Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4705. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško, stran 11552.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in drugega odstavka 66. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško, ki ga je pod številko projekta 1262/04, oktobra 2005 izdelal PA Prostor d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt);
2. povzetka za javnost;
3. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta;
4. Poročila o vplivih na okolje za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško, ki ga je pod številko projekta 451, oktobra 2005 izdelal OIKOS svetovanje za razvoj, d. o. o., Domžale (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje);
5. Izjave revidenta o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje, ki ga je 24. oktobra 2005 izdelala okoljska izvedenka Darja Crnek ter
6. osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
II.
Prostorske ureditve, načrtovane z državnim lokacijskim načrtom, predstavljajo poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo njihovih vplivov na okolje. Postopek presoje vplivov na okolje za državni lokacijski načrt je Ministrstvo za okolje in prostor začelo po uradni dolžnosti. Pred sprejetjem državnega lokacijskega načrta je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Za izdajo okoljevarstvenega soglasja je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
Območje, na katerem načrtovana prostorska ureditev povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi (v nadaljnjem besedilu: vplivno območje), je določeno v zvezku III., grafične priloga G.8. poročila o vplivih na okolje.
III.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo od 12. decembra 2005 do 11. januarja 2006 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana in
– v sejni sobi Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.
Javna obravnava bo potekala 20. decembra 2005, z začetkom ob 17. uri, v sejni sobi Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.
IV.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 11. januarja 2006 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na javni obravnavi, ali se pošljejo na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede ključne besede »AC odsek MMP Gruškovje–meja z RH«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
V.
Med javno razgrnitvijo iz prejšnje točke lahko v postopku presoje vplivov na okolje izrazijo mnenje oziroma dajo pripombe vsi, ki stalno prebivajo na vplivnem območju ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju in menijo, da se načrtovane prostorske ureditve tičejo njihovega pravnega interesa in imajo položaj stranskega udeleženca v postopku v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, pri čemer pa se morajo izkazati z ustreznimi listinami.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje mora v obrazložitvi okoljevarstvenega soglasja med drugim navesti, kako je pri odločitvi o okoljevarstvenem soglasju upoštevalo mnenje in pripombe javnosti, pridobljene med javno razgrnitvijo iz prejšnjega odstavka.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr), v časopisu Dnevnik ter na krajevno običajen način v časopisu Štajerski tednik.
Št. 350-08-9/2005-BP
Ljubljana, dne 25. novembra 2005
EVA 2005-2511-0269
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor