček, križanka, šolska dejavnost;
– šport in delovanje društev.
Politične stranke, ki so zastopane v Občinskem svetu, imajo možnost objave člankov na tretji strani največ do velikosti 1/8 strani.
4. člen
Programska zasnova se lahko spremeni, če je potrebno objaviti pomembne vsebine za seznanitev občanov in zaradi svoje velikosti ter pomembnosti ne smejo biti okrnjene (volitve, odloki, objave navodil ob naravnih in drugih nesrečah, javni razpisi ter podobna obvestila).
5. člen
V glasilu se ne objavijo komercialne reklame in obvestila, brezplačno pa se objavijo osmrtnice občanov Občine Trebnje ter obvestila društev v Občini Trebnje in medobčinskih društev, v katere so vključeni občani Občine Trebnje.
6. člen
Uredniški svet nadzira objave in obvestila, ki morajo biti vsebinsko v skladu s kodeksom novinarstva.
Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo. Informacija, ki jo poda župan oziroma občinska uprava z zahtevo objave, mora biti objavljena. Za objavo te informacije pa odgovarja tisti, ki je zahteval objavo.
III. IZDAJATELJ GLASILA
7. člen
Izdajatelj glasila je Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
8. člen
Izvajalca (tehnični sodelavec) izdaje glasila potrdi župan Občine Trebnje na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Občinska uprava.
9. člen
Glasilo praviloma izhaja enkrat mesečno, in sicer do 5. dne v mesecu (razen v poletnih mesecih).
Glasilo je brezplačno za vsa gospodinjstva v Občini Trebnje.
10. člen
Izvajalec izdaje glasila mora na vidnem mestu zagotoviti objavo izdajatelja glasila, odgovornega urednika, člane uredniškega sveta, število izvodov glasila in obvestilo, da je glasilo brezplačno za vsa gospodinjstva v občini.
IV. UREDNIŠKI SVET
11. člen
Glasilo pripravlja Uredniški svet, ki ima odgovornega urednika in člane sveta.
Politične stranke in samostojno izvoljeni svetniki zastopani v Občinskem svetu imenujejo po enega predstavnika v Uredniški svet, enega predstavnika Občinske uprave pa imenuje v svet župan.
12. člen
Odgovornega urednika predlaga Uredniški svet na prvi konstitutivni seji, imenuje pa ga Občinski svet.
Stranke imenujejo v Uredniški svet člana, ki ima željo in smisel do novinarskega dela.
13. člen
Odgovorni urednik zagotavlja smotrno organizacijo dela, vodi in usklajuje, usmerja in razporeja delo članov uredniškega sveta in zunanjih dopisnikov ter koordinira delo z izbranim izvajalcem izdaje glasila.
Uredniški svet je imenovan za obdobje mandata Občinskega sveta.
Člani Uredniškega sveta in odgovorni urednik so lahko ponovno imenovani ob novi izvolitvi Občinskega sveta.
14. člen
Sedež Uredniškega sveta je:
– Goliev trg 4, 8210 Trebnje.
15. člen
Opremo in sredstva za delo Uredniškega sveta zagotavlja Občinska uprava.
16. člen
Za svoje delo so odgovorni urednik in člani Uredniškega sveta upravičeni do sejnin v skladu z določili Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna občine, postavke stroški občinskega informiranja, na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z Občinsko upravo.
Dodatno plačilo oziroma nagrajevanja dela članov Uredniškega sveta in glavnega urednika se izvajalec izdaje glasila dogovarja z odgovornim urednikom.
17. člen
Uredniški svet je dolžan občinskemu svetu vsako leto do meseca marca podati poročilo o svojem delu.
V. NOVINARSKI KODEKS UREDNIŠKEGA SVETA
18. člen
Člani Uredniškega sveta morajo biti pri svojem delovanju politično nevtralni. Zbrane informacije morajo preverjati in biti previdni, da se izognejo napakam. Objavljeni prispevki morajo biti podpisani z imenom avtorja prispevka. Anonimne članke se ne objavi.
19. člen
Pri objavljanju informacij, ki vsebujejo obtožbe, morajo člani hkrati pridobiti odziv tistih, ki jih informacije zadevajo. Informacije morajo biti objavljene v isti številki glasila oziroma najkasneje v naslednji številki glasila, na isti strani.
20. člen
Člani Uredniškega sveta ne smejo zlorabljati informacij o finančnih in drugih dogodkih, ki jih pri svojem delu pridobijo v Občinski upravi. Hkrati morajo zavrniti ugodnosti, ki jih ponujajo oglaševalci ali interesne skupine in se upreti poskusom, da bi vplivali na njihovo poročanje.
21. člen
Člani Uredniškega sveta morajo spoštovati pravico posameznika do zasebnosti in se izogibati senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Poseg v zasebnost je dovoljen le, če za to obstaja javni interes. Pri poročanju o javnih osebnostih in tistih, ki želijo dobiti moč in vpliv ter zbujati pozornost, je pravica javnosti do obveščenosti širša. Člani se morajo zavedati, da se lahko z zbiranjem ter objavo informacij in fotografij škodi posameznikom, ki niso vajeni medijske in javne pozornosti.
22. člen
Pri poročanju s področja pravosodja morajo člani upo­števati, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen.
23. člen
Posebno pozornost morajo člani pokazati pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih ali tistih, ki jih je doletela družinska tragedija.
24. člen
Člani Uredniškega sveta imajo pravico zavrniti delo, ki je v nasprotju s Kodeksom novinarjev Slovenije. Nihče ne sme brez soglasja avtorja članka pomensko spreminjati ali predelati njegove prispevke.
25. člen
Glede vprašanj, ki niso urejena v tem poglavju, se člani Uredniškega sveta ob konfliktnih ali drugih situacijah, ki vplivajo na njihovo delo pri zbiranju gradiva za članke, ravnajo v skladu s Kodeksom novinarjev Slovenije in Zakonom o medijih.
VI. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi časopisa Glasilo občanov Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 33/92).
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-02/2005
Trebnje, dne 22. novembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.