Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4696. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali, stran 11538.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2004/852/SZVP z dne 13. decembra 2005 o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (UL L št. 368 z dne 15. 12. 2004, str. 50, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Stališče 2004/852).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz te uredbe, Uredbe Sveta (ES) št. 174/2005 z dne 31. januarja 2005 o uvedbi omejitev pri zagotavljanju pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Slonokoščeni obali (UL L št. 29 z dne 2. 2. 2005, str. 5, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 174/2005/ES) in Uredbe Sveta (ES) št. 560/2005 z dne 12. aprila 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (UL L št. 95 z dne 14. 4. 2005, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 560/2005/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) V Slonokoščeno obalo je prepovedana prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in drugega vojaškega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, s strani državljanov Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo ladij, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom registriranim v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali je takšno blago po poreklu iz Republike Slovenije ali ne.
(2) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da to vnaprej odobri Odbor ustanovljen na podlagi štirinajstega odstavka Resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1572 (2004) (v nadaljnjem besedilu: Odbor), ne uporablja za:
– dobavo in tehnično pomoč, namenjeno izključno za podporo ali uporabo v operaciji Združenih narodov v Slonokoščeni obali in za francoske sile, ki jo podpirajo;
– prodajo, dobavo, pošiljanje ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene zgolj za humanitarno ali zaščitno uporabo, vključno z opremo za operacije Evropske unije, Združenih narodov, Afriške unije in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav;
– zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s takšno opremo;
– zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja v zvezi s takšno opremo.
(3) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za:
– prodajo, dobavo, prenos ali izvoz zaščitnih oblačil, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih v Slonokoščeno obalo izključno za osebno uporabo začasno izvozi osebje Združenih narodov, osebje Evropske unije, Evropske skupnosti ali njenih držav članic, predstavniki medijev, delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvojnimi dejavnostmi ter pridruženo osebje vseh naštetih oseb;
– prodajo ali dobavo v obliki začasnega prenosa ali izvoza v Slonokoščeno obalo za sile države, ki ukrepa v skladu z mednarodnim pravom zgolj in neposredno za lažjo evakuacijo svojih državljanov in tistih, za katere ima konzularno pristojnost v Slonokoščeni obali, po prejemu predhodnega obvestila Odbora;
– prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega vojaškega materiala in tehnično usposabljanje ter pomoč, ki so namenjeni izključno za podporo ali uporabo v procesu preoblikovanja obrambnih in varnostnih sil v skladu s točko (f) tretjega odstavka Sporazuma Linas-Marcouzssis, po predhodni odobritvi Odbora.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se prepreči:
– vsem osebam, ki po mnenju Odbora predstavljajo nevarnost za mir in proces nacionalne sprave v Slonokoščeni obali, zlasti tistim, ki preprečujejo izvajanje Sporazumov Linas-Marcoussis in Accra III;
– vsem drugim osebam, ki so bile na osnovi ustreznih informacij spoznane za odgovorne za grobe kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v Slonokoščeni obali;
– vsem drugim osebam, ki javno spodbujajo sovraštvo in nasilje;
– vsem drugim osebam, katere je Odbor spoznal za kršitelje ukrepov iz sedmega odstavka Resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1572 (2004).
(2) Fizične osebe iz prejšnjega odstavka tega člena so navedene v prilogi I Uredbe 560/2005/ES z vsemi spremembami.
(3) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za primere, ko Odbor ugotovi, da je takšno potovanje utemeljeno iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ko sklene, da bi taka izjema prispevala k ciljem iz resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, in sicer vzpostavitev miru in nacionalne sprave v Slonokoščeni obali ter stabilnosti na tem območju.
(4) V primerih, ko se na podlagi četrtega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali prehod preko ozemlja Republike Slovenije osebam iz drugega odstavka tega člena, se takšno dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno ter na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. člena te uredbe, 2. in 3. člena Uredbe 174/2005/ES ter 2. in 8. člena Uredbe 560/2005/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. člena te uredbe, 2. in 3. člena Uredbe 174/2005/ES ter 2. in 8. člena Uredbe 560/2005/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
5. člen
Pristojni organi iz priloge II Uredbe 174/2005/ES in priloge II Uredbe 560/2005/ES v Republiki Sloveniji so Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za obrambo.
III. KAZENSKE DOLOČBE
6. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v Slonokoščeno obalo prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža orožje in drug vojaški material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo ladij, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom registriranim v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali je takšno blago po poreklu iz Republike Slovenije ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Slonokoščeni obali ali za uporabo v njej, neposredno ali posredno odobri, proda, dobavi ali posreduje tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi (točka (a) 2. člena Uredbe 174/2005/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Slonokoščeni obali ali za uporabo v njej, neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnih materialov ali za katero koli subvencijo, prodajo dobavo ali prenos z njimi povezane tehnične pomoči in drugih storitev (točka (b) 2. člena Uredbe 174/2005/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij iz točk (a) in (b) 2. člena uredbe 174/2005/ES (točka (c) 2. člena Uredbe 174/2005/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Slonokoščeni obali ali za uporabo v Slonokoščeni obali, neposredno ali posredno, zavestno in namerno proda, dobavi, prenese ali izvozi opremo iz priloge I Uredbe 174/2005/ES, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, tudi če po poreklu ni iz Evropske skupnosti (točka (a) 3. člena Uredbe 798/2004/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi Slonokoščeni obali ali za uporabo v Slonokoščeni obali, neposredno ali posredno odobri, proda, dobavi, prenese tehnično pomoč oziroma zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z opremo iz Priloge I Uredbe 798/2004/ES (točki (b) in (c) 3. člena Uredbe 174/2005/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij iz točk (a), (b) in (c) 3. člena Uredbe 174/2005/ES (točka (d) 3. člena Uredbe 174/2005/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zamrzne vseh sredstev in ekonomske vire, ki so neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, entitet ali ustanov naštetih v prilogi I Uredbe 560/2005/ES (prvi odstavek 2. člena Uredbe 560/2005/ES);
– fizičnim ali pravnim osebam, entitetam ali ustanovam iz priloge I Uredbe 560/2005/ES neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na razpolago kakršna koli sredstva ali ekonomske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 560/2005/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena uredbe 560/2005/ES (tretji odstavek 2. člena Uredbe 560/2005/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 560/2005/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 560/2005ES, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 560/2005/ES, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 560/2005/ES);
– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 560/2005/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 560/2005/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 2. člena te uredbe, 2. in 3. člena Uredbe 174/2005/ES ter 2. in 8. člena Uredbe 560/2005/ES (prvi odstavek 4. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. člena te uredbe, 2. in 3. člena Uredbe 174/2005/ES ter 2. in 8. člena Uredbe 560/2005/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke (drugi odstavek 4. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe, Uredbe 174/2005/ES in Uredbe 560/2005/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, in če gre za vojaško orožje in opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe, Uredbe 174/2005/ES in Uredbe 560/2005/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-109/2005
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-1811-0118
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik