Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4698. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, stran 11543.

Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 100/03) se v vseh členih besedilo "ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje" nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport" ter besedilo "minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje" nadomesti z besedilom "minister, pristojen za šolstvo in šport", v ustreznem sklonu.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Organ upravljanja centra je svet.
Svet šteje devet članov, od katerih šest članov imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer:
– na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport, pet članov, od tega enega člana izmed predstavnikov uporabnikov storitev centra,
– na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, enega člana.
Tri člane izvolijo delavci centra na neposrednih in tajnih volitvah po postopku, določenem s statutom centra.
Predsednika imenuje svet izmed članov, ki jih je na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport, imenovala Vlada Republike Slovenije.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov.
Svet veljavno sprejme odločitev z večino glasov navzočih članov, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki se sprejemata z večino glasov vseh članov sveta.".
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za direktorja centra je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnosti za vodenje centra,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidati za direktorja centra morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja centra.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko ponovno imenovan.".
4. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
"17.a člen
Center je v skladu z zakonom in tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma porabo vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima center v upravljanju oziroma jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanja njenih pravic, obveznosti in pristojnosti do centra in planiranje razvoja zavoda in dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,
– posredovati ustanoviteljici letni delovni načrt in finančni plan,
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom, poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja centra, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bo želala biti ustanoviteljica seznanjena zaradi celovitega spremljanja stanja v centru,
– dovoliti pooblaščenim osebam ustanoviteljice, da v prostorih centra kadarkoli preverjajo namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih je za delo centra zagotovila v proračunu,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Dosedanji svet centra nadaljuje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
Svet centra mora uskladiti akte centra z določbami tega odloka v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-43/2005/8
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-3311-0092
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik