Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

73. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za zveze Ruske federacije o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih povezav, stran 1390.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA PROMET IN ZVEZE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA ZVEZE RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU POŠTNIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH POVEZAV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za zveze Ruske federacije o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih povezav, podpisan v Ljubljani 4. aprila 1995.
2. člen.
Besedilo sporazuma se v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za zveze Ruske federacije o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih povezav
Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvo za zveze Ruske federacije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se,
v prizadevanju, da bi razvijali in poglabljali medsebojno koristno sodelovanje na področju zvez v korist gospodarskega in družbenega razvoja svojih držav,
dogovorili o naslednjem:
Splošna določila
1. člen
Vprašanja organizacije in uporabe poštnih in telekomunikacijskih povezav, ki niso predvidena s tem sporazumom, se bodo urejala z določili veljavne ustave, konvencije in sporazuma o poštnih pošiljkah Svetovne poštne zveze, ustave, konvencije in administrativnih predpisov ter priporočil Mednarodne telekomunikacijske zveze.
Poštne povezave
2. člen
Med Slovenijo in Rusijo poteka tako neposredna kot tranzitna izmenjava navadne in priporočene pisne korespondence (pisma, poštne razglednice, tiskovine, manjši paketi in tako dalje), vrednostnih pisem ter poštnih pošiljk – navadnih in vrednostnih.
3. člen
Pogodbenici bosta pisno določali urade in kraje poštne izmenjave ter druga drugo pravočasno obveščali o nameravanih spremembah.
4. člen
Pogodbenici se morata pravočasno obveščati o omejitvah, ki se nanašajo na pogoje dostave in vročitve ter na vsebino poštnih pošiljk, izhajajoč iz notranjih predpisov pogodbenic.
5. člen
Pogodbenici si bosta medsebojno pomagali pri tranzitu pisne korespondence in poštnih pošiljk, naslovljenih na tretje države, s katerimi poteka poštni promet.
6. člen
Pogodbenici bosta sprejeli potrebne ukrepe za izpopolnjevanje oblik in načinov poštnega prometa za pospešitev prevoza pošte in za zagotovitev njene nepoškodovanosti.
7. člen
Pogodbenici sta odgovorni za izgubo, oplenitev ali poškodovanje priporočene pisne korespondence, vrednostnih pisem in poštnih pošiljk, razen v primerih višje sile.
Višina nadomestila za škodo in ugotavljanje odgovornosti se bosta določala po določilih veljavne konvencije in sporazuma o poštnih pošiljkah Svetovne poštne zveze.
Telekomunikacije
8. člen
Telekomunikacije med Slovenijo in Rusijo se zagotavljajo s telefonskimi, telegrafskimi in teleksnimi službami in službo za prenos podatkov kot tudi z zakupom telekomunikacijskih kanalov za oddajanje in sprejemanje televizijskih in radijskih programov.
Pogodbenici se lahko dogovorita o organiziranju drugih služb.
9. člen
Med Slovenijo in Rusijo so možne vse vrste in kategorije telekomunikacijskih storitev, predvidenih z določili veljavne ustave, konvencije, administrativnih predpisov in priporočil Mednarodne telekomunikacijske zveze, če ni omejitev, ki jih pogodbenici objavita prek Mednarodne telekomunikacijske zveze.
10. člen
Pogodbenici si bosta medsebojno pomagali pri zagotavljanju telekomunikacijskega tranzita v druge države.
11. člen
Pogodbenici bosta sprejemali ukrepe za nadaljnji razvoj in izboljšanje vseh vrst telekomunikacijskih povezav.
12. člen
Pogodbenici bosta po potrebi sestavili načrte uresničitve 8., 10. in 11. člena tega sporazuma. Le-ti se bodo usklajevali z izmenjavo pisem ali s podpisom posebnih protokolov.
13. člen
Pogodbenici lahko, če je treba, uskladita uporabo frekvenc radijskih postaj, ki so v njuni pristojnosti, ob upoštevanju ustreznih zakonov in predpisov, veljavnih v njunih državah. Tako usklajevanje bo potekalo z izmenjavo pisem ali s podpisom posebnih sporazumov.
14. člen
Pogodbenici ne bosta sodelovali z organizacijami iz druge pogodbenice, ki se ukvarjajo z nudenjem telekomunikacijskih storitev brez licence, ki jo sicer izda zadevna pogodbenica, in si bosta pomagali pri preprečevanju dejavnosti takih organizacij na svojem ozemlju.
Znanstveno-tehnično sodelovanje
15. člen
Pogodbenici bosta pomagali pri širjenju poslovnih in poklicnih stikov med podjetji in strokovnjaki zaradi spoznavanja delovanja telekomunikacijske opreme in telekomunikacijskih podjetij pogodbenic, izmenjave izkušenj in znanstveno-tehničnih informacij s področja poštnih in telekomunikacijskih povezav, pod pogojem, da to ne bo škodovalo pogodbenim oziroma drugim obveznostim pogodbenic.
Tarife, pristojbine in obračuni storitev poštnih in telekomunikacijskih povezav
16. člen
Pri določitvi tarif in pristojbin kot tudi pri sestavljanju računov za storitve poštnih in telekomunikacijskih povezav se uporablja enota »posebne pravice črpanja« (»Special Drawing Rights« – SDR) ali po dogovoru med pogodbenicama druga denarna enota, ki jo določata konvenciji Svetovne poštne zveze in Mednarodne telekomunikacijske zveze.
17. člen
Tarife in pristojbine za storitve poštnih in telekomunikacijskih povezav se določajo po določilih veljavne konvencije in sporazuma o poštnih pošiljkah Svetovne poštne zveze ter konvencije, administrativnih predpisov in priporočil Mednarodne telekomunikacijske zveze.
Ta vprašanja bodo določena s posebnimi sporazumi med ustreznimi mednarodnimi operatorji.
18. člen
Pogodbenici bosta pomagali pri urejanju obračunov za poštne in telekomunikacijske povezave na podlagi mednarodnih dogovorov in priporočil, naštetih v 17. členu tega sporazuma. Plačilo salda računov se obravnava kot tekoča bančna operacija in poteka v skladu z veljavnimi sporazumi, sklenjenimi med Slovenijo in Rusijo, o medsebojnih obračunih in bančnih operacijah.
19. člen
Poštne, telegrafske, telefonske, teleksne in faksimilne zveze za uradne zadeve med pogodbenicama in njunimi podjetji so brezplačne in potekajo praviloma v angleškem jeziku, po dogovoru, v posameznih primerih, pa tudi v ruskem ali francoskem jeziku.
20. člen
V posameznih primerih lahko pogodbenici sprejmeta ukrepe za poenostavitev formalnosti in znižanje tarif v poštnem in telekomunikacijskem prometu med Slovenijo in Rusijo.
Posebna določila
21. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas in začne veljati z datumom zadnjega pisnega obvestila pogodbenic o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za njegovo uveljavitev. Ta sporazum velja še šest mesecev od dneva, ko ena od pogodbenic pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da prekine njegovo veljavnost.
Sklenjeno v Ljubljani, dne 04/04/1995, v dveh izvodih, vsak v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta oba enako veljavna.
Za
Ministrstvo za promet in zveze
Republike Slovenije
Igor Umek l.r.
 
Za
Ministrstvo za zveze
Ruske federacije
Aleksander Sergejevič Krupnov l.r.
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Министерством транспорта и связи Республики Словении и Министерством связи Российской Федерации о сотрудничестве в области почтовой и электрической связи
Министерство транспорта и связи Республики Словении и Министерство связи Российской Федерации, далее именуемые Сторонами,
руководствуясь стремлением развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество в области связи на благо экономического и социального развития своих стран,
договорились о нижеследующем:
Общие положения
Статья 1
Вопросы организации и эксплуатации почтовой и электрической связи, не предусмотренные настоящим Соглашением, будут регулироваться положениями действующих Устава, Конвенции и Соглашения о почтовых посылках Всемирного почтового союза, Устава, Конвенции, Административных регламентов и рекомендаций Международного союза электросвязи.
Почтовая связь
Статья 2
Между Словенией и Россией осуществляется как прямой, так и транзитный обмен простой и заказной письменной корреспонденцией (письма, почтовые карточки, печатные издания, мелкие пакеты и так далее), письмами с объявленной ценностью, а также почтовыми посылками – простыми и с объявленной ценностью.
Статья 3
Стороны посредством переписки будут определять учреждения и пункты обмена почтой и своевременно извещать друг друга о предполагаемых изменениях.
Статья 4
Стороны должны своевременно извещать друг друга об ограничениях, касающихся условий подачи и вручения, а также содержания почтовых отправлений, исходя из внутренних правил Сторон.
Статья 5
Стороны будут оказывать взаимное содействие в транзите письменной корреспонденции и почтовых посылок назначением в третьи страны, с которыми они осуществляют почтовый обмен.
Статья 6
Стороны будут принимать необходимые меры по совершенствованию форм и методов почтового обмена для ускорения перевозок почты и обеспечения ее сохранности.
Статья 7
Стороны несут ответственность за утрату, хищение или повреждение заказной письменной корреспонденции, писем с объявленной ценностью и почтовых посылок, за исключением случаев, вызванных действием непреодолимой силы.
Сумма возмещения убытков и определение ответственности будут определяться положениями действующих Конвенции и Соглашения о почтовых посылках Всемирного почтового союза.
Электросвязь
Статья 8
Электросвязь между Словенией и Россией обеспечивается телефонными, телеграфными, телексными службами и службой передачи данных, а также путем предоставления каналов связи для передачи и приема телевизионных и радиовещательных программ.
Стороны могут условиться об организации других служб.
Статья 9
Между Словенией и Россией допускаются все виды и категории услуг электросвязи, предусмотренные положениями действующих Устава, Конвенции, Административных регламентов и рекомендаций Международного союза электросвязи, если не имеется ограничений, объявленных Сторонами через Международный союз электросвязи.
Статья 10
Стороны будут оказывать содействие друг другу в обеспечении транзита электросвязи на другие страны.
Статья 11
Стороны будут принимать меры по дальнейшему развитию и улучшению всех видов электрической связи.
Статья 12
Стороны составят, в необходимом случае, планы реализации статей 8,10 и 11 настоящего Соглашения. Они будут согласовываться путем обмена письмами или подписания специальных протоколов.
Статья 13
Стороны могут согласовывать, в необходимых случаях, использование частот радиослужбами, находящимися в их компетенции, с учетом соответствующих законов и правил, действующих в каждой стране. Такое согласование будет проходить путем обмена письмами или подписания отдельных соглашений.
Статья 14
Стороны не будут сотрудничать с организациями другой Стороны, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг электросвязи без лицензии, выданной соответствующей Стороной, и будут оказывать содействие в прекращении деятельности таких организаций на своей территории.
Научно-техническое сотрудничество
Статья 15
Стороны будут способствовать расширению деловых и профессиональных контактов между предприятиями и специалистами для ознакомления с работой средств связи и предприятий связи обеих Сторон, обмена опытом работы и научно-технической информацией в области почтовой связи и электрической связи при условии, что это не будет наносить ущерба договорным и/или другим обязательствам Сторон.
Тарифы, сборы и расчеты за услуги почтовой и электрической связи
Статья 16
При установлении тарифов и сборов, а также при составлении счетов за услуги почтовой и электрической связи применяется единица »Специальные права заимствования« (СПЗ) или, по согласованию между Сторонами, другая денежная единица, определенная Конвенциями Всемирного почтового союза и Международного союза электросвязи.
Статья 17
Тарифы и сборы за услуги почтовой и электрической связи устанавливаются исходя из положений действующих Конвенции и Соглашения о почтовых посылках Всемирного почтового союза, а также Конвенции, Административных регламентов и рекомендаций Международного союза электросвязи.
Эти вопросы будут определены отдельными Соглашениями между соответствующими международными операторами.
Статья 18
Стороны будут способствовать урегулированию счетов за услуги почтовой и электрической связи на основе Международных договоров и рекомендаций, перечисленных в статье 17 настоящего Соглашения. Оплата сальдо счетов рассматривается как текущая банковская операция и производится в соответствии с действующими соглашениями, заключенными между Словенией и Россией по вопросу взаимных расчетов и банковских операций.
Статья 19
Почтовая, телеграфная, телефонная, телексная и факсимильная связи по служебным вопросам между Сторонами и их предприятиями осуществляются бесплатно и ведутся, как правило, на английском языке, а также по договоренности, в отдельных случаях, на русском или французском языке.
Статья 20
Стороны, в отдельных случаях, могут принимать меры к упрощению формальностей и снижению тарифов в почтовом обмене и обмене электросвязи между Словенией и Россией.
Особые положения
Статья 21
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими надлежащих процедур в соответствии с национальным законодательством, необходимых для вступления Соглашения в силу. Настоящее Соглашение будет оставаться в силе в течение шести месяцев со дня, когда одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
Совершено в Любляне 04 апреля 1995 г. в двух экземплярах, каждый на словенском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За
Министерство транспорта и связи
Республики Словении
ИгорьУмек c.p.
 
За
Министерство связи
Российской Федерации
Александр Сергеевич Kрупнов c.p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-103/2005
Ljubljana, dne 10. novembra 2005
EVA 2005-1811-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik