Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4746. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Turnišče, stran 11604.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 6. in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 10/04 – čistopis) je Občinski svet Občine Turnišče na 17. redni seji dne 27. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa priznanja Občine Turnišče in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja Občine Turnišče so najvišja priznanja občine za dosežke občanov, drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Turnišče so:
– naziv častni občan,
– plaketa občine,
– priznanje občine.
4. člen
Naziv častni občan in plaketo občine se lahko posamezniku, podjetju, zavodu, društvu, družbi in drugim podeli enkrat. Priznanje za različna dejanja pa se lahko podeli večkrat.
5. člen
Sredstva za priznanja Občine Turnišče se zagotovijo v občinskem proračunu.
6. člen
O podelitvi priznanj Občine Turnišče odloča Občinski svet Občine Turnišče na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije ne morejo dati pobude za podelitev priznanja, niti ne morejo biti predlagani za priznanja.
7. člen
Priznanja iz prejšnjega člena odloka podeli župan Občine Turnišče na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
8. člen
Naziv častni občan Občine Turnišče se podeli posameznikom, ki je dosegel trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem, naravovarstvenem ali na katerem koli drugem področju ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju in ugledu Občine Turnišče.
Naziv častnega občana lahko dobi tudi predstavnik druge občine ali države.
Častnemu občanu Občine Turnišče se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki vsebuje pisno utemeljitev o podelitvi naslova.
9. člen
Naziv častnega občana se lahko odvzame:
– če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje,
– če se ugotovijo okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so bili neznani ali zamolčani ob podelitvi naslova častnega občana, bi pa odločilno vplivali na podelitev, če bi bila takrat znana.
Pobudo občinskemu svetu za odvzem naslova častnega občana lahko dajo posamezniki, društva, politične stranke, podjetja ter drugi.
O odvzemu naslova častnega občana odloča občinski svet na predlog komisije.
III. PLAKETA OBČINE
10. člen
Plaketa Občine Turnišče se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izjemne dosežke in uspehe, s katerimi se povečuje ugled Občine Turnišče na gospodarskem, kulturnem, športnem področju in za dosežke na drugih področjih.
Prejemniku se podeli plaketa v obliki grba občine in posebna listina, ki vsebuje pisno utemeljitev o podelitvi.
Plaketa Občine Turnišče se lahko podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Turnišče.
IV. PRIZNANJE OBČINE
11. člen
Priznanje Občine Turnišče se podeli posameznikom, društvom, zavodom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Prejemniku se podeli plaketa v obliki grba občine in posebna listina, ki vsebuje pisno utemeljitev o podelitvi.
V. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
12. člen
Priznanja se podelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način in v občinskem glasilu. Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za prejemnika priznanja.
Javni razpis vsebuje:
– kriterije za podelitev priznanj,
– pisno pobudo s podatki oziroma obrazložitvijo,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
Pobude, prispele po razpisnem roku, se ne upoštevajo.
Skladno s kriteriji iz tega odloka, komisija oblikuje predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
13. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
14. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in na vpogled v občinski upravi.
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko. Evidenca vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke ali naziv prejemnika in datum podelitve.
VII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 197/17-2005
Turnišče, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.